ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.02.2022, 21

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme rakendamine Valga vallas

Vastu võetud 29.01.2021 nr 122
RT IV, 10.02.2021, 8
jõustumine 13.02.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2022RT IV, 02.02.2022, 405.02.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja riigihalduse ministri 30. detsembri 2019 määruse nr 66 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“ § 17 lõike 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetmest (edaspidi meede) toetuse andmist, kasutamist ja tagasinõudmist Valga vallas.

  (2) Määrust kohaldatakse kooskõlas riigihalduse ministri 30. detsembri 2019 määrusega nr 66 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“.

  (3) Määrusega reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  (1) Toetuse andmise eesmärk on parandada Valga vallas elavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.

  (2) Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projektipõhiselt meetme nõuetele vastavate eluruumide soetamise ja ehitamisega kaasnevaid abikõlblikke kulusid, et tagada spetsialistidele paremad elamistingimused.

§ 3.   Määruses kasutatud terminid

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) alaline elukoht – elukoht, kus isik veedab enamiku oma igapäevasest puhke- ja uneajast;
  2) ehitustööd – ehitamine ehitusseadustiku § 4 tähenduses;
  3) eluruum – aasta ringi elamiseks sobiv eramu, ridaelamu- või paarismajaboks, korter;
  4) piirkond – Kagu-Eesti ehk Valga maakond, Võru maakond ja Põlva maakond;
  5) spetsialist – isik, kellel on kõrgharidus või kutsekeskharidus või töö- või ametikohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus ja kes töötab piirkonnas tegutsevas ettevõttes või on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või on piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja;
  6) projekt – toetuse taotluses märgitud tegevuste kogum, mis viiakse ellu abikõlblikkuse perioodil.

2. peatükk Toetatavad tegevused, toetuse suurus, abikõlblikud kulud ja abikõlblikkuse periood 

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärkide saavutamiseks järgmisteks tegevusteks:
  1) spetsialisti eluruumiga seotud ehitustööd;
  2) spetsialisti poolt eluruumi ostmine.

  (2) Toetatakse järgmisi eluruumiga seotud ehitustöid:
  1) üldehitustööd, sh ümberehitamine, osa asendamine samaväärsega, laiendamine;
  2) elektritööd, sh eluruumi elektrivõimsuse tõstmine, eluruumi sisesed elektritööd, elektritööd liitumispunktist majani (v.a korterid);
  3) hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sh vee- ja kanalisatsioonitööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd), küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korterite puhul ainult korterisisesed tööd);
  4) hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh soojusvarustusega seotud tööd (v.a korterid).

§ 5.   Abikõlblikud kulud toetuse kasutamisel

  (1) Abikõlblikud on käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud tegevuste kulud ning eluruumi ostmisega seotud kulud, sealhulgas:
  1) eluruumi ostuhind;
  2) eluruumi ostmisega või ehitusega seotud seadusest tulenevad kulud (notaritasu, riigilõivud);
  3) ehitusmaterjalide ost, transport, paigaldustööd;
  4) eluruumi paigaldatavate tehnosüsteemide ost, transport, paigaldustööd;
  5) ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide ja seadmete rent;
  6) tööjõukulud;
  7) projekteerimiskulud;
  8) omanikujärelevalve kulud (kui nõutud).

  (2) Juhul kui töö tegijale on seatud erinõuded, on kulud abikõlblikud, kui töö on teinud vastavat õigust omav ettevõtja.

  (3) Abikõlblikud on vaid panga vahendusel ning toetuse saajale kuuluvalt arvelduskontolt tehtud tehingud.

§ 6.   Mitteabikõlblikud kulud

  (1) Meetme raames ei toetata tegevusi, milleks on võimalik toetust taotleda keskkonnaministri 17. mai 2018 määruse nr 12 „Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse andmise tingimused ja kord“ ning riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ alusel.

  (2) Meetmest ei toetata tegevusi ja kulusid eluruumides, mis on püstitatud õigusliku aluseta ja hoone on ehitisregistrisse kandmata.

  (3) Meetmest ei ole abikõlblikud järgmised kulud:
  1) eluruumi või kinnistu kasutamisega seotud kulud;
  2) ehitustööde tegemiseks vajalike masinate, mehhanismide, seadmete ja tööriistade ostukulud;
  3) mitterahalised kulud;
  4) eluruumi ostmisega seotud pangakulud (laenu intress, lepingutasu jms).

§ 7.   Abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses sätestatud ajavahemik, mille kestel tehakse projekti tegevusi ja tekivad projekti kulud.

  (2) Põhjendatud juhul, kui projekti käigus ilmnenud ootamatute takistuste tõttu ei saa eeldada projekti tähtajast kinni pidamist, võib toetuse saaja taotleda tähtaja pikendamist kuni kuue kuu võrra. Projekti lõpptähtaja pikendamise kohta sõlmitakse lepingu muudatus.

§ 8.   Toetuse suurus ja omafinantseering

  (1) Toetuse andmise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve.

  (2) Toetusskeemi vahendid koosnevad riigi rahalisest panusest ja toetusskeemis osaleva Valga valla rahalisest panusest.

  (3) Toetus ühe spetsialisti eluruumi kohta on kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest, minimaalselt 2000 eurot ja maksimaalselt 10 000 eurot.

  (4) Taotleja omafinantseering peab olema rahaline ja vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

  (5) Omafinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja tehtavad dokumentaalselt tõendatud rahalised abikõlblikud kulud.

  (6) Projekti kallinemise korral toetust ei suurendata.

3. peatükk Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 

§ 9.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes vastab taotluste esitamise tähtajal riigihalduse ministri 30. detsembri 2019 määruse nr 66 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede“ § 9 lõikes 1 seatud tingimustele ja kellel puuduvad võlgnevused Valga valla ees.

  (2) Taotleja on Valga vallas asuva eluruumi omanik või kaas- või ühisomanik või on sõlminud ostu-müügi lepingu eluruumi ostmiseks Valga vallas.

  (3) Toetuse saamise korral peab eluruum vähemalt kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates olema:
  1) toetuse saaja omandis või kaas- või ühisomandis;
  2) toetuse saaja alaline elukoht Valga vallas;
  3) toetuse saaja elukoht rahvastikuregistri andmetel Valga vallas.

§ 10.   Nõuded eluruumile

  (1) Eluruumina kasutatava hoone kasutusotstarve peab olema avalikes registrites majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015 määruse nr 51 "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu" kohaselt elamu.

  (2) Ühe eluruumi korrastamist või soetamist on meetmest võimalik toetada üks kord.

  (3) Kui eluruumil on mitu omanikku (eluruum on kaas- või ühisomandis), saab ühe eluruumi kohta esitada ühe taotluse.

  (4) Meetme raames korrastatav või soetatav eluruum peab asuma Valga valla territooriumil.

4. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 11.   Taotlusvooru väljakuulutamine

  (1) Taotlusi saab esitada taotlusvoorus, mille kuulutab avatuks vallavalitsus.

  (2) Informatsioon taotlusvooru avamise ja lõppemise kohta avaldatakse Valga valla veebilehel.

§ 12.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus tuleb esitada taotlusvooru väljakuulutamise teates esitatud tähtpäevaks.

  (2) Taotlus esitatakse vallavalitsuse poolt kinnitatud vormil.

  (3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) vormikohane projekti eelarve;
  2) vormikohane ettevõtja-tööandja ankeet;
  3) taotleja haridust, väljaõpet või töökogemust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust eluruumi ehitustööde kohta. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid. Hinnapakkumisi ei pea esitama eluruumi ostmise kulu kohta;
  5) eluruumi ostmise korral ostu-müügi eelleping;
  6) eluruumi ehituse korral ehitusluba või ehitusteatis ning ehitusprojekt, kui see on nõutud ehitusseadustiku lisas 1;
  7) eluruumi ehituse korral kaasomanike kirjalik nõusolek.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 6 nimetatud dokumendid võib esitada ka pärast taotluse tingimusliku rahuldamise otsuse tegemist.

5. peatükk Taotluste menetlemine 

§ 13.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontroll

  (1) Vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik kontrollib taotluse ja taotleja vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (2) Kui taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või toetuse andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab ametnik puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (3) Ametnik esitab nõuetele vastavad taotlused hindamiseks käesoleva määruse § 14 lõikes 1 nimetatud komisjonile.

  (4) Taotlus jäetakse läbi vaatamata ja menetlus lõpetatakse, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) taotluses ei kõrvaldata puudusi määratud tähtajaks;
  2) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
  3) taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

§ 14.   Taotluse hindamine
[RT IV, 02.02.2022, 4 - jõust. 05.02.2022]

  (1) Vallavalitsus moodustab vähemalt viieliikmelise komisjoni ja koostab taotluste hindamisjuhendi ning avaldab sellekohase informatsiooni valla veebilehel.

  (2) Valitsuse moodustatud komisjon hindab nõuetele vastavaid taotlusi hindamisjuhendi alusel järgmiste kriteeriumide lõikes:
  1) taotleja hariduse ja/või töökogemuse vastavus ning tööandja olulisus piirkonna majandusarengu seisukohast, seades prioriteediks taotlejad, kelle tööalane tegevus ja valdkondlik pädevus on seotud sotsiaal-, tervishoiu, põllumajanduse ja hariduse valdkonnas teenuste pakkumisega ning kes vastavad käesoleva määruse § 3 punkt 5 nõuetele;
  2) investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
  3) leibkonna koosseis ja suurus.

  (3) Lisakriteeriumiks on taotleja rahvastikuregistri järgse elukoha hindamine. Kui rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga Valga vald, siis saab taotleja selle eest boonuspunkti.

  (4) Võrdsete näitajate puhul on lubatud eelistada neid taotlejaid, kelle tööandja püsiv majandustegevuse asukoht on Valga vald.

  (5) Komisjon võib taotluse vastavuse hindamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist ning teha kodukülastuse spetsialisti eluruumi ülevaatamiseks ning taotleja vajaduse hindamiseks.

  (6) Komisjon moodustab hindamise läbinud taotlustest pingerea, mille alusel teeb ettepaneku vallavalitsusele taotluste rahastamiseks või rahastamata jätmiseks.

  (7) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.
[RT IV, 02.02.2022, 4 - jõust. 05.02.2022]

§ 15.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Vallavalitsus teeb komisjoni ettepaneku alusel taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, tingimusliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast või toetuse taotlemiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi saamise päevast.

  (2) Taotlused rahuldatakse projektide pingerea alusel kuni taotlusvoorus ettenähtud eelarve
ammendumiseni.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse hindamise tulemusena madala koondhinde saanud projektide puhul, mille rahastamiseks taotlusvoorus toetusvahendeid ei jätku.

  (4) Taotluse osalise rahuldamise otsuse võib teha juhul, kui tegemist on rahastatavate projektide pingereas viimase rahastatava projektiga, mille rahastamiseks jätkub toetusvahendeid osaliselt ning taotleja nõustub projekti elluviimisega osalisel rahastamisel. Kui taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (5) Taotluse tingimuslik rahuldamise otsus tehakse, kui esitatud taotlus ei sisalda käesoleva määruse § 12 lõike 3 punktis 6 nimetatud dokumente, kuid vallavalitsusel on põhjendatud alus nimetatud dokumendid juurde küsida. Tingimuste tähtajaks täitmata jätmise korral on vallavalitsusel õigus tunnistada tingimuslik rahuldamise otsus kehtetuks.

  (6) Taotlejat teavitatakse taotluse kohta tehtud otsusest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest.

§ 16.   Toetuslepingu sõlmimine

  (1) Taotlejaga, kellele vallavalitsus on otsustanud komisjoni ettepaneku alusel toetust anda (edaspidi toetuse saaja), sõlmitakse leping, milles sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse väljamaksmise tingimused;
  3) toetuse kasutamise tingimused, sihtotstarve ja kasutamise tähtaeg;
  4) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  5) poolte õigused ja kohustused, sh vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) vastutus lepingu rikkumise korral;
  7) muud olulised tingimused.

  (2) Taotlejal on õigus leping sõlmida 20 tööpäeva jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 20 tööpäeva jooksul või kui pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja taotluse menetlus lõpetatakse haldusaktiga.

  (3) Tingimusliku rahastamise otsuse tegemisel ei sõlmita lepingut enne, kui otsuses toodud tingimused on täidetud. Tingimused tuleb täita rahastamisotsuses märgitud tähtajaks.

  (4) Põhjendatud juhtudel võib sõlmida kolmepoolse lepingu, mille poolteks on toetuse saaja, vald ja ehitustööde teostaja ning sätestada lepingus, et projekti raames tehtavad maksed tasutakse toetuse ulatuses otse ehitustööde teostajale.

6. peatükk Aruandluse ja toetuse väljamaksmise tingimused 

§ 17.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Üldjuhul makstakse toetuse saajale välja 10 tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest, kui lepingus ei ole määratud teisiti.

  (2) Käesoleva määruse § 16 lõikes 4 nimetatud kolmepoolse lepingu sõlmimisel makstakse toetus välja otse ehitustööde teostajale ja täpsemad väljamakse tingimused sätestatakse lepingus.

§ 18.   Aruannete esitamine ja heakskiitmine

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande koos kulu- ja maksedokumentide koopiatega 30 tööpäeva jooksul arvates lepingus määratud projekti elluviimise lõppkuupäevast.

  (2) Kui aruandes on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või on vaja esitada lisadokumente või selgitusi, määrab ametnik puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda.

  (3) Vallavalitsusel on õigus teostada kohapealset kontrolli ja auditit toetuse kasutamist kajastavate andmete ja dokumentide osas. Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt projekti tegevuste ja kulude kohta mistahes täiendavate andmete ja dokumentide esitamist.

  (4) Pärast projekti tegevuste ja kulude kontrollimist ja kohapealset kontrolli kiidab vallavalitsus aruande heaks või lükkab selle tagasi 20 tööpäeva jooksul aruande saamisest arvates.

  (5) Vallavalitsus ei kiida aruannet enne heaks, kui toetuse saaja ei ole esitanud eluruumi kohta kasutusteatist või kasutusluba, kui see on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 toodud tabeli alusel.

  (6) Toetuse saajat teavitatakse aruande heakskiitmisest või tagasilükkamisest 10 tööpäeva jooksul aruande heakskiitmisest või tagasilükkamisest arvates.

§ 19.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud kooskõlas määruse eesmärgi ja tingimustega;
  2) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  3) toetuse saaja on rikkunud toetuslepingu tingimusi;
  4) ilmnevad asjaolud, mille tõttu projekti läbiviimist või jätkamist ei saa pidada otstarbekaks või see on võimatu või võib osutuda võimatuks;
  5) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  6) toetuse saaja ei ole täitnud käesoleva määruse § 9 lõikes 3 nimetatud nõudeid, v.a juhul, kui tegemist on vääramatu jõu tagajärjel tekkinud muutusega.

  (2) Toetuse tagasinõudmise korral tunnistatakse vastavas ulatuses taotluse rahuldamise otsus kehtetuks. Toetuse kogu ulatuses tagasinõudmise korral taotluse rahuldamise otsus tühistatakse.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt tagasi projekti odavamal elluviimisel kasutamata jäänud vahendid 20 tööpäeva jooksul toetuse kasutamise aruande esitamisest, kui toetusest jääb kasutamata vähemalt kümme eurot.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json