HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2020, 36

2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Vastu võetud 18.02.2020 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 15¹ ja § 152 ning riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord alusel.

§ 1.   Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärgiks on noorte võimaluste ja osaluse suurendamine huvihariduses ja huvitegevuses ning selle kättesaadavuse parandamine.

§ 2.   Toetuse määramise üldised kriteeriumid

  (1) Toetust antakse sihtotstarbeliselt toetuse eesmärgi täitmiseks vajalike õppevahendite ja/või inventari (edaspidi: vahendid) soetamiseks.

  (2) Tegevus, mille elluviimiseks võib toetuse abil vahendeid soetada, peab vastama kõigile alljärgnevatele tingimustele:
  1) olema suunatud 7-19-aastastele Rae valla noortele;
  2) toimuma regulaarselt (vähemalt kord nädalas) ning juhendatult;
  3) toimuma Rae valla haldusterritooriumil;
  4) olema jätkusuutlik.

  (3) Toetuse määramisel eelistatakse projekte, mille puhul vahendite ost:
  1) loob täiendavaid võimalusi huvialade mitmekesistamiseks Rae vallas;
  2) loob võimalusi erivajadustega ja/või riskikäitumisega laste osalemiseks huvitegevuses ja -hariduses;
  3) loob täiendavaid võimalusi loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas;
  4) suurendab huvitegevuse ja –hariduse kättesaadavust;
  5) pakub huvitegevust ja –haridust rohkemale arvule noortele.

§ 3.   Toetuse kogumaht ja suurus taotluse kohta

  (1) Käesoleva määruse kohaselt antava toetuste kogumaht on 20 000 eurot.

  (2) Toetuse suurus ühe taotluse kohta on kuni 4000 eurot.

  (3) Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitu ning erinevaid vahendeid eeldavat tegevust.

  (4) Toetust eraldatakse kuni 80% taotluses toodud vahendite kogumaksumusest.

§ 4.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust saab taotleda juriidiline isik.

  (2) Toetust ei eraldata Rae valla hallatavale asutusele.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse vallavalitsusele paberkandjal või digiallkirjastatult elektrooniliselt.

  (2) Vallavalitsusel on õigus vabade vahendite olemasolul välja kuulutada lisataotlusvoor.

  (3) Vallavalitsus teavitab avalikkust taotluste esitamise tähtajast Rae valla veebilehe, Rae Sõnumid ning sotsiaalmeedia kaudu.

§ 6.   Taotluse sisu

  Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood, aadress, pangarekvisiidid;
  2) taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed;
  3) tegevuse nimetus ja vajalikkuse põhjendus;
  4) tegevuse kirjeldus, milleks vahendeid soetatakse;
  5) taotleja prognoos tegevuses osalejate arvu kohta;
  6) taotleja kava tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  7) tegevuse elluviimiseks soetatavate vahendite nimekiri ning hinnapakkumus(ed);
  8) soetatavate vahendite kogumaksumus ja taotletava toetuse suurus;
  9) nõusolekut taotleja isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks.

§ 7.   Taotluste menetlemine, rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotlusi vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse vastav komisjon.

  (2) Komisjon lähtub otsustamisel järgnevast:
  1) komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.
  2) kui komisjoni liige on toetust taotleva taotleja töötaja, liige, juhtorgani liige, siis taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

  (3) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepanekud toetuste andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta hiljemalt 30 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega. Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib komisjon teha vallavalitsusele ettepaneku taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemiseks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta komisjoni ettepanekud arvestamata, kui selleks puuduvad eelarvelised vahendid ja/või vallavalitsuse hinnangul ei ole toetuse maksmine põhjendatud.

  (5) Vallavalitsus teeb taotluste rahuldamise või mitterahuldamise otsuse hiljemalt 45 päeva jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

  (6) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitatakse toetuse Taotlejat viie tööpäeva jooksul Vallavalitsuse vastava otsuse tegemise päevast.

  (7) Taotluse rahuldamisel tuleb Taotlejal sõlmida vallavalitsusega eraldatud toetuse kasutamise leping 30 päeva jooksul arvates taotluse rahuldamise päevast. Lepingu tähtaegselt sõlmimata jätmisel Taotlejast tuleneval põhjusel, ei ole Taotlejal õigust toetuse maksmist ja lepingu sõlmimist nõuda.

  (8) Toetuse kasutamise lepingus sätestatakse Taotleja kohustused valla ees lepingu kehtivuse ajal.

  (9) Toetus makstakse Taotleja arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

  (10) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotlus on vormistatud ebakorrektselt ja /või puudulike andmetega ning kui taotleja on jätnud puudused vallavalitsuse poolt antud tähtajaks kõrvaldamata;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotlejal on Rae vallale (vallavalitsus või tema hallatavad asutused) maksetähtaja ületanud võlgnevus;
  4) taotlejal on võlgnevus Maksu- ja Tolliameti ees;
  5) taotleja ei ole täitnud seaduses ettenähtud tähtajaks majandusaasta aruande esitamise kohustust.

§ 8.   Nõuded toetuse saajale ja toetuse kasutamisele

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse, käesoleva korra ja taotluse rahuldamise otsuse ja toetuse kasutamise lepingu tingimustele;
  2) soetama vahendid vastavalt taotluses toodud mahus hiljemalt 60 päeva jooksul peale toetuse eraldamist;
  3) tagama noortele suunatud regulaarse ja juhendatud tegevuse jätkumise vähemalt kuni 1. juunini 2021;
  4) teavitama vallavalitsust koheselt projektiga seotud igast muudatusest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  5) viivitamatult informeerima vallavalitsust projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
  6) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  7) esitama vallavalitsusele selleks ettenähtud vormis, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni ja aruande;
  8) andma vallavalitsuse või tema poolt volitatud isiku käsutusse kõik projektiga seotud täiendavad andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest;
  9) osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  10) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral või muus korras ettenähtud juhul toetusraha vallavalitsuse nõudmisel viieteist päeva jooksul tagasi maksma;
  11) tagastama proportsionaalselt toetuse kui projekt teostatakse eelarves kavandatust väikesemate kuludega.

§ 9.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele 30 päeva jooksul pärast projekti lõppemist vormikohase aruande eraldatud raha kasutamise kohta ning kuludokumendid (arved, maksekorraldused) või nende koopiad vahendite ostu kohta.

  (2) Aruandes esitatakse vähemalt:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood, aadress;
  2) toetuse saaja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed;
  3) tegevuse nimetus;
  4) tegevuse elluviimise ülevaade;
  5) Rae vallalt saadud toetuse suurus, toetuse eest soetatud vahendite nimekiri koos iga vahendi tegeliku maksumuse ning kõigi vahendite kogumaksumusega;
  6) selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikult soetatud vahendid või nende lõppmaksumus on erinevad;
  7) hinnang vahendite soetamise mõjule ning jätkusuutlikkusele.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud ja lepingus taotleja poolt võetud kohustustest ja nõuetest kinnipidamist.

  (3) Vallavalitsusel või tema poolt volitatud isikul on õigus:
  1) teostada järelevalvet ja kohapealset kontrolli toetuse kasutamise osas;
  2) nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju või muid taotluses toodud tegevusega seotud täiendavaid andmeid või dokumente;

  (4) Vallavalitsusel on õigus leping lõpetada ja/või osaliselt või tervikuna nõuda toetus tagasi juhul kui:
  1) ilmneb asjaolu, mille esinemise korral ei oleks taotlust rahuldatud;
  2) toetust on kasutatud mittesihipäraselt;
  3) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud;
  4) toetuse saaja on esitanud valeandmeid või andmeid varjanud;
  5) toetuse saaja ei ole kinni pidanud toetuse kasutamise lepingu tingimustest;
  6) toetuse saaja omafinantseering väheneb alla projekti eelarves ja toetuse kasutamise lepingus toodud määra või kui projekti maht tervikuna elluviimise käigus väheneb;
  7) toetuse saaja ei esita tähtajaks aruannet;
  8) toetuse saaja on rikkunud muudes õigusaktides sätestatud tingimusi.

  (5) Taotlemisel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Esitatud dokumendid kuuluvad vallavalitsuses säilitamisele vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 11.   Avalikkuse teavitamine

  Vallavalitsus avalikustab eraldatud toetused valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

§ 12.   Vormide kinnitamine

  Vallavalitsusel kinnitada järgmised vormid:
  1) taotluse vorm;
  2) toetuse kasutamise leping;
  3) aruande vorm.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Avaldada käesolev määrus valla veebilehel ja ajalehes Rae Sõnumid.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json