Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2023, 2

Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord

Vastu võetud 01.03.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, avaliku teenistuse seaduse § 47, tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2, § 48 lõike 4 punkti 5, § 48 lõike 8 ning Vabariigi Valitsuse 14.07.2006. a määruse nr 164 ”Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel.

§ 1.   Sõiduauto kasutamine

  (1) Lääneranna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujatel ja hallatavate asutuste töötajatel (edaspidi koos töötaja) on õigusteenistus-, ameti- või tööülesannete (edaspidi koos tööülesanne) täitmiseks käesolevas korras ettenähtud viisil ja tingimustel:
  1) kasutada vallavalitsuse omandis või valduses olevaid sõidukeid (edaspidi ametiauto);
  2) saada hüvitist isikliku sõiduki ja ühissõiduki kasutamise eest.

  (2) Lõikes 1 nimetamata viisil tööülesannete täitmisel transpordi korraldamine (sõiduki rentimine jms) toimub kooskõlastatult majandusosakonna juhatajaga.

§ 2.   Tööülesannete täitmisel transpordikorralduse üldpõhimõtted

  (1) Töösõitudeks loetakse teenistus-, töö-, või ametiülesannete täitmisel tehtavad sõidud s.h.koolitustel käimine.

  (2) Majandusosakonna juhatajal on õigus määrata ametiauto kasutamise prioriteetsus. Majandusosakonna juhataja korraldab tööülesannete täitmisel tehtud sõitude (edaspidi töösõit) üle järelevalvet ja vastutab transpordikorralduse eest.

  (3) Üldjuhul on keelatud ametiauto kasutamine erasõitudeks ja ametiauto kasutamine puhkuse või töövõimetuslehel viibimise ajal.

§ 3.   Vastutavad kasutajad

  (1) Ametiauto vastutav kasutaja on isik, kelle kasutusse ametiauto on antud.

  (2) Töötajaga teenistussuhte lõpetamisel annab vastutav kasutaja ametiauto üle hiljemalt teenistussuhte lõppemise päeval majandusosakonna juhatajale. Juhul, kui majandusosakonna juhataja avastab ametiauto tagastamisel kahjustusi, mis ei ole tingitud ametiauto normaalsest kulumisest, korraldab ta vastutavalt kasutajalt kahjustuste kõrvaldamise kulutuste hüvitamiseks nõude esitamise.

  (3) Majandusosakonna juhataja võib põhjendatud juhul võtta vastutavalt kasutajalt ametiauto kasutusõiguse, samuti võib vastutav kasutaja ise mistahes ajal loobuda ametiauto kasutamisest.

  (4) Vastutav kasutaja:
  1) jälgib ametiauto tehnilist seisukorda;
  2) vastutab ametiauto õigeaegse rehvivahetuse, hoolduse ja tehnilise ülevaatuse korraldamise eest;
  3) informeerib majandusosakonna juhatajat ametiautol tekkinud probleemidest;
  4) tagab ametiauto korrashoiu.

  (5) Ametiautod, nende vastutavad kasutajad, sõiduki põhifunktsioonid ja sõidukite garažeerimiskohad kinnitab majandusosakonna juhataja ettepanekul vallavanem käskkirjaga.

§ 4.   Ametiauto garažeerimine

  (1) Ametiauto võtmeid ja dokumente ei tohi hoida garažeerimise ajal sõidukis.

  (2) Ametiauto tagavaravõti (va juhul, kui see tuleb juhil kaasa võtta) on majandusosakonnal, mis korraldab nende säilitamise valla ametiasutuse võtmekapis.

  (3) Ametiauto juht on kohustatud hoolikalt ja läbimõeldult hoidma ametiauto võtmeid ning tegema kõik endast oleneva vältimaks sõiduki kasutamist selleks mittevolitatud isikute poolt.

  (4) Vastutav kasutaja garažeerib ametiauto oma puhkuse ajaks valla ametiasutuse territooriumile või määratud garažeerimiskohta.

  (5) Ametiauto juhtidele koostatud trahve liikluseeskirja, parkimiseeskirjade ja teiste võimalike õigusaktide rikkumiste eest tasuvad juhid isiklikult.

  (6) Sõitu garažeerimise kohast töökohta ja tagasi loetakse ametisõiduks.

§ 5.   Ametiauto kasutamine

  (1) Ametiauto võib olla varustatud GPS seadmega.

  (2) Kui ametiautole ei ole paigaldatud GPS seadet, on ametiauto kasutaja kohustatud esitama aruandekuule järgneva kuu kolmandaks kuupäevaks ametiauto kasutamise sõidupäeviku (lisa1), milles on näidatud:
  1) ametiautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) ametiauto riikliku registreerimismärgi andmed;
  3) ametiauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit ja läbitud kilomeetrite arvestus iga tööülesande täitmisel tehtud sõidu korral;
  4) sõidu kuupäev, marsruut ja eesmärk iga tööülesande täitmisel tehtud sõidu korral;
  5) esitaja allkiri.

  (3) Põhifunktsiooni väliste sõitude korral tuleb GPS seadme süsteemi märkida konkreetne sõidueesmärk.

  (4) Isikud, kellel on õiguse GPS seadme süsteemi jälgida kinnitab vallavanem käskkirjaga.

§ 6.   Ametiauto tankimine

  (1) Igale ametiautole on määratud kütuse krediitkaart (edaspidi kütusekaart), mida kasutatakse vaid antud ametiauto kütuse ostmiseks ja elektriautodel sõidukipõhine laadimiskaart kiirlaadimiskohtades laadimiseks. Transpordiks mittekasutatavate ametiautode (traktorid vm) tankimiseks kasutatakse majanduskulude kütusekaarti.

  (2) Kütusekaardi väljastab vastutavale kasutajale majandusosakonna juhataja. Vajadusel annab vastutav kasutaja kütusekaardi igakordsele kasutajale ning igakordne kasutaja on vastutav selle kütusekaardiga teostatud tehingute eest.

  (3) Kütusekaardi kaotamisest peab selle kasutaja viivitamatult informeerima majandusosakonna juhatajat.

§ 7.   Ametiautode kindlustamine

  (1) Ametiautode kohustusliku liikluskindlustuse lepingute sõlmimise korraldab ning sõidukite püsiva kindlustatuse korraldab majandusosakond.

  (2) Kaskokindlustuse lepingud sõlmitakse juhul, kui seda nõuavad vallavalitsusega sõlmitud ametiautode liising-, rendi- vms lepingud. Muudel juhtudel otsustab kaskokindlustuse sõlmimise majandusosakonna juhataja.

§ 8.   Liiklusõnnetus vm kahjujuhtum

  (1) Liiklusõnnetusest vm kahjujuhtumist ametiautoga teavitab sõiduki juht koheselt majandusosakonna juhatajat.

  (2) Kui liiklusõnnetuse tagajärjel tekkis ainult varaline kahju ning õnnetuses osalenud juhid on juhtumi põhjuste hindamisel ja vastutuse küsimuses ühel meelel, vormistab ametiauto juht oma arvamuse kirjaliku teatena liiklusõnnetusest majandusosakonna juhatajat, vajadusel politseid. Majandusosakonna juhataja teavitab vajadusel liiklusõnnetusest kindlustusandjat.

  (3) Kirjalik teade liiklusõnnetusest ja muud liiklusõnnetust puudutavad dokumendid esitab juht majandusosakonna juhatajale hiljemalt 3 päeva jooksul liiklusõnnetuse toimumisest.

§ 9.   Liiklusõnnetuse vm kahjujuhtumi teel tekkinud kahjude hüvitamine

  Sõiduki juht hüvitab enda süül tekkinud liiklusõnnetuse kahjud remondisummast kuni 50% ulatuses.

§ 10.   Ametiautode korrashoid, hooldamine, remont ja tehniline ülevaatus

  (1) Vastutav kasutaja tagab ametiauto töökorras oleku ning kooskõlastab sõiduki hooldus- või remondivajaduse eelnevalt majandusosakonna juhatajaga. Erandina võib vastutav kasutaja tellida vältimatuid remonditöid ja soetada vajalikke kulumaterjale.

  (2) Ametiautode plaaniline tehniline hooldus toimub vastavalt valmistajatehase poolt ettenähtud sagedusele ja selle õigeaegse teostamise eest vastutab vastutav kasutaja.

  (3) Ametiautode hoolduse ja remondi korraldab majandusosakond.

  (4) Vastutav kasutaja jälgib, et sõiduk on õigeaegselt läbinud tehnilise ülevaatuse ning on vastutav selle tegemata jätmisest tulenevate tagajärgede eest.

  (5) Vastutav kasutaja tagab ametiauto puhtuse.

§ 11.   Isikliku sõiduki ja ühissõiduki kasutamine tööülesannete täitmisel

  (1) Kui ametiauto kasutamine tööülesannete täitmisel pole võimalik või otstarbekas, võib töötaja kasutada isiklikku sõidukit või ühissõidukit. Isikliku sõiduautona käsitatakse töötaja kasutuses olevat sõiduautot või muud mootorsõidukit, mis ei ole vallavalitsuse omanduses ega valduses.

  (2) Lääneranna valla ametiasutuse teenistujate ja valla hallatavate asutuste töötajate isikliku sõiduki kasutamise kulud transpordiks töötaja elukoha ja töökoha vahel on õigus rahaliste vahendite olemasolu korral hüvitada juhul, kui
  1) ühissõidukit kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või ühissõiduki kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust;
  2) vahemaa töötaja elukoha ja töökoha vahel on vähemalt 15 km (sõite kokku 30 km tööpäevas).

  (3) Isikliku sõiduauto hüvitise maksmise piirmääraks läbisõidu ühe kilomeetri kohta on 0,20 €. Isikliku sõiduautoga töötaja elukoha ja töökoha vahel sõitmise eest hüvitatakse kuni 50 € ühes kuus. Erandkorras, kui
  1) vahemaa töötaja elukoha ja töökoha vahel on suurem kui 100 km (sõite kokku 200 km tööpäevas), võib asutuse juht hüvitise summat suurendada, kuid mitte rohkem kui 200 €-ni ühes kuus;
  2) hüvitise suurus võib olla kindel fikseeritud summa, kui see on kokku lepitud töölepinguga või määratud teenistusse võtmise käskkirjaga.

  (4) Isikliku sõiduauto hüvitise maksmise taotlemiseks esitab vallavalitsuse teenistuja ja hallatava asutuse juht vallavalitsusele ning hallatava asutuse töötaja hallatava asutuse juhile aruandekuule järgneva kuu kolmandaks kuupäevaks isikliku sõiduki ametisõitudeks kasutamise aruande käesoleva korraga kinnitatud aruandevormil (lisa 2), milles on näidatud:
  1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja asutus;
  2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed;
  3) sõiduauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit ja läbitud kilomeetrite arvestus iga tööülesande täitmisel tehtud sõidu korral;
  4) sõidu kuupäev, marsruut ja eesmärk iga tööülesande täitmisel tehtud sõidu korral;
  5) avalduse esitaja allkiri.

  (5) Vallavalitsuse finantsjuht koostab ühe ühtse käskkirja kõigile vallavalitsuse teenistujatele ja teise ühtse käskkirja kõigile valla ametiasutuse hallatavate asutuste juhtidele isikliku sõiduauto hüvitise maksmiseks. Hallatava asutuse juht koostab ühtse käskkirja kõigile oma alluvuses olevatele töötajatele isikliku sõiduauto hüvitise maksmiseks. Käskkirjas näidatakse:
  1) hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) hüvitise suurus;
  3) sõidu kuupäev või periood, mille jooksul kulusid hüvitatakse.

  (6) Käskkirjade vormistajad edastavad käskkirjad valla rahandusosakonnale hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 05. kuupäevaks. Hüvitis kantakse hüvitise saaja pangakontole üle vallavanema või hallatava asutuse juhi käskkirja alusel 10. kuupäevaks.

  (7) Ühissõiduki kasutamise kulud hüvitatakse lähetusaruande alusel, millele on lisatud kuludokumendid. Hüvitise taotlemiseks esitab töötaja hiljemalt aruandekuule järgneva kuu kolmandaks kuupäevaks ühissõiduki kasutamise hüvitamise taotluse koos kulu tõendava dokumendiga rahandusosakonnale.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavalitsuse 13.04.2022. a määrus nr 3 „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord“.

  (2) Määrust rakendatakse 1. veebruarist 2023.a.

Ingvar Saare
vallavanem

Cariina Pähk
vallasekretär

Lisa 1 Ametisõiduki sõidupäevik

Lisa 2 Isikliku sõiduauto aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json