Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lüllemäe Kultuurimaja põhimäärus

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2023, 3

Lüllemäe Kultuurimaja põhimäärus

Vastu võetud 25.01.2023 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Lüllemäe Kultuurimaja (edaspidi kultuurimaja) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise põhimõtted, õigused ja kohustused, vara olemuse, vara kasutamise ja käsutamise, finantseerimise, aruandluse, järelevalve ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise põhimõtted.

§ 2.   Nimi, asukoht ja õiguslik seisund

  (1) Kultuurimaja nimi on Lüllemäe Kultuurimaja.

  (2) Kultuurimaja asukoht on Kirikumõisa tee 5, Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond.

  (3) Kultuurimaja on Valga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja kultuurivaldkonna haldusalas.

  (4) Kultuurimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Valga valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Kultuurimaja võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurimaja juhataja (edaspidi juhataja), kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

§ 3.   Kultuurimaja eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Kultuurimaja eesmärk on säilitada ja arendada rahvakultuuri, hoida ja arendada kohalikke traditsioone, pakkuda kultuuriteenust osalemise ja tarbimise kaudu, vahendada professionaalset kultuuri ning pakkuda võimalusi loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks.

  (2) Ülesannete täitmiseks korraldab kultuurimaja ise või tellib kultuuriüritusi ning loob Valga valla elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

  (3) Huviringide tegevuse lepib juhataja kokku huviringide juhendajatega igaks hooajaks.

  (4) Kultuurimaja lahiolekuajad kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (5) Kultuurimaja võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 4.   Kultuurimaja tegevuse eesmärk

  Kultuurimaja tegevuse eesmärgiks on Valga valla elanike kultuuriline teenindamine, huvitegevuse võimaldamine, lastele ja noortele arendavateks tegevusteks tingimuste loomine ning vaba aja veetmise võimaluste pakkumine nii kultuuri kui ka meelelahutuse vallas.

§ 5.   Kultuurimaja ülesanded

  (1) Kultuurimaja ülesanded on:
  1) eesti rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine;
  2) Karula piirkonna kultuuri- ja seltsielu korraldamine;
  3) tingimuste loomine erinevate huvigruppide tegevuseks;
  4) huvitegevuse võimaldamine;
  5) haridus-, kultuuri- ja vaba aja ürituste ja tegevuste korraldamine;
  6) koostöö erinevate laste- ja noorteorganisatsioonidega ja kolmanda sektori esindajatega;
  7) koostöö valla kultuuri- ja haridusasutustega ning teiste asutustega;
  8) teiste rahvuste kultuuripärandi tutvustamine;
  9) näituste, väljapanekute korraldamine;
  10) professionaalse kunsti vahendamine;
  11) kinoalase tegevuse korraldamine vastavalt võimalustele;
  12) konverentside ja seminaride korraldamine vastavalt võimalustele;
  13) avalikkuse teavitamine kultuurimajas toimuvatest sündmustest.

  (2) Kultuurimaja võib oma eesmärkide elluviimisel osaleda nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks võib kultuurimaja oma eelarve piires Valga valla nimel tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Kultuurimaja tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Kultuurimaja töötajate koosseisu kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Juhataja:
  1) esindab kultuurimaja ja tegutseb kultuurimaja nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  2) korraldab kultuurimaja ülesannete täitmise ning kannab vastutust kultuurimaja üldseisundi, rahaliste vahendite ja kultuurimaja kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  3) kindlustab kultuurimaja töö;
  4) algatab või osaleb kultuurimaja tegevust reguleerivate õigusaktide ja kultuurimaja põhimääruse eelnõu koostamisel, täiendamisel või muutmisel ning esitab need vastuvõtmiseks, kinnitamiseks või kehtestamiseks;
  5) koostab kultuurimaja eelarve projekti vastavalt kehtestatud korrale ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest, esitab vajadusel muudatusettepanekuid eelarve muutmiseks ning juhib kehtivatest õigusaktidest lähtudes kultuurimaja majandus- ja finantstegevust;
  6) sõlmib kultuurimaja töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  7) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuurimaja töö paremaks korraldamiseks;
  9) otsib eelarvevälise rahastamise taotlemise võimalusi ürituste korraldamiseks või vahendite (inventari) soetamiseks sihtprogrammidest, fondidest jne;
  10) täidab muid kultuurimaja tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

3. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 7.   Kultuurimaja vara

  (1) Kultuurimaja vara moodustavad Valga valla poolt talle kasutamiseks, käsutamiseks ja valdamiseks antud vara.

  (2) Kultuurimaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 8.   Rahalised vahendid

  (1) Kultuurimaja eelarve on valla eelarve osa, raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuse raamatupidamises.

  (2) Kultuurimaja kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

  (3) Kultuurimaja finantseeritakse:
  1) valla eelarvest;
  2) eraldised riigieelarvest;
  3) eraldised fondidelt projektide rahastamiseks;
  4) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  5) muu põhimääruses sätestatud tegevusest laekuv tulu.

§ 9.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Kultuurimaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Järelevalvet rahvamaja tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

4. peatükk Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 10.   Kultuurimaja ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurimaja ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel. Kui ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad kultuurimaja ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel vallavalitsusele.

  (2) Kultuurimaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisega seotud toimingud korraldab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus teavitab kultuurimaja ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest vastavaid asutusi õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Kultuurimaja põhimääruse kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Valga Vallavolikogu 23. novembri 2018 määrus nr 60 „Lüllemäe Kultuurimaja põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lauri Drubinš
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json