Teksti suurus:

Vinni valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2018, 3

Vinni valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 01.03.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Vinni valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri-, tervise- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Vinni valla haldusterritooriumil, mis on suunatud Vinni valla elanikele või mis esindab Vinni valda laiemale üldsusele.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on arendada ja toetada kultuuri-, sotsiaalhoolekande-, noorsootöö ning Vinni valla elanike tervise ja vabaaja edendamise võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

  (2) Toetust antakse:
  1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele taotleja põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks;
  2) ühekordse toetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele Vinni valla elanikele suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste (edaspidi ürituse) teostamiseks;
  3) projektitoetusena mittetulundusühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Tegevustoetust, projektitoetust ja ühekordset toetust võivad taotleda mittetulundusühingud ja seltsingud:
  1) kes on registreeritud ja tegutsevad Vinni valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Vinni valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, sotsiaalhoolekande- ja noorsootegevuste, vabaaja ning tervise edendamise võimaluste pakkumisega;
  2) kes on registreeritud ja tegutsevad põhiliselt väljaspool Vinni valda, kuid kelle tegevusest saavad Vinni elanikud kasu;
  3) kellel on täidetud kohustused riigi ja Vinni valla ees;

  (2) Toetust ei anta isikutele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele või neile taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse Vinni Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus).

  (2) Järgmise eelarveaasta tegevustoetuse saamiseks taotluse esitamise tähtajaks on 1. oktoober.

  (3) Taotlus esitatakse vormikohaselt vastavalt määruse lisadele järgnevalt:
  1) tegevustoetus vastavalt vormile 1;
  2) ühekordse toetuse taotlus ürituse või ühistegevuse korraldamiseks vastavalt vormile 2;
  3) projektitoetus kaasfinantseerimiseks vastavalt vormile 3.

  (4) Taotluse menetlust korraldaval ametnikul on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 5.   Toetatavad tegevused ja kulu ning toetuse piirmäärad

  (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Toetuse eraldamisel lähtutakse järgmistest piirmääradest:
  1) tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 90 % taotleja aasta eelarvest;
  2) ühekordset toetust ürituse korraldamiseks eraldatakse mitte rohkem kui 90% ürituse kogu eelarvest;
  3) projektitoetust projektide kaasfinantseeringuks eraldatakse mitte rohkem kui 10% taotletava projekti kogu eelarvest.

§ 6.   Taotluste menetlemine

  (1) Tegevustoetuse taotlused vaatab läbi taotluste menetlemise komisjon (edaspidi komisjon) hiljemalt 15.oktoobriks.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus. Komisjoni koosseisu peab kuuluma igast volikogu alatisest komisjonist (v.a. revisjonikomisjon) üks liige, ülejäänud liikmed määrab vallavalitsus.

  (3) Komisjon teeb ettepaneku Vinni Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus) taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks. Ettepanek vormistatakse komisjoni koosoleku protokollis.

  (4) Ettepanekute tegemisel lähtub komisjon taotluse vastavusest toetuse andmise eesmärgile, avalikust huvist, kodanikkonna hõlmatusest, ürituse uudsusest või järjepidevusest ning eetilistest tõekspidamistest. Arvesse võetakse ka muude toetajate, sh vallaväliste programmide toetuse osatähtsus.

  (5) Protokolli koopia või ärakiri koos taotlustega esitatakse vallavalitsusele hiljemalt viiendal tööpäeval pärast komisjoni koosoleku toimumist.

  (6) Vallavalitsus otsustab taotluste rahuldamise või mitterahuldamise hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotluste menetlemise komisjoni ettepanekute esitamist.

  (7) Ühekordse toetuse ja projektitoetuse taotlusi menetleb vallavalitsus jooksvalt ning taotlusi komisjonile ei edastata.

§ 7.   Toetuse eraldamine

  (1) Otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus.

  (2) Toetuse mitteeraldamise korral tuleb otsuses märkida vastavad põhjendused.

  (3) Tegevustoetuse saajaga sõlmitakse leping peale alaeelarvete kinnitamist. Toetus kantakse mittetulundusühingu või seltsingu esindaja arvelduskontole pärast lepingu sõlmimist lepingus sätestatud tähtajal.

  (4) Ühekordse toetuse ja projektitoetuse saajaga lepingut ei sõlmita, toetus kantakse korralduse alusel taotleja arvelduskontole.

§ 8.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande. Aruanne esitatakse vastavalt käesoleva korra lisadele järgnevalt:
  1) tegevustoetuseks eraldatud raha kasutamise kohta aruanne vastavalt vormile 4.
  2) ühekordseks toetuseks eraldatud raha kasutamise kohta aruanne vastavalt vormile 5.

  (2) Projektitoetuseks eraldatud raha kasutamise kohta esitatakse koopia aruandest, mis esitatakse vastavale fondile või programmile.

  (3) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab taotluse menetlust korraldav ametnik, kellel on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid dokumente, seletusi ja viibida toetatava projekti läbiviimise juures.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) mittetulundusühing või seltsing on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks tegevustoetus eraldati;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Vinni Vallavolikogu 27.11.2008 määrus nr 24 „Vinni valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“.
  2) Rägavere Vallavolikogu 19.04.2007 määrus nr 41 „Rägavere valla külade ja mittetulunduslike organisatsioonide arengutoetuse andmise korra kehtestamine“.

Meelis Maine
Esimees

Lisa 1 Taotlus tegevustoetuse saamiseks

Lisa 2 Taotlus ühekordse toetuse saamiseks

Lisa 3 Taotlus projektitoetuse saamiseks

Lisa 4 Toetuse kasutamise aruanne (tegevustoetuse kasutamise kohta)

Lisa 5 Toetuse kasutamise aruanne (ühekordse (ürituse) toetuse kasutamise kohta)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json