ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2020, 30

Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 26.01.2017 nr 2
RT IV, 07.02.2017, 3
jõustumine 10.02.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.03.2018RT IV, 11.04.2018, 4214.04.2108
27.02.2020RT IV, 10.03.2020, 1113.03.2020

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 alusel ning kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 ja § 22 lõike 1 punktiga 37.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev Harku valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab nõuded reovee kohtkäitlusele, kohtkäitlusrajatisest reovee äraveole ning reovee ühiskanalisatsiooni juhtimisele Harku valla territooriumil.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reovesi – olmes, tööstuses või muus tootmises tekkinud vesi, mis ületab kehtestatud heite piirväärtusi ja mida tuleb enne suublasse juhtimist puhastada. Reoveeks peetakse ka ühisvoolsesse kanalisatsiooni juhitud sademevett;
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]
  2) heitvesi – kasutusel olnud vesi, mis juhitakse suublasse. Heitveeks ei peeta sademevett, kaevandusvett, karjäärivett, jahutusvett, maaparandussüsteemis voolavat vett ega vesiviljeluses ja hüdroenergia tootmises kasutatavat vett;
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]
  3) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine kogumismahutisse või puhastamine omapuhastis, sh selle tulemusena tekkiva heitvee immutamine pinnasesse või juhtimine suublasse;
  4) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti või omapuhasti (sh septik);
  5) reoveekogumisala – keskkonnaministri poolt kinnitatav ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee ühiskanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või heitvee suublasse juhtimiseks;
  6) inimekvivalent (edaspidi ie) – ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik;
  7) kuja - kanalisatsiooniehitiste (v.a torustik) kõige väiksem lubatud kaugus elamust ning majutus-, ravi-, spordi-, haridus-, kaubandus- ja teenindushoonest, samuti transpordihoonest, mis teenindab regulaarselt inimesi, ning salv- ja puurkaevust;
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]
  8) omapuhasti ehk kohtpuhasti – reoveepuhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 ie-d;
  9) purgimine - kohtkäitlusrajatisest reovee või reoveesette väljapumpamine, äravedamine ning juhtimine purgimissõlme;
  10) purgimissõlm - tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise koht;
  11) reovee kogumismahuti – pealt suletav lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
  12) reoveesete - reoveest füüsikaliste, bioloogiliste või keemiliste meetoditega eraldatud vee ja tahke aine segu;
  13) septik – pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  14) suubla – veekogu, veekogu osa või maapõue osa, kuhu juhitakse heitvett või saasteaineid;
30.12.2020 16:17
Veaparandus - Muudetud punkti tekst Harku Vallavolikogu vastu võetud 27.02.2020 määruse nr 4 ja Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]
  15) vee-ettevõtja - eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimist ja puhastamist;
  16) veehaare – ehitis vee võtmiseks veekogust või põhjaveekihist;
  17) SPOKU – Harku valla taotluste esitamise ja menetlemise keskkond.
[RT IV, 11.04.2018, 42 - jõust. 14.04.2108]

2. peatükk Reovee kohtkäitluse lubatavus 

1. jagu Üldnõuded reoveekogumisalal 

§ 3.   Reovee kohtkäitlus ühiskanalisatsiooniga kaetud reoveekogumisalal

  (1) Ühiskanalisatsiooniga kaetud reoveekogumisalal ei ole reovee kohtkäitlus lubatud.

  (2) Juhul kui reoveekogumisalale on reovee kogumismahuti rajatud enne ühiskanalisatsiooni väljaehitamist, on erandkorras lubatud kogumismahuti kasutamine 4 aasta jooksul ühiskanalisatsioonile kasutusloa andmisest.

§ 4.   Reovee kohtkäitlus ühiskanalisatsiooniga katmata reoveekogumisalal

  (1) Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee kogumismahutisse.

  (2) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, on reovee kohtkäitlus, välja arvatud septiku kasutamine, lubatud.

2. jagu Reovee kohtkäitlusluba 

§ 5.   Heitvee suublasse juhtimine

  (1) Heitvee suublasse, sealhulgas põhjavette juhtimiseks peab olema veeseaduse kohane veeluba.
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]

  (2) Ööpäevas kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks või kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks on vajalik reovee kohtkäitlusluba.
30.12.2020 16:20
Veaparandus - Muudetud lg 1 ja 2 tekst Harku Vallavolikogu vastu võetud 27.02.2020 määruse nr 4 ja Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]

§ 6.   Reovee kohtkäitlusloa andmine

  (1) Reovee kohtkäitlusloa annab Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Reovee kohtkäitlusloas määratakse käidelda lubatava reovee maksimaalne kogus, kohtkäitluse asukoht, kirjeldus ja tingimused ning loa kehtivuse tähtaeg.

  (3) Reovee kohtkäitlusloa andmise eelduseks on, et reovee kohapeal käitlemine on võimalik keskkonnakaitse ja terviseohutuse ning eeskirja nõudeid järgides.

  (4) Reovee kohtkäitlusluba antakse kuni 5 aastaks.

  (5) Reovee kohtkäitlusloa andmisest võib keelduda eelkõige järgmistel põhjustel:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis või selle asukoht või selle kasutamine ei vasta veeseaduses, eeskirjas või mõnes muus õigusaktis kehtestatud nõuetele;
  2) heitvee pinnasesse juhtimine ei vasta õigusaktides kehtestatud nõuetele;
  3) piirkonnas on välja ehitatud ühiskanalisatsioon.

  (6) Kui ühiskanalisatsioon ehitatakse välja reovee kohtkäitlusloa kehtivuse ajal, kehtib kohtkäitlusluba selle kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 2 aastat ühiskanalisatsioonile kasutusloa andmisest.

  (7) Vallavalitsus teavitab reovee kohtkäitlusloa omajat ühiskanalisatsioonile kasutusloa andmisest ning selle tõttu reovee kohtkäitlusloa kehtivusaja piiramisest.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusloa taotlemine

  (1) Reovee kohtkäitlusloa saamiseks esitab kinnistu omanik või valdaja vallavalitsusele SPOKU kaudu eeskirja lisas 1 toodud vormi kohase taotluse (edaspidi taotlus). Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.
[RT IV, 11.04.2018, 42 - jõust. 14.04.2108]

  (2) Taotlusele lisatakse asendiplaan, millelt nähtub olemasolevate ja rajatavate reovee kohtkäitlusrajatiste koosseis ning asukoht, samuti joogivee saamise rajatiste asukoht.

  (3) Reovee kohtkäitlusluba antakse või selle andmisest keeldutakse 30 päeva jooksul arvates puudusteta taotluse esitamisest. Reovee kohtkäitlusluba antakse eeskirja lisas 2 toodud vormis.

  (4) Juhul kui ehitatava hoone ehitusprojektis nähakse ette heitvee pinnasesse juhtimine, esitatakse reovee kohtkäitlusloa taotlus samaaegselt hoone ehitusloa taotlusega või hoone ehitusteatisega.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusloa kehtivusaja lõppemisel uue loa taotlemine

  (1) Taotlus uue reovee kohtkäitlusloa saamiseks esitatakse vähemalt 30 päeva enne reovee kohtkäitlusloa kehtivusaja lõppu.

  (2) Reovee kohtkäitlusloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele eeskirja § 7 lõigetes 1 ja 2 toodud dokumendid ning:
  1) andmed tarbitud vee ja käideldud reovee koguste kohta viimasel aastal;
  2) kohtkäitlusrajatisest reoveesette äraveo dokumendid viimase kolme aasta kohta.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib reovee kohtkäitlusloa kehtetuks tunnistada eelkõige siis kui reovee kohtkäitlusel on rikutud reovee kohtkäitlusloaga määratut, Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirja või käesolevat eeskirja.

3. peatükk Reovee kohtkäitlusrajatis 

§ 10.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Kohtkäitlusrajatis peab omama vastavussertifikaati või -deklaratsiooni.

  (2) Reovee kogumismahuti mahutavus peab olema vähemalt 8 m3.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud torustik peab olema lekke- ja külmumiskindel.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatis peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav;
  2) kohtkäitlusrajatisele peab olema tagatud reovett äravedava sõiduki juurdepääs;
  3) kohtkäitlusrajatise asukoht peab soodustama pärast ühiskanalisatsiooni väljaehitamist kinnistu kanalisatsiooni ühendamist ühiskanalisatsiooniga;
  4) kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  5) kohtkäitlusrajatis tuleb paigaldada pinnasesse, tagades selle liikumatuse.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik või valdaja on kohustatud säilitama kohtkäitlusrajatise vastavussertifikaati või -deklaratsiooni ning selle vallavalitsusele või teistele järelevalvet teostavatele isikutele nõudmisel esitama.

§ 11.   Nõuded omapuhastile

  (1) Nõuded omapuhastile on eelkõige sätestatud:
  1) veeseaduse §-des 124-128;
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]
  2) Keskkonnaministri 31.07.2019. a määruse nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“ §-des 3, 4, 5, 6, 9;
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]
  3) Keskkonnaministri 8.11.2019. a määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ §-des 5, 6, 8 ning § 14 lõigetes 2 ja 3.
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]

  (2) Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimine ei ole lubatud:
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]
  1) veehaarde sanitaarkaitsealal või hooldusalal;
  2) lähemal kui 50 m sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist;
  3) lähemal kui 50 m veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või hooldusala.

  (3) Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et:
  1) selle kuja on vähemalt 10 m, välja arvatud septiku või muu pealt kinnise omapuhasti korral;
  2) septiku või muu pealt kinnise omapuhasti kuja on vähemalt 5 m;
  3) see peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva.

  (4) Omapuhastist alla 5 m3 heitvee ööpäevas pinnasesse juhtimisel peab olema võimalik võtta esinduslikke proove omapuhastisse sisenevast reoveest.

§ 12.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma viisil, mis tagaks ohutuse inimese tervisele, keskkonnale ja varale.

  (2) Omapuhasti kasutamisel ja hooldamisel tuleb järgida kasutamis- ja hooldusjuhendit, reovee kohtkäitlusloa ja käesoleva eeskirja nõudeid.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamisel tuleb:
  1) seda regulaarselt tühjendada vastavalt kohtkäitlusrajatise täitumisele või kasutamis- ja hooldusjuhendile, kuid mitte vähem kui 1 kord aastas;
  2) vältida kohtkäitlusrajatise täitumisel reovee lekkimist;
  3) vältida sademe- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse.

  (4) Reovee kohtkäitlusrajatise lammutamisel tuleb see enne lammutamist tühjendada, tagades keskkonna- ja terviseohutuse.

  (5) Reovee kogumismahuti omanik või valdaja on kohustatud korraldama reovee äraveo purgimissõlme, tellides reovee äraveo eeskirja kohaselt vastavat õigust omavalt isikult.

  (6) Omapuhasti omanik või valdaja on kohustatud säilitama omapuhasti kasutamis- ja hooldusjuhendit ning selle nõudmisel vallavalitsusele või teistele järelevalvet teostavatele isikutele esitama.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik või valdaja on kohustatud säilitama purgimise teenuse osutamise dokumente kolme aasta jooksul purgimisteenuse osutamisest ning need vallavalitsusele või teistele järelevalvet teostavatele isikutele nõudmisel esitama.

4. peatükk Purgimise teenuse osutamine 

§ 13.   Üldnõuded purgimise teenuse osutamisele

  (1) Reovett on lubatud purgida ainult ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas näidatud ja vee-ettevõtja poolt määratud ametlikesse purgimissõlmedesse.

  (2) Harku valla territooriumil purgimise teenuse osutamiseks peab teenuse osutaja omama vallavalitsuse luba (edaspidi purgimisluba) ja purgimislepingut vee-ettevõtjaga.

  (3) Purgimise teenuse osutaja on kohustatud väljastama teenuse tellijale igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta, kus on kirjas vähemalt teenuse osutaja nimi, teenuse osutamise kuupäev, kinnistu aadress ning purgitava reovee kogus.

  (4) Purgimise teenuse osutaja on kohustatud säilitama andmeid purgimise teenuse kasutamise kohta vähemalt viimase kolme aasta osas ning need andmed vallavalitsusele või teistele järelevalvet teostavatele isikutele nõudmisel esitama.

  (5) Purgimise teenuse osutaja on kohustatud säilitama vee-ettevõtjaga sõlmitud purgimislepingut ning selle vallavalitsusele või teistele järelevalvet teostavatele isikutele nõudmisel esitama.

§ 14.   Purgimisluba

  (1) Purgimisluba antakse eeskirja lisa 4 kohases vormis.

  (2) Purgimisluba antakse kuni 5 aastaks.

  (3) Purgimisluba antakse iga reovee vedamiseks kasutatava sõiduki kohta eraldi.

  (4) Purgimisloale kantakse sõiduki ja ettevõtja andmed, purgimissõlme aadress, loa kehtivuse aeg.

  (5) Purgimisluba peab olema kinnitatud sõiduki esiklaasile nähtavalt.

§ 15.   Purgimisloa taotlemine

  (1) Purgimisloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele SPOKU kaudu eeskirja lisas 3 toodud vormikohane taotlus. Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.
[RT IV, 11.04.2018, 42 - jõust. 14.04.2108]

  (2) Purgimisloa taotlusele lisatakse:
  1) koopia sõiduki registreerimistunnistusest;
  2) sõiduki lepingulisel kasutamisel kasutuslepingu koopia;
  3) vee-ettevõtjaga sõlmitud purgimislepingu koopia;

  (3) Purgimisluba on õigustaotleda isikul:
  1) kelle omandis või lepingulises kasutuses on reovee vedamiseks sobilik sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad;
  2) kellel on kehtiv purgimisleping vee-ettevõtjaga.

  (4) Purgimisloa taotlus esitatakse iga reovee vedamiseks kasutatava sõiduki kohta eraldi.

  (5) Purgimisluba antakse või selle andmisest keeldutakse 30 päeva jooksul arvates puudusteta taotluse esitamisest.

  (6) Vallavalitsus võib keelduda purgimisloa andmisest eelkõige järgmistel põhjustel:
  1) taotleja on esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad purgimisloa andmist;
  2) taotleja on rikkunud Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirja või käesoleva eeskirja nõudeid viimase 12 kalendrikuu jooksul;
  3) taotlejal puudub kehtiv purgimisleping vee-ettevõtjaga;
  4) taotleja omandis või lepingulises kasutuses on reovee vedamiseks sobilik sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad.

§ 16.   Purgimisloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib purgimisloa kehtetuks tunnistada eelkõige järgmistel põhjustel:
  1) purgimise teenuse osutamisel on rikutud Harku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskirja või käesoleva eeskirja nõudeid;
  2) kahel või enamal korral on osutatud purgimise teenust ilma sõiduki esiklaasil nähtaval oleva purgimisloata;
  3) on esitatud valeandmeid ühiskanalisatsiooni juhitud reovee koguste kohta;
  4) purgimise teenuse osutajal puudub vee-ettevõtjaga kehtiv purgimisleping.

5. peatükk Rakendus- ja lõppsätted 

§ 17.   Vastutus

  (1) Eeskirja nõuete järgimise eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik või valdaja.

  (2) Purgimise ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse eest vastutab purgimise teenuse osutaja.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik või valdaja on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust kohtkäitlusrajatise avariidest, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest või ületäitumisest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

§ 171.   Karistusõiguslik vastutus

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo nõuete rikkumise eest karistatakse veeseaduse alusel.

  (2) Reovee kohtkäitluse ja äraveo nõuete rikkumisest tulenevat väärteoasja menetleb kohtuväliselt:
  1) vallavalitsus;
  2) muu seadusega määratud isik.
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]

§ 18.   Riiklik järelevalve
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]

  (1) Riiklikku järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab vallavalitsus.
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]

  (2) Vallavalitsusel on õigus järelevalve tegemisel rakendada korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras riikliku järelevalve üldmeetmeid, sealhulgas käesoleva eeskirja rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuse tegemine.
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]

  (21) Vallavalitsusel on õigus järelevalve tegemisel rakendada korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras riikliku järelevalve erimeetmeid, sealhulgas:
  1) nõuda järelevalve teostamiseks vajalikke andmeid ja dokumente;
  2) kutsuda isikut ametiruumi;
  3) tuvastada isikusamasust;
  4) peatada sõidukit;
  5) vaadata vallasasja läbi;
  6) siseneda kinnisasjale või hoonesse;
  7) vaadata kinnisasja või hoonet läbi.
[RT IV, 10.03.2020, 11 - jõust. 13.03.2020]

  (3) Ettekirjutuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus:
  1) rakendada asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud sunnivahendeid;
  2) tunnistada reovee kohtkäitlusluba või purgimisluba kehtetuks või peatada selle kehtivus.

§ 19.   Varasemate reovee kohtkäitluslubade kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist väljastatud reovee kohtkäitlusload kehtivad kuni nendel märgitud tähtaja lõpuni.

§ 20.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määruse § 10 lõiget 2 ei kohaldata reovee kohtkäitlusrajatiste suhtes, mis on ehitatud enne käesoleva määruse jõustumist.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 REOVEE KOHTKÄITLUSLOA TAOTLUS

Lisa 2 REOVEE KOHTKÄITLUSLUBA nr 12-4/0000

Lisa 3 PURGIMISLOA TAOTLUS

Lisa 4 PURGIMISLUBA nr 12-6/0000

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json