SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord, koduteenuste loetelu ja hinnakiri

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord, koduteenuste loetelu ja hinnakiri - sisukord
  Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2016, 26

  Koduteenuse osutamise tingimused ja kord, koduteenuste loetelu ja hinnakiri

  Vastu võetud 25.02.2016 nr 5
  jõustumine 01.04.2016

  Määruse andmise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lg 1 ja § 17.

  § 1.  . Koduteenuste osutamise tingimused ja kord (edaspidi kord) sätestab Pihtla Vallavalitsuse poolt osutavate harjumispärases keskkonnas toime tulla aitavate teenuste (edaspidi koduteenus) korraldamise Pihtla vallas.

  § 2.  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Koduteenus- isikule või perekonnale kodustes tingimustes osutatav teenus, mis aitab tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla;
  2) Põhiteenus - teenus, mis on hädavajalik kliendi toimetulekuks kodus ja mille mitteosutamine põhjustaks kliendi hoolekandeasutusse paigutamise;
  3) Tugiteenus - teenus, mis toetab kliendi toimetulekut kodus ja mille mitteosutamine ei põhjusta hoolekandeasutusse sattumist;
  4) Sotsiaaltöötaja - teenuse osutaja, kes abistab koduhoolduse klienti toimingutes, millega klient ei tule igapäevases elus toime;
  5) Klient - isik, kellele osutatakse lepingu alusel koduteenuseid.

  § 3.  Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele, kelle elukohana on kantud rahvastikuregistrisse Pihtla vald ning kellel reeglina puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad. Kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule hooldust tagama, siis võib Pihtla Vallavalitsuse otsusega erandkorras koduteenuseid osutada ka isikutele, kellel on seadusjärgsed ülalpidajad.

  § 4.  Kliendi osalustasu määramisel arvestatakse teenuse mahtu ja kliendi majanduslikku olukorda.

  § 5.  Taotlus koduteenuse osutamiseks registreeritakse Pihtla valla sotsiaaltöötaja juures.

  § 6.  Sotsiaalnõunik või sotsiaalhooldaja teeb kodukülastuse, mille käigus hindab kliendi toimetulekuvõimet ja selgitab koduteenuste vajaduse. Toimetulekuvõime hindamise metoodika kinnitab Pihtla Vallavalitsus.

  § 7.  Otsuse koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta teeb Pihtla Vallavalitsus 15 päeva jooksul.

  § 8.  Teenuse osutaja teeb otsuse teatavaks esitajale isiku vanust ja arengutaset arvestaval ja talle arusaadaval viisil hiljemalt 15 tööpäeva jooksul otsuse langetamisest. Otsus koduteenuste otsustamisest keeldumise kohta peab olema põhjendatud.

  § 9.  Koduteenuste osutamiseks sõlmivad sotsiaalhooldaja, Pihtla Vallavalitsus ja klient vormikohase lepingu. Koduteenuste osutamise lepingu tingimused vaadatakse üle lähtuvalt kliendi vajadustest, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Lepingut võib muuta mõlema poole kokkuleppel.

  § 10.  Eluruumi korrastamisel peab Klient tagama vajalikud koristusvahendid. Koristatav üldpind ühe inimese kohta ei tohi ületada 33 m2.

  § 11.  Kütmisabi osutamisel peab Klient tagama ettevalmistatud küttematerjali. Köetav pind ühe inimese kohta ei tohi ületada 33 m2 .

  § 12.  Pesu pesemine korraldatakse pesumajas või kodus. Kodus pesumasina olemasolu vajalik.

  § 13.  Sotsiaalhooldaja toob toiduained ja majapidamistarbed lähimast kauplusest ning vajadusel abistab lihtsamate toitude valmistamisel ( toidu valmistamise aeg kuni 45 minutit).

  § 14.  Koduteenuste korraldamise ja nende üle arvestuse pidamise eest vastutab valla sotsiaalnõunik.

  § 15.  Määrus jõustub 1.aprillist 2016.a.

  § 16.  Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Pihtla Vallavolikogu määrusega nr.15 22.12.2010.a. kinnitatud „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord, koduteenuste loetelu ja hinnakiri“.

  Tiit Kaasik
  volikogu esimees

  Lisa Koduteenuste loetelu ja hinnakiri