HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2017, 5

Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine

Vastu võetud 27.02.2017 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 2 ja põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse § 76 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluseid.

§ 2.   Õpetajate töötasu alammäärad

  Põhikooli õpetajate töötasustamine toimub Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate töötasu alammäärade alusel.

§ 3.   Muud tasud

  (1) Direktoril on õigus määrata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lähtudes Emmaste Põhikooli palgakorralduse juhendist, mis on kooskõlastatud hoolekogu ja õppenõukogu poolt.

  (2) Emmaste Põhikooli palgakorralduse juhendi kinnitab Emmaste Vallavalitsus.

  (3) Ületunnitöö hüvitatakse vaba ajaga ületunnitööajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

  (4) Direktor vormistab õppeaasta algul õpetajate töötasustamisest ja ametikohtadest ülevaate, mille koostamise aluseks on riiklik õppekava ning koolile aastaeelarves töötasuks määratud summa.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 26.02.2016 määrus nr 48 "Emmaste põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine” (RT IV, 12.03.2016, 14).

  (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2017.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json