HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Harkujärve Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2020, 31

Harkujärve Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2019 nr 17
RT IV, 31.12.2019, 86
jõustumine 01.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2020RT IV, 10.03.2020, 1201.06.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 ning Harku Vallavolikogu 28.01.2010 määruse nr 1 „Harku valla koolieelse lasteasutuse põhimääruse kinnitamise kord“ § 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Harkujärve Lasteaed (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht

  (1) Lasteasutus asub Harku vallas Harkujärve külas.

  (2) Lasteasutuse postiaadress on Eesti Vabariik, Harjumaa, 76912, Harku vald, Harkujärve küla, J. Venteri tee 6.

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutus on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaallasteasutus vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna haldusalas.

  (2) Lasteasutuse liigid on lastesõim ja lasteaed.

  (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi (edaspidi riigi) ja Harku valla (edaspidi valla) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Lasteasutuse struktuur

  Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.

2. peatükk DIREKTORI JA HOOLEKOGU PÄDEVUS 

§ 5.   Direktori pädevus

  (1) Direktori pädevus tuleneb eelkõige koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest riigi ja Harku valla õigusaktidest.

  (2) Direktor tagab tulemusliku töö ja annab aru oma tegevusest ning teeb koostööd vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga, lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lähtuvalt riigi ja Harku valla õigusaktidest.

  (3) Direktor tagab, et lasteasutus täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (4) Direktor korraldab lasteasutuse sisehindamise.

  (5) Direktor korraldab lasteasutuse sihipärase ja otstarbeka majandamise.

  (6) Direktor tagab lasteasutuse raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse, mis korraldatakse vastavalt riigi ja Harku valla õigusaktidele. Lasteasutus esitab aruandeid riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 6.   Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu otsustab koolieelse lasteasutuse seadusega tema pädevusse antud küsimusi.
[RT IV, 10.03.2020, 12 - jõust. 01.06.2020]

3. peatükk HOOLEKOGU LIIKMETE VALIMISE KORD JA VOLITUSTE KESTUS 

§ 7.   Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Iga õppeaasta alguses valitakse lasteasutusele hoolekogu.

  (2) Hoolekogu liikme volituste kestus on üks aasta. Enne tähtaega võib hoolekogu liige tagasi astuda omal soovil või toimub erakorraline tagasi kutsumine rühma lastevanemate poolt selleks korraldatud koosolekul.

§ 8.   Hoolekogu koosseis ja liikmete valimise kord

  (1) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Harku valla esindaja.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse valitakse iga rühma vanemate esindaja lasteasutuses läbiviidaval koosolekul avalikul hääletusel. Lasteasutus võimaldab ruumid ja korraldab koosoleku protokollimise.

  (3) Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu valib endi hulgast ühe õpetaja esindajaks lasteasutuse hoolekogusse.

  (4) Vallavalitsus nimetab protokollilise otsusega lasteasutuse hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevust valla huvidest lähtuvalt.

4. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 9.   Põhimääruse muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub Harku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt sätestatud „Harku valla koolieelse lasteasutuse põhimääruse kinnitamise korras.“

5. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 10.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutusel on lasteasutuse tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning Harku valla kultuurilist omapära ja traditsioone.

  (3) Õppe- ja kasvatuskorralduses lähtutakse koolieelse lasteasutuse seadusest, riigi ja Harku valla õigusaktidest.

6. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Laste õigused ja kohustused

  (1) Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Laste õiguste ja kohustuste osas lähtutakse riigi ja Harku valla õigusaktidest ning lasteaia sisemistest juhenditest ja õigusaktidest.

§ 12.   Vanemate õigused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) katma oma lapse toidukulud vastavalt direktori otsusele;
  4) koolieelse lasteasutuse seaduse alusel kaetakse lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud osaliselt vanemate poolt. Vanema kaetava osa määra kehtestab vallavolikogu.

  (3) Vanemate õiguste ja kohustuste osas lähtutakse riigi ja Harku valla õigusaktidest ning lasteaia sisemistest juhenditest ja õigusaktidest.

7. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Personalil on õigus:
  1) saada juhendamist ja koolitust enese tööalaseks arenguks;
  2) täiendada oma erialaseid või pedagoogilisi teadmisi vastavalt töölepingu seadusele ja täiskasvanute koolituse seadusele;
  3) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes.

  (3) Personal on kohustatud:
  1) tagada enda kvalifikatsioon vastavalt töökohustustele;
  2) teha koostööd laste, vanemate, hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja direktoriga;
  3) luua lasteasutuses tervislik ja turvaline keskkond ning hoolitseda lapse tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (4) Pedagooge abistav ja majandamist korraldav personal tagab lasteasutuse majandusliku teenindamise, laste toitlustamise, õpetajate abistamise ning koostöös õpetajatega lasteaia hoone, ruumide ja inventari korrashoiu, ohutuse ja tervisekaitse nõuetele vastavuse.

  (5) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingutes ja selle juurde kuuluvates ametijuhendites. Samuti tulenevad personali õigused ja kohustused koolieelse lasteasutuse seadusest, töökorralduse reeglitest, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega, lasteasutuse sisestest õigusaktidest, seadustest ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. juunist.

/otsingu_soovitused.json