EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reklaamimaksumäärus

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2020, 1

Reklaamimaksumäärus

Vastu võetud 27.02.2020 nr 6

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.04.2020RT IV, 22.04.2020, 125.04.2020, määruse rakendamine peatatud reklaamimaksuga maksustamise osas alates 01.04.2020 kuni eriolukorra lõpetamiseni.

Määrus kehtestatakse Kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 alusel.

§ 1.   Mõisted

  Käesolevas reklaamimaksumääruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaamimaks – käesoleva määrusega kehtestatud kohalik maks;
  2) maksudeklaratsioon – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument (vastavalt käesoleva määruse lisale nr 1);
  3) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Narva linna haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil;
  4) mobiilne konstruktsioon – sõiduk või haagis, mis on reklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel reklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
  5) mittestatsionaarne reklaam - reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks perioodiks ööpäeva jooksul, kusjuures ühe külje pind ei ületa 1 m2 ja koht ei ole kindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega;
  6) reklaami andja – reklaami avalikustaja, reklaami tellija või reklaami teostaja reklaamiseaduse mõttes;
  7) digireklaam – LED- või muu ekraani abil eksponeeritav reklaam;
  8) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.

§ 2.   Maksu nimetus

  Käesoleva määruse alusel kehtestava maksu nimetus on reklaamimaks (edaspidi maks).

§ 3.   Maksuobjekt

  Maksuobjektiks on reklaam, mida eksponeeritakse:
  1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa, ja mis asub ehitise siseruumides või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
  3) ühistranspordil (linnaliinibussi või takso) välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Narvas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Narvas;
  4) mittestatsionaarne reklaam või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatud reklaam.

§ 4.   Maksumaksja

  Maksumaksja on maksuobjekti otsene valdaja, kes on kohustatud reklaamimaksu maksma ning täitma teisi talle seoses maksukohustusega pandud rahalisi ja mitterahalisi kohustusi.

§ 5.   Maksumäärad

  (1) Maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 3,20 eurot kalendrikuus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 – 3 ja lõigetes 3 – 8 sätestatud juhtudel.

  (2) Järgmistes kohtades kehtivad maksumäärad, mis erinevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud maksumäärast:
  1) 1. Mai tn, Hariduse tn, Joala tn (kuni Kreenholmi tn), Jõesuu tn, Juhkentali tn, Kalda tn, Kiriku tn, Lavretsovi tn, Pähklimäe tn, Rahu tn (Rahu tn 15 kuni viaduktini), Raudsilla tn, Sepa tn, Suur tn, Tuleviku tn, Vabaduse tn, Vahtra tn, Vaivara tn, Vaksali tn, Vassili Gerassimovi tn, Vestervalli tn, Viru tn, Võidu prosp (Mõisa tn kuni Paul Kerese tn ristmikuni) - maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 4,80 eurot kalendrikuus;
  11) 1. Mai tn, Joala tn (kuni Kreenholmi tn), Jõesuu tn, Juhkentali tn, Kalda tn, Kiriku tn, Lavretsovi tn, Pähklimäe tn, Rahu tn (Rahu tn 15 kuni viaduktini), Raudsilla tn, Sepa tn, Suur tn, Tuleviku tn, Vabaduse tn, Vahtra tn, Vaivara tn, Vaksali tn, Vassili Gerassimovi tn, Vestervalli tn, Viru tn, Võidu prosp (Mõisa tn kuni Paul Kerese tn ristmikuni) - maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 4,80 eurot kalendrikuus;
  2) Energia tn, Igor Grafovi tn, Kangelaste prosp (Rahu tn kuni Rakvere tn), Kreenholmi tn (Paul Kerese tn kuni Vassili Gerassimovi tn ristmikuni), Koidula tn, Linda tn, Malmi tn, Mõisa tn, Paul Kerese tn (Kreenholmi tn kuni Võidu prosp), Raja tn, Rakvere tn, Rüütli tn - maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 6,40 eurot kalendrikuus;
  21) Hariduse tn, Energia tn, Igor Grafovi tn, Kangelaste prosp (Rahu tn kuni Rakvere tn), Kreenholmi tn (Paul Kerese tn kuni Vassili Gerassimovi tn ristmikuni), Koidula tn, Linda tn, Malmi tn, Mõisa tn, Paul Kerese tn (Kreenholmi tn kuni Võidu prosp), Raja tn, Linnuse tn, Jõe tn, Rakvere tn, Rüütli tn - maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 6,40 eurot kalendrikuus;
  3) 3. Roheline tn, 4. Roheline tn, Aasa tn, Aleksander Puškini tn (Vaivara tn kuni Rakvere tn), FAMA tn, FAMA põik, Kangelaste prosp (Tallinna mnt kuni Rakvere tn), Kosmonaudi tn, Kreenholmi tn (Tallinna mnt kuni P. Kerese tn ristmikuni), Paul Kerese tn (Aleksander Puškini tn kuni Kreenholmi tn), Peetri plats, Peterburi mnt, Raekoja plats, Rahvavälja tn, Rahu tn (Tallinna mnt kuni Rahu tn 15), Tallinna mnt, Võidu prosp (Kreenholmi tn kuni Mõisa tn ristmikuni), Uus põik - maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 9,60 eurot kalendrikuus.
  4) Reklaami koha tuvastamisel ja maksumäära kohaldamisel võetakse aluseks mille tänava liiklejatele on reklaam suunatud (nähtavus, otsevaade suunatus, lähedus tänavani, jne).

  (3) Ühistranspordi välisküljele paigaldatud reklaami maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 4,40 eurot kalendrikuus.

  (4) Ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 3,00 eurot kalendrikuus.

  (5) Maksumäär ühe reklaamloosungi eest on 2,60 eurot ööpäevas.

  (6) Mobiilsele konstruktsioonile paigaldatud reklaami maksustatakse käesoleva määruse § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud maksumäära järgi (maksumäära suurus oleneb paigaldamise tänavast).

  (7) Digireklaami maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 10,00 eurot kalendrikuus.

  (8) Juhul, kui digireklaami eksponeerimisele kohaldatakse õigus- või haldusaktis sätestatud alalist piirangut, millega keelatakse reklaami eksponeerimist kindlaksmääratud ajavahemikus ööpäevas, digireklaami maksumäär arvutatakse proportsionaalselt, lähtudes reklaami eksponeerimise tundide arvust ööpäevas (1 tund on 1/24).

§ 6.   Maksu tasumise kord

  Maks kantakse üle Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti arvelduskontole.

§ 7.   Maksustamisperiood ja maksu tasumise tähtaeg

  (1) Maksustamisperiood on kalendrikuu.

  (2) Maksu tasumise päev on maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäev.

  (3) Kui maksumaksja ei ole tasunud reklaamimaksu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtjajaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtajaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu pidi määruse järgi tasuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seadusega sätestatud määraga.

§ 8.   Maksu arvutamine

  (1) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsioonis tasumisele kuuluva summa, lähtudes käesoleva määruse § 5 sätestatud maksumääradest.

  (2) Maksustamisel võetakse aluseks reklaampind, mis on:
  1) ) tasapinnalise reklaami puhul pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;
  2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindalade summa.

  (3) Kui reklaampind ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini. Kui reklaampinna suurus on 0,5 ruutmeetrit, loetakse reklaampinna suuruseks 0,5 ruutmeetrit.

  (4) Juhul kui tasumisele kuuluva maksu ajavahemik on lühem kui maksustamisperiood (üks kalendrikuu), jagatakse tasumisele kuuluva maksu arvutamisel maksu kuumäär 30-ga (keskmine päevade arv kuus) ning korrutatakse deklareerimisperioodi reklaami eksponeerimise päevade arvuga.

  (5) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega. Kui esinevad lõikes 2 ja 3 märgitud asjaolud, ümardatakse maksusumma pärast seda, kui on ümardatud reklaampinna või -pindade pindalad.

§ 9.   Maksukohustuse tekkimise aeg

  Maksukohustus tekib reklaami eksponeerimise päevast arvates.

§ 10.   Võimalikud maksusoodustused ja nende andmise kord

  (1) Narva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib oma korraldusega anda reklaami maksusoodustusi:
  1) sotsiaalreklaami osas 100%;
  2) sellise sihtasutuse reklaami, mille ainuasutaja või üks asutajatest on Narva linn, ning kui reklaam on otseselt seotud sihtasutuse põhikirjas määratud eesmärgiga 100%;
  3) sellise Narva linna osalusega ettevõte reklaami, mille vähemalt pool osakutest kuulub linnale, ning kui reklaam on otseselt seotud ettevõte põhitegevusega 100%;
  4) Narva linna haldusterritooriumil asuvate tööstus- ja tehnoparkide reklaami osas 100%.

  (2) Taotlus maksusoodustuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kaudu vähemalt 14 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise algust. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, reklaami eksponeerimise asukohtade nimekiri, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Kui maksumaksja taotlus esitatakse vähem kui 14 kalendripäeva enne soovitud eksponeerimise perioodi algust, võib soodustuse andmisel kohaldada hilisemat perioodi.

  (3) Kui puudub alus maksusoodustuse andmiseks vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1, tagastab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet taotluse kümne tööpäeva jooksul linnavalitsusele esitamata.

  (4) Linnavalitsus ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Narva linna kohalike maksude osas maksuvõlg ja/või esitamata maksudeklaratsioonid varem eksponeeritud reklaamide eest.

  (5) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettepanekul on linnavalitsusel õigus valeandmete ilmnemisel maksukohustuslase esitatud andmetes anda välja uus korraldus maksusoodustuse andmise tühistamise kohta ja nõuda parandatud maksudeklaratsiooni esitamist.

§ 11.   Maksu mittekohaldamine

  Reklaamimaksuga ei maksustata:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;
  2) Euroopa Liidu institutsioonide reklaami;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;
  4) muuseumide, kinode ja teatrite reklaami;
  5) kirjandusürituste, kunstinäituste, teatrietenduste, kontsertide, filmide, laulu- ja tantsupidude, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami;
  6) kultuuri-, spordi- ja heategevusliku avaliku ürituse, mille korraldamiseks ja läbiviimiseks on Narva linna poolt antud luba, toimumise kohas ja toimumise ajal selle ürituse sponsori reklaami;
  7) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
  8) vahetult inimeste poolt teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
  9) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
  10) teavet linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal (bussiootepaviljonidel, linnateabekandjatel jne), mis on paigutatud sõlmitud lepingu alusel Narva linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise (rajatise) pinnale;
  11) liiklusmärke;
  12) ehitamise ajal ehitusplatsil eksponeeritud ehitusettevõtja nime ja kontaktandmeid või teavet, mille esitamise kohustus tuleneb õigusaktist;
  13) roogade ja jookide hinnakirja pindalaga kuni 1 m2, mis on paigutatud toitlustusettevõtte peasissekäigu juurde;
  14) reklaami pindalaga kuni 0,5 m2.

§ 12.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksjad on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks maksuhalduri ametiruumides või tiguposti kaudu paberkandjal või kasutades e-posti.

  (2) Järjekestva reklaami puhul võib maksudeklaratsioonid esitada korraga kuni aasta lõpuni (kuni 12 kuu kohta).

  (3) Maksudeklaratsioon peab olema allkirjastatud (elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioon digitaalselt) maksumaksja(te) esindusõigusliku isiku poolt.

  (4) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märked selle laekumise kuupäeva ja andmete raamatupidamisprogrammi sisestamise kuupäeva kohta.

  (5) Maksudeklaratsioon tuleb koostada käesoleva määruse lisas nr 1 kehtestatud vormi kohaselt.

  (6) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmise korral rakendab maksuhaldur meetmeid vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 13.   Maksuhaldur

  (1) Reklaamimaksu halduriks on Narva linn Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kaudu.

  (2) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor ja ametnik, kelle ametikohustustesse kuulub reklaami haldamine Narva linna haldusterritooriumil, on kohtuvälised menetlejad väärteoasjades, mis on seotud käesoleva määruse rikkumisega.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 01.04.2020.a.

  (2) Määruse § 5 lg 2 punkt 1¹ jõustub alates 01.01.2021.

  (3) Määruse § 5 lg 2 punkt 2¹ jõustub alates 01.01.2021.

  (4) Määruse § 5 lg 2 punkt 1 kehtib kuni 31.12.2020.

  (5) Määruse § 5 lg 2 punkt 2 kehtib kuni 31.12.2020.

  (6) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavolikogu 25.09.2014. a määruse nr 19 „Reklaamimaksumäärus“.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json