KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2015, 1

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 26.02.2015 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, loomakaitseseaduse § 5 lõike 4, loomatauditõrje seaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 431 lõike 2, veterinaarkorralduse seaduse § 2 lõigete 1 ja 3, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori 02.01.2012 käskkirja „Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrus nr 1069/2009, 21.10.2009, erandite rakendamine Eestis“ ning põllumajandusministri 20.11.2000 määruse nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri“ § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viljandi linna koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise korra Viljandi linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile koera- ja/või kassipidajatele (edaspidi loomapidaja).

  (3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb koerte ja /või kasside (edaspidi loom) pidamisel järgida loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses, Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määruses nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“, põllumajandusministri 24.07.2008 määruses nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ sätestatud nõudeid.

§ 2.   Mõisted

  (1) Loom käesoleva määruse mõistes on inimese isikliku meelelahutuse või seltsi eesmärgil peetav koer ja/või kass ja vaegnägija juhtkoer ning teenistusülesannet täitev erikoolituse saanud teenistuskoer.

  (2) Loomapidaja käesoleva määruse mõistes on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on loom või kes peab looma kokkuleppel omanikuga rendi-või muu lepingulise suhte alusel.

  (3) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala või ehitis.

  (4) Hulkuv loom on:
  1) märgistamata loom, kelle loomapidajat ei ole võimalik tuvastada;
  2) loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

  (5) Looma märgistamine on tema varustamine eristamist võimaldava püsiva ning kordumatu kunstliku tunnusega, milleks Viljandi linnas peetavatel loomadel on mikrokiip.

  (6) Ennetav vaktsineerimine on looma vaktsineerimine marutaudi vastu.

§ 3.   Looma pidamine

  (1) Loomi on lubatud pidada hoones ja kinnisel territooriumil, kusjuures territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks ja oleks välistatud kaaselanikele ning teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Looma suhtes on lubamatu tema vigastamine, loomapidaja poolt hülgamine, abitusse seisundisse jätmine, piinamine jms.

  (3) Loomapidaja peab tagama, et tema loom ei häiriks ega ohustaks inimesi ja teisi loomi.

  (4) Juriidilisest isikust loomapidaja on kohustatud määrama looma eest vastutava isiku.

  (5) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale kuuluva või tema valduses oleva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (6) Loomad peavad omama mikrokiipi kolmekuuseks saamisest alates.

  (7) Mikrokiibi võib paigaldada ainult tegevusluba omav veterinaararst.

  (8) Loomapidaja on kohustatud mikrokiibil oleva koodi kandma viie päeva jooksul pärast mikrokiibi paigaldamist Riigi Infosüsteemis olevasse portaali www.eesti.ee „Lemmikloomaandmed ja registreerimine LLR“.

  (9) Loomapidaja on kohustatud loomale teostama ennetava vaktsineerimise vastavuses marutaudi tõrje eeskirjas sätestatule.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Looma tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas loomaga liikudes tuleb tagada inimeste ja teiste loomade ohutus. Looma võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta juhul, kui läheduses ei viibi inimesi ja teisi loomi.

  (2) Loomapidaja on kohustatud välistama kaasinimestele ning loomadele kallaletungimise võimaluse.

  (3) Ühissõidukis peab loom olema jalutusrihma otsas või kandevahendis. Jalutusrihma otsas olev koer peab kandma suukorvi (va vaegnägija juhtkoer ja teenistusülesannet täitev erikoolituse saanud teenistuskoer).

  (4) Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar-ja hügieeninõudeid, sh koristama oma looma väljaheited.

  (5) Loomapidajal on keelatud:
  1) viia loom avalikku kohta, kuhu on paigaldatud sellekohased keelavad sildid (va vaegnägija juhtkoer ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoer);
  2) ujutada looma Viljandi järve supelrannas, Paala paisjärve supelrannas, Uueveski basseinides, Huntaugu rannaalal ning purskkaevudes.

§ 5.   Hulkuva looma püüdmine ja pidamine

  (1) Viljandi Linnavalitsuse majandusamet korraldab hulkuvate loomade püüdmise avalikest kohtadest koostöölepingu alusel loomade varjupaiga teenust osutava ettevõttega.

  (2) Püütud hulkuvaid loomi hoitakse varjupaigas vähemalt 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest loomade varjupaiga teenust osutava ettevõtte veebilehel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis-ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist võib looma anda uuele loomapidajale või hukata.

§ 6.   Surnud loom

  (1) Loomapidaja peab surnud looma matma, tuhastama või andma looma üle loomsete jäätmete käitlejale.

  (2) Looma võib matta loomapidajale kuuluvale kinnistule kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekul ja juhul, kui loomal ei olnud ohtlikke nakkushaigusi (marutaud, koertekatk vms).

  (3) Linna haljasaladele või muudele avalikele aladele on looma matmine keelatud.

  (4) Riigi Infosüsteemi registris "Lemmikloomaandmed ja registreerimine LLR" registreeritud looma andmed peab loomapidaja kustutama hiljemalt 30 päeva jooksul.

§ 7.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Viljandi Linnavalitsuse majandusamet.

  (2) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 järgi.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.09.2002 määrus nr 124 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Viljandi linnas“.

§ 9.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Paragrahv 3 lõige 6 jõustub 01.01.2016.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Randel Länts
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json