HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2020, 29

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord

Vastu võetud 25.04.2019 nr 6
RT IV, 03.05.2019, 38
jõustumine 06.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2020RT IV, 10.03.2020, 913.03.2020, rakendatakse alates 1.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vallas elavate lasterikaste perede laste ja noorte; toimetuleku toetuse saajate perede ning raske või sügava puudega laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks huvihariduse ja huvitegevuse riikliku toetuse vahenditest.
[RT IV, 10.03.2020, 9 - jõust. 13.03.2020, rakendatakse alates 1.01.2020]

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba.

  (2) Huvitegevus käesoleva määruse tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes või muudes sarnastes kohtades.

  (3) Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

  (4) Toetuse saaja käesoleva määruse mõistes on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas elav 7-17- aastane laps või 18-19- aastane noor.

  (5) Taotleja on toetuse saaja või tema seaduslik esindaja.

  (6) Perekond ehk pere käesoleva määruse tähenduses on abielus või mitteabielulises kooselus olevad samas eluruumis elavad isikud ja nende kuni 19-aastased (kaasaarvatud) lapsed ja noored.
[RT IV, 10.03.2020, 9 - jõust. 13.03.2020, rakendatakse alates 1.01.2020]

  (7) Lasterikkaks pereks käesoleva määruse tähenduses loetakse perekonda, kus on vähemalt neli kuni 19- aastast last või noort.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse (edaspidi ka toetus) liigid on järgmised:
  1) huvihariduse toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS’es, osavõtutasu katmiseks.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise tingimused

  Toetust makstakse lapse või noore eest, kui tema ja tema seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on Harku vallas ja täidetud on vähemalt üks järgnevatest tingimustest:
  1) laps või noor, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses kasvab lasterikkas peres;
  2) laps või noor, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on raske või sügava puudega;
  3) laps või noor, kelle pere on toimetuleku toetuse saaja.
[RT IV, 10.03.2020, 9 - jõust. 13.03.2020, rakendatakse alates 1.01.2020]

§ 5.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määrad

  Toetust makstakse kuni 150 eurot lapse või noore kohta aastas perioodi 01.01.2020-31.12.2020 eest.
[RT IV, 10.03.2020, 9 - jõust. 13.03.2020, rakendatakse alates 1.01.2020]

§ 6.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või noor vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale menetlemiseks taotluse.

  (2) Taotluses on märgitud järgmised andmed:
  1) lapse või noore andmed;
  2) lapse puhul tema seadusliku esindaja andmed;
  3) huvikooli andmed või huvitegevust pakkuva organisatsiooni andmed;
  4) huvihariduse või huvitegevuse liik;
  5) õppetasu või osavõtutasu suurus ühes kuus.

  (3) Taotlus peab olema allkirjastatud.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) huvikoolis või huvitegevuses osalemise kohta osalustasu maksmist tõendav dokument (maksekorraldus või pangakonto väljavõte);
  2) raske või sügava puude astme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend (juhul kui toetust taotletakse lapse eest, kes on raske või sügava puudega).

  (5) Taotluse koos kuludokumentide ning tõenditega kogu kalendriaasta eest saab esitada kaks korda aastas hiljemalt 01. juuniks ja 01. detsembriks.
[RT IV, 10.03.2020, 9 - jõust. 13.03.2020, rakendatakse alates 1.01.2020]

§ 7.   Toetuse välja maksmine

  Toetus määratakse ja makstakse elektroonilise süsteemi STAR kaudu välja 10 tööpäeva jooksul taotluse lahendamiseks vajalike dokumentide esitamise päevast arvates.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida lapse või noore osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (2) Käesoleva määruse sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse vastavalt vallale riigieelarvest eraldatavast toetusest perioodil 01.01.2020 kuni 31.12.2020.
[RT IV, 10.03.2020, 9 - jõust. 13.03.2020, rakendatakse alates 1.01.2020]

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2019.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json