Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2020, 24

Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve

Vastu võetud 27.02.2020 nr 100
, rakendatakse alates 01.01.2020.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Põhja-Sakala Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 56 kinnitatud Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019-2025 ja 15.10.2019 määrusega nr 78 kehtestatud Põhja-Sakala valla eelarvestrateegia 2020-2023 ning Põhja-Sakala valla põhimääruse § 41 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2020. aasta eelarve

  Kinnitada Põhja-Sakala valla 2020. aasta eelarve, mille mahuks on kavandatud 20 146 831 eurot vastavalt lisadele 1-9.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2020.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Eelarve

Lisa 2 Omatulud

Lisa 3 Laenud

Lisa 4 Keskkonnakaitse

Lisa 5 Elamumajandus

Lisa 6 Sotsiaalne kaitse

Lisa 7 Üldvalitsemine

Lisa 8 Kultuur

Lisa 9 Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json