HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Erahuvikooli toetuse andmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2023, 15

Erahuvikooli toetuse andmise kord

Vastu võetud 13.06.2019 nr 13
RT IV, 20.06.2019, 7
jõustumine 23.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.01.2023RT IV, 10.02.2023, 713.02.2023, osaliselt 01.01.2024, rakendatakse alates 01.01.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja erakooliseaduse § 22 lg 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1¹ lg-ga 7.

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna linna eelarves ette nähtud vahenditest erahuvikooli toetuse (edaspidi toetus) andmise kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on toetada erahuvikoolide tegevust, et tagada lastele ja noortele vanuses 7-19 eluaastat mitmekülgne huviharidus.

§ 2.  Toetuse maksmise korraldamine ja arvestuse pidamine

  (1) Toetuse maksmist korraldab ja makstud toetuse üle peab arvestust Tallinna Haridusamet (edaspidi haridusamet).

  (2) Toetust makstakse üks kord aastas.

§ 3.  Taotlejale esitatavad nõuded

  Toetust makstakse erahuvikoolipidajale järgmistel tingimustel:
  1) erahuvikool on tegutsenud Tallinna haldusterritooriumil vähemalt viis aastat;
  2) erahuvikoolil ei ole maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele;
  3) erahuvikooli õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (edaspidi EHIS);
  4) erahuvikoolis õpib vähemalt 85 õpilast, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn;
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]
  5) erahuvikool ei ole spordikool.

§ 4.  Toetuse suurus
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

  Toetuse suurus oleneb seal õppivate Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavate õpilaste arvust:
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]
  1) 85–99 õpilast – 4000 eurot;
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]
  2) 100-199 õpilast - 6000 eurot;
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]
  3) 200-299 õpilast - 9000 eurot;
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]
  4) 300-399 õpilast - 11 500 eurot;
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]
  5) 400-499 õpilast - 14 500 eurot;
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]
  6) 500 ja rohkem õpilast - 17 000 eurot.
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

§ 5.  Toetuse kasutamine
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

  Erahuvikool võib toetust kasutada õpetajatele töötasu maksmiseks ja õppevahendite soetamiseks ning majandamiskulude (üüri- või rendikulu ning ruumide kasutamisega seotud vee-, elektri- ja küttekulu) katmiseks.
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

§ 6.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab erahuvikooli pidaja (edaspidi taotleja) haridusametile ajavahemikul 5.–10. veebruarini vormikohase taotluse.
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

  (2) Taotluses tuleb esitada järgmised andmed:
  1) taotleja andmed;
  2) erahuvikooli tegevuskoht;
  3) erahuvikooli õpilaste arv EHISe andmetel käimasoleva aasta 5. jaanuari seisuga.

§ 7.  Taotluse menetlemine

  Haridusamet kontrollib kümne tööpäeva jooksul taotluses esitatud andmete õigsust ja dokumentide vastavust käesoleva korra §-s 3 esitatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest e-posti teel. Taotleja on kohustatud puudused kõrvaldama viie tööpäeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtaja jooksul, lõpetatakse taotluse menetlemine ning taotlus tagastatakse koos lisadokumentidega.

§ 8.  Finantseerimislepingu sõlmimine

  (1) Taotlejale, kes vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele, esitab haridusamet ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist allkirjastamiseks vormikohase finantseerimislepingu. Taotleja on kohustatud lepingu allkirjastama ja tagastama haridusametile viie tööpäeva jooksul.

  (2) Lepingus määratakse kindlaks:
  1) lepingupooled ja nende andmed;
  2) lepingupoolte õigused ja kohustused;
  3) teadete edastamise kord;
  4) lepingu muutmise kord;
  5) lepingu tähtaeg ja toetuse summa;
  6) õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral.

  (3) Kui taotleja ei tagasta haridusametile allkirjastatud finantseerimislepingut käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja taotluse menetlemine lõpetatakse.

§ 9.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust sihtotstarbeliselt;
  2) esitama haridusametile aruande toetuse kasutamise kohta lepingus ettenähtud tähtajaks;
  3) andma haridusameti nõudmisel viivitamata lisateavet toetuse kasutamise kohta;
  4) tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on kasutatud toetuse kulu- ja maksedokumendid selgelt eristatavad toetuse saaja muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  5) teavitama haridusametit viivitamata kõigist esitatud andmete muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist, sh toetuse saaja nime, aadressi ning seadusliku või volitatud esindaja muutumisest, toetuse saaja kui juriidilise isiku ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest või tegevuse lõpetamisest;
  6) tagastama saadud toetuse kümne tööpäeva jooksul pärast tagasinõude saamist, kui haridusamet on tuvastanud, et toetuse saaja on toetust kasutanud mittesihtotstarbeliselt või on jätnud toetuse kasutamata.

§ 10.  Finantseerimislepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  (1) Kui toetuse saaja ei esita § 9 punktis 2 nimetatud aruannet, on esitanud valeandmeid toetuse saamise või kasutamise kohta, on kasutanud toetust mittesihtotstarbeliselt, lõpetanud tegevuse toetuse saamise kalendriaasta kestel, jätnud kasutamata toetuse haridusametile tagastamata või on muul moel lepingut rikkunud, määrata leppetrahv, lõpetada leping, toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda.

  (2) Haridusamet esitab toetuse saajale tagasinõude 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse tagasinõudmise alustest teadasaamise päeva. Pärast lepingu lõppemist võib toetust tagasi nõuda kolme aasta jooksul.

  (3) Toetuse tagasinõudes esitatakse järgmised andmed:
  1) tagasinõudja nimi ja aadress;
  2) toetuse saaja nimi;
  3) finantseerimislepingu number ja sõlmimise kuupäev;
  4) tagasinõude faktiline ja õiguslik alus;
  5) tagasinõutava toetuse ja leppetrahvi suurus ning tagasimaksmise tähtpäev;
  6) tagasimakseks vajalikud rekvisiidid, sh arvelduskonto number ja saaja nimi;
  7) muu oluline teave.

  (4) Lepingu rikkumise korral on haridusametil õigus küsida toetuse saajalt leppetrahvi kuni 20% konkreetse lepinguga antud toetusest. Leppetrahvi tasumise nõude võib esitada lisaks toetuse tagasinõudele või ilma toetuse tagasinõuet esitamata.

§ 11.  Toetuse tagasimaksmine

  Kasutamata toetus tuleb toetuse saajal tagastada finantseerimislepingus kindlaks määratud ajal ja korras lepingus määratud kontole.

§ 12.  Toetuse vormide kehtestamine

  Haridusameti juhataja kehtestab järgmised vormid:
  1) erahuvikooli toetuse taotlus;
  2) finantseerimisleping.

§ 13.  Rakendussäte 
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

  2023. aastal esitab toetuse taotleja haridusametile vormikohase taotluse ajavahemikul 5. jaanuarist 10. veebruarini.
[RT IV, 10.02.2023, 7 - jõust. 13.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json