Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2018, 32

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 10.10.2007 nr 28
RT IV, 01.03.2013, 29
jõustumine 01.11.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.09.2017RT IV, 16.09.2017, 719.09.2017
31.01.2018RT IV, 10.02.2018, 2013.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, § 451 lg 1, § 156 lg 31 ja lg 32 alusel.
[RT IV, 16.09.2017, 7 - jõust. 19.09.2017]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Lapsehoiuteenuse rahastamise kord (edaspidi kord) reguleerib lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikute ringi, lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavaid nõudeid, lapsehoiuteenuse rahastamise tingimusi, taotlemist, rahastamise korraldust, aruandlust ja järelevalvet.

§ 2.   Lapsehoiuteenuse otstarve

  Lapsehoiuteenus on lapse vanema, lepingulise hooldaja või eestkostja (edaspidi ESINDAJA) toimetulekut või töötamist toetav, samuti puudega lapse esindajale puhkust võimaldav teenus, mille osutamise vältel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

2. peatükk Lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikud 

§ 3.   Lapsehoiuteenuse osutaja

  Lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsusüksuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on Võru maavanema antud kehtiv tegevusluba.

§ 4.   Lapsehoidja

  Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse. Isikul peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema lapsehoidja kutsetunnistus. Lapsehoidja peab olema täieliku teovõimega ning lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning:
  1) tal on lapse kasvatamiseks vajalikud isikuomadused;
  2) temalt ei ole ära võetud vanema õigusi ega ole ära võetud last ilma vanema õiguste äravõtmiseta, teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest;
  3) tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust süüdistatavana kuriteos, mille eest seadus näeb karistusena ette vangistuse, ja tal ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
  4) tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest.

§ 5.   Lapsehoiuteenuse saaja

  Lapsehoiuteenuse saajaks on:
  1) laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud esindaja elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Võru vald;
  2) sellises eas laps, kelle esindajal puudub õigus saada vanemahüvitist või laps, kes on vähemalt 1,5 aastane;
  3) laps, kelle mõlemad vanemad töötavad või on hõivatud tööga võrdsustatud tegevusega (või) õpivad päevases õppevormis);
  4) laps, kellele Võru Vallavalitsus ei suuda tagada lasteaiakohta;
  5) laps, kelle tervislik seisund vajab erilist tähelepanu ja väikest kollektiivi;
  6) raske või sügava puudega laps, kui hoiuteenuse vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.

3. peatükk Lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavad nõuded 

§ 6.   Lapsehoiuteenuse osutamine

  (1) Lapsehoidja lähtub oma töös lapse huvidest, esindaja juhistest, lapsehoiuteenuse osutaja ja esindaja vahel sõlmitud lepingust ning õigusaktidest.

  (2) Lapsehoiuteenuse päevakava määratakse kindlaks lapsehoidja ja lapse esindaja vahelises lepingus, võttes arvesse lapse vanust, vajadusi, sh. erivajadusi ja lapsehoiu kestust päevas.

  (3) Lapsehoiuteenust võib osutada lapse või lapsehoidja eluruumis või muudes lapsehoiuks sobivates ruumides.

§ 7.   Tervisekontroll

  Lapsehoidja, samuti muu isik, kes viibib perioodiliselt ruumides, kus osutatakse lapsehoiuteenust, peab läbima korrapärase tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringu, ja neil peab olema tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud Võru Vallavalitsuse nõudmisel esitama enda ja muu isiku eelnimetatud tervisetõendi.

§ 8.   Lapsehoidja juures teenusel olevate laste arv

  (1) Lapse eluruumides võib lapsehoidja korraga hoida kuni viit last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud. Väljaspool lapse eluruume võib lapsehoidja hoida korraga kuni 10 last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud.

  (2) Kui lapsehoiuteenusel viibib korraga rohkem kui viis last, loetakse igat lapsehoiuteenusel viibivat raske või sügava puudega last, alla kolmeaastast last ning lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavat raske või sügava puudega isikut ja alla kolmeaastast last kahe lapse eest.

§ 9.   Lapse toitlustamine

  (1) Kui lapsehoiuteenust osutatakse rohkem kui neli tundi päevas, tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse toitlustamise vastavalt lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahelisele lepingule.

  (2) Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapse eluruume, tagab lapse toitlustamise lapsehoiuteenuse osutaja vastavalt toiduseaduses sätestatule.

§ 10.   Ruumidele esitatavad tervisekaitsenõuded

  (1) Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume, peavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumid vastama Rahvatervise seaduses lapsehoiuteenusele kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

  (2) Kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides ning lapsehoiuteenust osutatakse rohkem kui neli tundi päevas, võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele magamiskoha vastavalt lapse eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahelisele lepingule.

§ 11.   Nõuded lapsehoiuteenuse osutamise juures viibivatele isikutele

  Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume, peab muu seda eluruumi kasutav täieliku teovõimega isik olema lastega koosolemiseks vajaliku vaimse tervisega ning vastama järgmistele nõuetele:
  1) temalt ei ole ära võetud vanema õigusi ega ole ära võetud last ilma vanema õiguste äravõtmiseta;
  2) teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest;
  3) tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust süüdistatavana kuriteos, mille eest seadus näeb karistusena ette vangistuse, ja tal ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
  4) tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest;
  5) teda ei ole karistatud või tema suhtes kohaldatud sundravi seksuaalkuritegude eest.

4. peatükk Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused 

§ 12.   Lapsehoiuteenuse rahastamise eeldused

  (1) Õigus taotleda lapsehoiuteenuse rahastamist tekib esindajal pärast vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmise lõppemist ning lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või õppimaasumisel üldhariduskooli.

  (2) Võru valla eelarvest rahastatakse lapsehoiuteenust eeldusel, et:
  1) lapsehoiuteenuse osutaja, lapsehoidja, lapsehoiuteenuse saaja vastab käesoleva korra 2. peatükis lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikutele esitatud nõuetele (v.a. § 5 punkt 6);
  2) lapsehoiuteenuse osutaja ja lapse esindaja vahel on sõlmitud leping;
  3) lapsehoiuteenuse osutaja kannab korrektselt ja õigeaegselt andmed riiklikesse registritesse;
  4) osutatav lapsehoiuteenus vastab käesoleva korra 3. peatükis ja teistes õigusaktides esitatud nõuetele;
  5) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega;
  6) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 10.02.2018, 20 - jõust. 13.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018.]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 10.02.2018, 20 - jõust. 13.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018.]

§ 13.   Lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemine

  (1) Lapse esindaja esitab Võru Vallavalitsusele lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemiseks vormikohase kirjaliku taotluse (lisa 1) koos alljärgnevate dokumentidega:
  1) lapse isikut tõendav dokument;
  2) eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendav dokument (esmakordsel taotlemisel);
  3) lapse sünnitunnistus (esmakordsel taotlemisel);
  4) esindaja ja lapsehoiuteenuse osutaja vahel sõlmitud leping;
  5) lapsehoiuteenuse osutaja kutsetunnistuse koopia ja maavanema poolt väljastatud tegevusloa koopia;
  6) raske või sügava puudega lapse rehabilitatsiooni plaan ja arstliku ekspertiisi komisjoni otsus puude raskusastme kohta.

  (2) Raske või sügava puudega lapse puhul, kes ei kasuta lapsehoiuteenusest, esitada teiste teenuste kasutamist tõendavad kuludokumendid.

§ 14.   Lapsehoiuteenuse rahastamise otsustamine

  (1) Võru Vallavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenuse rahastamise kohta 20 kalendri(töö)päeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest arvates.

  (2) Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse lapsehoiuteenuse osutajaga lapsehoiuteenuse rahastamise leping, kui on täidetud käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldused.

  (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitakse haldusleping.

  (4) Kui taotlust ei rahuldata, saadab Võru Vallavalitsus taotlejale põhjendatud otsuse.

5. peatükk Lapsehoiuteenuse rahastamise korraldus 

§ 15.   Lapsehoiuteenuse toetus ja selle suurus

  (1) Lapsehoiuteenuse rahastamise taotluse rahuldamisel eraldatakse lapsehoiuteenuse osutajale toetus (edaspidi lapsehoiuteenuse toetus) iga lapsehoiuteenuse saaja kohta kuus. Kui lapsehoiuteenuse saaja hakkab lapsehoiuteenust kasutama kalendrikuu kestel, siis eraldatakse toetus alates järgmisest kalendrikuust.

  (2) Võru Vallavalitsus kinnitab toetuse suuruse igaks eelarveaastaks. Võru Vallavalitsusel on õigus diferentseerida toetuse suurust lähtuvalt lapsehoiuteenuse kasutamise ajast, osutamise kohast, lapse vanusest ning erivajadustest.

  (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse hind ja maksimaalne maksumus kalendriaastas kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 16.   Lapsehoiuteenuse toetuse ülekandmine

  Võru Vallavalitsus tasub lapsehoiuteenuse osutajale temaga sõlmitud lepingu kohaselt esitatud arvete alusel.

§ 17.   Lapsehoiuteenuse toetuse kasutamine

  Lapsehoiuteenuse osutaja võib lapsehoiuteenuse toetust kasutada personali- ja majandamiskulude katteks.

§ 18.   Lapsehoiuteenuse osutaja teavitamiskohustus

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud Võru Vallavalitsust kirjalikult teavitama lapsehoiuteenuse osutamise lõppemisest iga lapsehoiuteenuse saaja puhul viie tööpäeva jooksul.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud Võru Vallavalitsust teavitama kõikidest muutustest, mis tingivad või võivad tingida lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise lõpetamise. Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama Võru Vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 19.   Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise lõpetamine

  (1) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse lapsehoiuteenuse saajale lapsehoiuteenuse osutamise lõppemisest. Kui lapsehoiuteenuse saaja lõpetab lapsehoiuteenuse kasutamise kalendrikuu kestel, siis lõpetatakse toetuse eraldamine alates järgmisest kalendrikuust.

  (2) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldusi.

  (3) Ettemaksuna saadud toetus arveldatakse tasa uue lapsehoiuteenuse saaja eest eraldatava toetusega või lapsehoiuteenuse osutaja peab selle tagastama esitatud arve alusel hariduskonnale.

§ 20.   Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise peatamine

  (1) Võru Vallavalitsus peatab lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise, kui on oht, et lapsehoiuteenuse osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldusi. Peatamise ajal selgitatakse asjaolusid ning otsustatakse, kas toetuse eraldamist jätkatakse või toetuse eraldamine lõpetatakse ning üle kantud toetus nõutakse tagasi.

  (2) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine peatatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei luba Võru Vallavalitsuse esindajat lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli teostamiseks või ei esita tähtaegselt nõutud andmeid ja dokumente.

§ 21.   Lapsehoiuteenuse toetuse tagasinõudmine

  Kui lapsehoiuteenuse osutamisel ei täideta käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldusi, riiklikes registrites, taotluses või lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid, lapsehoiuteenuse osutajal on maksuvõlgnevus, ta ei kasuta toetust sihipäraselt – sellisel juhul on Võru Vallavalitsusel õigus nõuda alates eelnevalt loetletud asjaolude ilmnemisest eraldatud toetus tagasi.

6. peatükk Lapsehoiuteenuse aruandlus ja järelevalve 

§ 22.   Lapsehoiuteenuse aruandlus

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama Võru Vallavalitsusele statistilised kvartaliaruanded osutatud lapsehoiuteenuse kohta vastavale kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks ja aastaaruande seaduses sätestatud tähtpäevaks.

  (2) Statistilise kvartaliaruande vormi kinnitab Võru Vallavalitsus.

  (3) Lapsehoiuteenuse osutaja esitab Võru Vallavalitsusele kinnitatud majandusaasta aruande ühe kuu jooksul selle kinnitamisest õigusaktides ettenähtud korras.

§ 23.   Lapsehoiuteenuse järelevalve

  (1) Lapsehoiuteenuse rahastamisel kontrollitakse käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eelduste täitmist taotluse saamisel ja iga aasta 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga.

  (2) Võru Vallavalitsus võib nõuda lapsehoiuteenuse osutajalt igal ajal lapsehoiuteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist. Lapsehoiuteenuse osutaja peab lubama Võru Vallavalitsuse esindaja lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse lapsehoiuteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

7. peatükk Lõppsätted 

§ 24.   Korra rakendamine

  (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osas rakendub kord alates 1. okt. 2007. a.

  (2) Võru valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osas rakendub kord 1. jaan. 2008. a.

§ 25.   Korra jõustumine

  Käesolev kord jõustub 01. novembril 2007. a.

Lisa Lapsehoiuteenuse rahastamise taotlus

/otsingu_soovitused.json