SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Pihtla vallas

Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2016, 22

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Pihtla vallas

Vastu võetud 25.02.2016 nr 2
jõustumine 01.04.2016

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p.5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused Pihtla vallas lähtuvalt perekonnaseaduse, lastekaitseseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja puudega inimeste sotsiaaltoetuste seadusest.

 (2) Hooldajatoetuse korra rakendamisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hooldaja - isik, kes on määratud Pihtla Vallavalitsuse korralduse alusel puudega isikule kõrvalabi osutajaks, juhendajaks või järelvalve tagajaks;
 2) hooldatav-puudega isik, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet;
 3) hooldajatoetus- rahaline toetus raske või sügava puudega isiku hooldajale või eestkostjale;
 4) kõrvalabi või juhendamine- abi osutamine inimesele, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega;
 5) järelvalve- ohutuse tagamine inimesele, kes oma tegevusega või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
 6) sügav puue- puue, millest tingituna vajab isik pidevalt kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet ööpäevaringselt;
 7) raske puue- puue, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet igal ööpäeval;
 8) hindamisinstrument- ekspertide poolt väljatöötatud põhjalik ankeet, mille alusel koostatakse hooldusplaan ja selgitatakse välja hooldusvajadus;
 9) hooldusplaan- plaan, mille alusel määratakse abivajajale abi liik, ulatus ja maht;
 10) ülalpidamiskohustusega isik- isik, kellel on kohustus pidada ülal abivajavat töövõimetut, abikaasat, täisealist last, vanemat või vanavanemat;
 11) pereliikmed- puudega isiku abikaasa või temaga abielulistes suhetes olev samas eluruumis elav isik, tema lapsed, vanemad või teised üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
 12) arstliku ekspertiisi komisjoni otsus - otsus, millega määratakse isikule puue ja antakse võimalus riigilt lisaraha taotleda puudest tingitud kulude katmiseks.

§ 2.  Hooldajatoetuse määramise ja maksmise alused

 (1) Üldjuhul määratakse ja makstakse hooldajatoetust rahvastikuregistri andmetel Pihtla vallas elava raske või sügava puudega isiku teovõimelisele tööealisele hooldajale, kes ei saa töötada reaalse hooldustegevuse tõttu.

 (2) Hooldajatoetus määratakse hooldatava ja hooldaja tegeliku elukoha järgi.

 (3) Hooldajatoetuse määramisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse §-s 4 ja §-s 6 sätestatud uurimis- ja kaalutlemisõiguse põhimõttest.

 (4) Hooldajatoetust võib määrata ja maksta isikule, kes on seoses hooldatava hooldamisega sunnitud oma tööaega vähendama või valima vähemtasuva töökoha.

 (5) Hooldajatoetust määratakse ja makstakse pensionit saavale pereliikmest hooldajale või ülalpidamiskohustusega isikule erandjuhul, kui pere majanduslik toimetulek on halvenenud seoses hooldatava pereliikme hooldusega.

 (6) Hooldajatoetust ei maksta isikule, kellele on määratud raske või sügav puue.

 (7) Hooldajatoetust ei määrata ega maksta alaealisele isikule.

 (8) Hooldajatoetust ei maksta hooldajale, kelle hooldatavale on arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse alusel lisaraha vajadus määratud üksnes hooldajale kõrvalabi, järelevalve või juhendamise eest maksmiseks.

 (9) Vallavolikogu Sotsiaalkomisjoni ettepanekul võib hooldajale vallavalitsuse korraldusega maksta lisakulude kompenseerimiseks ühekordset hooldajatoetust.

 (10) Pihtla Vallavalitsus võib jätta hooldajatoetuse määramata, kui leiab, et hooldatava või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad hooldamiseks piisavad elatusvahendid.

§ 3.  Hooldaja ja hooldajatoetuse taotlemine ning määramine

 (1) Hooldajat taotlev isik esitab Pihtla Vallavalitsusele kirjaliku avalduse ja arstliku ekspertiisiotsuse ning hooldajaks soovija avalduse. Hooldaja vajadusest võivad teatada ka naabrid, sugulased või hooldustöötaja, kui abivajaja ise mingil põhjusel ei saa või ei suuda seda teha. Pärast avalduse või teate saamist on sotsiaaltöötaja kohustatud ühe nädala jooksul võtma kontakti hooldamist vajava ja hooldajaks sooviva isikuga ning selgitama välja tegeliku hooldusvajaduse.

 (2) Sotsiaaltöötajal on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada hooldajat taotleva isiku kodu ning küsitleda tema lähedasi ja kogukonna liikmeid.

 (3) Sotsiaaltöötaja täidab hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks hindamisinstrumendi ja koostab koos asjaosalistega hooldusplaani.

 (4) Hindamisinstrumendi täitjal on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks erialaspetsialistidega.

 (5) Hooldaja- ja/või hooldajatoetus määratakse/ei määrata Pihtla Vallavolikogu Sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsusse korraldusega ühe kuu jooksul avalduse laekumisest. Otsuse tegemisel lähtutakse hindamisinstrumendist ja hooldajaplaanist, rehabilitatsiooniplaanist, geriaatrilise hindamise dokumentatsioonist ja arstliku ekspertiisi otsusest.

 (6) Üks hooldaja võib hooldada kuni kolme raske puudega isikut või ühte sügava ja ühte raske puudega isikut. Hooldatavate arv sõltub nende vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisundist ning hoolduse ulatusest.

 (7) Otsus hooldaja- ja/või hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta tehakse asjaosalistele isikutele teatavaks isikute vanust ning arengutaset arvestaval ja talle arusaadaval viisil viie tööpäeva jooksul.

 (8) Hooldaja , kellele on määratud hooldajatoetus, esitab Pihtla valla sotsiaaltöötajale toetuse saamiseks isikut tõendava dokumendi ja kirjaliku taotluse.

 (9) Hooldajatoetuse taotlusi võetakse vastu iga kuu 20-nda kuupäevani.

§ 4.  Hooldajatoetuse määr ja maksmine

 (1) Hooldajatoetuse määr:
 1) raske puudega isiku hooldaja toetus 15,34 eurot kuus
 2) sügava puudega isiku hooldaja toetus 25,56 eurot kuus
 3) hooldajatoetus keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 25,56 eurot kuus

 (2) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest.

 (3) Hooldajale makstakse hooldajatoetust kirjaliku taotluse alusel alates korralduses fikseeritud kuupäevast.

 (4) Hooldajatoetust makstakse vastavalt hooldaja soovile panka tema arveldusarvele või vallavalitsuse kassast.

 (5) Hooldaja on kohustatud 10 päeva jooksul teatama Pihtla valla sotsiaaltöötajale kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või peatamise.

 (6) Asjaolud, millest tuleb kirjalikult 10 päeva jooksul valla sotsiaaltöötajat informeerida on järgmised:
 1) hooldaja või hooldatav viibib üle kahe kuu haiglaravil või hoolekandeasutuses;
 2) hooldaja ei soovi enam hooldatavat hooldada;
 3) hooldatava arstliku ekspertiisi otsus on kehtetu;
 4) hooldatavale on määratud raske või sügava puude asemele keskmine puue.
 5) hooldatav soovib uut hooldajat

 (7) Pihtla valla sotsiaaltöötajad jälgivad abi osutamist, vajadusel hindavad ümber ja teevad sotsiaalkomisjonile ettepanekuid hooldajatoetuse maksmise peatamise või lõpetamise kohta.

 (8) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemise kuule järgnevast kuust.

 (9) Hooldajatoetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse vallavalitsuse korralduse alusel toetuse maksmist nende asjaolude äralangemise kuule järgnevast kuust.

 (10) Hooldajatoetuse saaja poolt teadlike valeandmete esitamise või hooldajatoetuse saamist mõjutavate andmete mitteesitamise tõttu lõpetatakse hooldajatoetuse maksmine vallavalitsuse korralduse alusel, millest teatatakse hooldajatoetust saanud isikut hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

 (11) Liigselt makstud hooldajatoetuse summad on Pihtla Vallavalitsusel õigus tagasi nõuda.

§ 5.  Hooldaja sotsiaalsed garantiid

 (1) Tööealine isik, kes ei soovi või ei saa täiskasvanud puudega inimest edasi hooldada või kui Pihtla Vallavalitsus otsustab hooldatava hooldusvajaduse rahuldada muul moel, võib asuda tööle või registreerida töötuks ja saada tööturuteenuseid.

 (2) Isikul, kes on saanud hooldajatoetust eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva, on õigus saada töötu abiraha ning koos sellega ravikindlustuse.

 (3) Isikul, kelle ravikindlustuse aluseks on hooldajatoetuse saamine, lõpeb ravikindlustus ühe kuu möödudes hooldajatoetuse maksmise lõpetamisest.

 (4) Pihtla Vallavalitsus maksab hooldaja ravikindlustuse, kui hooldajal see puudub.

§ 6.  Rakendamine

 (1) Määrus jõustub 1.aprillist 2016.a.

 (2) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Pihtla Vallavolikogu määrusega nr. 7 29.11.2012.a. kinnitatud „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Pihtla vallas“.

Tiit Kaasik
volikogu esimees