Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2018, 4

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 01.03.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 1 p 2, p 13 ning § 15 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Vinni vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu ja komisjoni liikmete ülesanded.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama asutuse juhti talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige ja valla valitseva mõju all oleva äriühingu juhtorgani liige.

  (2) Deklaratsioon tuleb esitada registrile nelja kuu jooksul deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks. Pärast ametikohalt lahkumist tuleb deklaratsioon esitada ametikohalt lahkumise aastale järgneva kalendriaasta 31. maiks.

  (3) Kalendriaasta jooksul peab deklarant esitama vaid ühe deklaratsiooni, seda ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale või kui tema kohustus deklaratsioon esitada tuleneb mitmel ametikohal tegutsemisest. Deklaratsiooni saab esitada vaid selle aasta lõpuni, mil vastav deklaratsioon tuli esitada.

  (4) Kaks kuud enne lõikest 1 tuleneva tähtpäeva saabumist saadab register deklarandile registrisse kantud e-posti aadressil teate deklaratsiooni esitamise kohustuse tähtpäeva saabumise kohta.

  (5) Kui 15 päeva enne lõikest 1 tuleneva tähtpäeva saabumist ei ole deklarant deklaratsiooni kinnitanud, saadab register deklarandile registrisse kantud e-posti aadressil korduva teate deklaratsiooni esitamise kohustuse tähtpäeva saabumise kohta, kui deklaratsioon on esitamata.

§ 4.   Huvide deklaratsioonide registrile andmete esitamine

  (1) Deklarantide halduri ülesandeid täidab vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) volikogu esimees - juhib komisjoni tööd;
  2) vallavanem;
  3) vallasekretär.

  (3) Komisjonil on õigus kontrollida kõigi määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Komisjonil on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, edastab komisjoni esimees süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vinni Vallavolikogu 27.02.2014 määrus nr 2 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“;
  2) Rägavere Vallavolikogu 14.05.2014 määrus nr 9 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json