ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2016, 21

Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 25.02.2016 nr 3
jõustumine 01.04.2016

Määrus antakse sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lg 1 alusel.

§ 1.  ÜLDSÄTTED

  Käesolev sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise kord (edaspidi kord) reguleerib Pihtla vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide üürile andmist ja kasutamist.

§ 2.  MÕISTED

  Korras mõistetakse sotsiaalruume järgmises tähenduses:
 1) sotsiaalkorter- sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav Pihtla vallale kuuluv vallavolikogu poolt erastamisele mittekuuluvaks tunnistatud eluruum, mis koosneb ühest toast või mitmest toast ja abiruumidest;
 2) sotsiaalpind- sotsiaalteenust vajava isiku kasutusse antav Pihtla vallale kuuluv vallavolikogu poolt erastamisele mittekuuluvaks tunnistatud eluruum, mis koosneb ühest toast ja abiruumidest, mida kasutavad mitu sotsiaalteenust vajavat isikut ühiselt.

§ 3.  SOTSIAALELURUUMI ÕIGUSTATUD SUBJEKTID

 (1) Sotsiaalruumi taotlejaks võivad olla järgmised isikud, kes elavad alaliselt Pihtla vallas (on kantud valla elanike registrisse):
 1) üksinda elavad vanurid ja vanurist paarid, puudega inimesed:
- kes vajavad kõrvalabi ning kelle kasutused olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamise korraldamine;
- kes elavad omanikule tagastatud elamus;
- kes elavad varisemisohtlikus või väheelamiskõlblikuks muutunud eluruumis;
- kes on kohtuotsuse alusel eluruumist välja tõstetud.
 2) vähekindlustatud ja probleemsed lastega pered (kriisipered), kes vajavad regulaarselt sotsiaalteenuseid, sealhulgas laste hoolekannet.

 (2) Sotsiaalruumi taotlejaks võivad olla järgmised isikud, kes ei ela Pihtla vallas:
 1) lastekodust või erikoolist tagasipöördunu, kes enne lastekodusse või erakooli suunamist elas alaliselt Pihtla vallas;
 2) kinnipidamiskohast vabanenu, kes enne kinnipidamiskohta elas alaliselt Pihtla vallas.

 (3) Teised isikud võivad sotsiaaleluruumi taotlejaks olla erijuhtudel, millised otsustab volikogu sotsiaalkomisjon.

§ 4.   SOTSIAALELURUUMIDE TAOTLEMINE

 (1) Sotsiaalruumi taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles põhjendab taotlust.

 (2) Vallavalitsuses koostatakse iga taotleja kohta toimik, kuhu lisaks p 4.1 nimetatud avaldusele lisatakse vajadusel alljärgnevad dokumendid:
 1) väljavõte isikut tõendavast dokumendist;
 2) tõend perekonna koosseisu kohta;
 3) tõend taotleja staatuse kohta ( töötu, puudega isik, pensionär jne.);
 4) sotsiaalkorteri või sotsiaalpinna taotlemise põhjendus ja andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
 5) tõend tervisliku seisundi kohta;
 6) tõend taotleja või tema perekonna sissetuleku (palga, pensioni, muu) kohta;
 7) andmed sugulaste ja lähedaste kohta;
 8) tõend taotleja või tema perekonna varandusliku seisu kohta (kinnisvara, hoiused, väärtpaberid jne.)
 9) ärakiri tõendist lastekodust või erikoolist tagasipöördumise või kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

 (3) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

 (4) Taotleja arvelevõtmisest või sellest keeldumisest teatatakse koos põhjuse äramärkimisega taotlejale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast sotsiaalkomisjoni otsust.

§ 5.  SOTSIAALELURUUMI ANDMINE

 (1) Oma ettepaneku arvelevõetud isikule sotsiaaleluruumi andmiseks teeb volikogu sotsiaalkomisjon vallavalitsusele. Vallavalitsus kinnitab sotsiaaleluruumide andmise oma korraldusega, milles on ära näidatud:
 1) isiku ja tema perekonnaliikmete nimed, isikukoodid;
 2) sotsiaaleluruumi asukoht;
 3) sotsiaalruumi suurus;
 4) sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimise (pikendamise) tähtaeg.

 (2) Sotsiaaleluruum antakse ajutiseks elamiseks ja üürileping sõlmitakse vallavalitsuse poolt kuni üheks aastaks. Üürilepingu pikendamise vajaduse vaatab läbi vallavolikogu sotsiaalkomisjon mitte hiljem kui kuu aega enne üürilepingu tähtaja lõppemist.

§ 6.  SOTSIAALELURUUMIDE KASUTAMINE

 (1) Sotsiaaleluruume kasutatakse vastavalt käesolevale korrale ning sõlmitud üürilepingule, kusjuures:
 1) sotsiaaleluruumi ei erastata;
 2) sotsiaaleluruumi üürilepingute sõlmimist, täitmist ja tähtaegade kinnipidamist kontrollib vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus volikogu sotsiaalkomisjoni otsuse alusel taotleda sotsiaaleluruumi kasutamise üürilepingu pikendamist või ennetähtaegset lõpetamist.

 (3) Üürilepingu pikendamisel lähtutakse:
 1) regulaarsete sotsiaalteenuste osutamise vajalikkust;
 2) senise sotsiaaleluruumi sobivusest isikule;
 3) eluasemekulude tähtaegse tasumise nõude täitmisest;
 4) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest.

 (4) Üürilepingu pikendamine või ennetähtaegne lõpetamine toimub vastavalt käesoleva korra p.-le 5.1.

 (5) Sotsiaalkorteri üürnikul ei ole õigus anda korterit või selle osa allüürile ja majutada teisi elanikke.

§ 7.  SOTSIAALELURUUMI STAATUSE KINNITAMINE

  Eluruumi muutmise sotsiaaleluruumideks otsustab vallavolikogu, kusjuures kinnitatud sotsiaaleluruumide üldarvestust peab vallavalitsus.

§ 8.  SOTSIAALELURUUMIDI ELUASEMEKULUDE TASUMINE

 (1) Sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud eluasemekulud tasub üürnik.

 (2) Vähekindlustatud üürniku eluasemekulud kaetakse osaliselt riiklike sotsiaaltoetuste arvelt õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras.

§ 9.  RAKENDAMINE

 (1) Määrus jõustub 1.aprillist 2016.a.

 (2) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Pihtla Vallavolikogu määrusega nr.14 22.12.2010.a. kinnitatud „Sotsiaaleluruumide andmise ja kasutamise kord“.

Tiit Kaasik
volikogu esimees