Teksti suurus:

Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2019 määruse nr 19 „Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis“ muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2021, 5

Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2019 määruse nr 19 „Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis“ muutmine

Vastu võetud 03.02.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Kuusalu Vallavolikogu 29.10.2020 määruse nr 9 „Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus” § 8 lõike 2 ja § 26 lõigete 4 ning 5 alusel.

§ 1.   Kuusalu Vallavolikogu 24.04.2019 määruses nr 19 "Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Koolis“;
  2) määruse preambulit muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Kuusalu Vallavolikogu 29.10.2020 määruse nr 9 „Hugo Lepnurme Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus” § 8 lõike 2 ja § 26 lõigete 4 ning 5 alusel.“;
  3) määruse paragrahvi 1 täiendatakse peale sõna „määrad“ sõnadega „Hugo Lepnurme“;
  4) määruse paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;
  5) määruse paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses: „(5) Vallavalitsusel on õigus direktori põhjendatud ettepanekul vähendada paragrahvis 2 sätestatud õppetasude suurust kuni 50% juhul, kui õppetööd ei ole koolist mittesõltuvatel põhjustel võimalik korraldada tunniplaanis ettenähtud mahus ja vormis.“;
  6) määruse paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „30. novembriks“ sõnadega „30. detsembriks“.

§ 2.   Määruse paragrahvi 1 punktis 5 sätestatut rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021. a.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json