ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2016, 23

Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 25.02.2016 nr 1
jõustumine 01.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus sätestab toimetulekutoetuse määramiseks jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad Pihtla vallas

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
 1) Elamuseadusega sätestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda perekonna iga pereliikme kohta ning lisaks 15 m2 perekonna kohta või;
 2) Eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem või;
 3) Kuni 51 m2 eluruumis üksinda elavale pensionärile;
 4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.
 5) Kuludokument, mis kajastab kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulusid, võetakse kehtiva piirmäära ulatuses arvesse esitamise kuul ning järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa tasaarvelduseni või uue dokumendi esitamiseni.
 6) Kuludokument, mis kajastab kuludokumendi esitamisele eelnevate kuude kulusid, kuid mitte võlgnevust, võetakse kehtiva piirmäära ulatuses arvesse esitamise kuul ja järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa tasaarvelduseni või uue dokumendi esitamiseni.

§ 2.  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 (1) Korteriüür kuni 2 eurot 1 m2 kohta kuus.

 (2) Korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2,5 eurot 1 m2 kohta kuus.

 (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenutagastamiseks kuni 2,5 eurot 1 m2 kohta kuus.

 (4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 17,24 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 12,93 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

 (5) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 2,50 eurot 1 m2 kohta kuus.

 (6) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

 (7) Majapidamisgaasi maksumus kuni 16 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

 (8) Maamaksukulud kolmekordse elamualuse pinna ulatuses kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus.

 (9) Kasutatavale eluruumile arvestatud hoonekindlustuse kulud 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus.

 (10) Olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Pihtla Vallavolikogu 12.06.2015.määrus nr.6 „Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“.

 (2) Määrus jõustub 1.aprillist 2016.

Tiit Kaasik
volikogu esimees