Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2019 määruse nr 13 „Erahuvikooli toetuse andmise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2023, 7

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2019 määruse nr 13 „Erahuvikooli toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja erakooliseaduse § 22 lg 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 11 lg-ga 7.

§ 1. 

  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2019 määruses nr 13 „Erahuvikooli toetuse andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) erahuvikoolis õpib vähemalt 85 õpilast, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn;“;


  2) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Toetuse suurus

(1) Toetuse suurus oleneb seal õppivate Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavate õpilaste arvust:

1) 85–99 õpilast – 4000 eurot;

2) 100-199 õpilast - 6000 eurot;

3) 200-299 õpilast - 9000 eurot;

4) 300-399 õpilast - 11 500 eurot;

5) 400-499 õpilast - 14 500 eurot;

6) 500 ja rohkem õpilast - 17 000 eurot.

(2) Kui toetusele kvalifitseerunud erahuvikoolide toetuste kogusumma ületab Tallinna linna eelarves toetuse maksmiseks ette nähtud rahalised vahendid, siis on haridusametil õigus vähendada proportsionaalselt kõikide toetusele kvalifitseerunud erahuvikoolide toetuse suurust ümardatuna täiseurodeks. Kui toetusele kvalifitseerunud erahuvikoolide toetuste kogusumma on Tallinna linna eelarves toetuse maksmiseks ette nähtud rahalistest vahenditest väiksem, siis on haridusametil õigus proportsionaalselt suurendada kõikide toetusele kvalifitseerunud erahuvikoolide toetusi kuni 10% vastavalt kehtestatud toetuse suurusele ümardatuna täiseurodeks.“;


  3) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Toetuse kasutamine

Erahuvikool võib toetust kasutada õpetajatele töötasu maksmiseks ja õppevahendite soetamiseks ning majandamiskulude (üüri- või rendikulu ning ruumide kasutamisega seotud vee-, elektri- ja küttekulu) katmiseks.“;


  4) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saamiseks esitab erahuvikooli pidaja (edaspidi taotleja) haridusametile ajavahemikul 5.–10. veebruarini vormikohase taotluse.“;


  5) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 13. Rakendussäte 

2023. aastal esitab toetuse taotleja haridusametile vormikohase taotluse ajavahemikul 5. jaanuarist 10. veebruarini.“;

§ 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2023. Määruse § 1 punktiga 2 muudetava §-i 4 lõige 2 jõustub 1. jaanuaril 2024.

Jevgeni Ossinovski
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json