Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Õigusabi tellimise kord

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2023, 5

Õigusabi tellimise kord

Vastu võetud 06.03.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolevat õigusabi tellimise korda (edaspidi kord) rakendatakse Rapla valla (edaspidi vald) õigusnõustamise teenuse (edaspidi teenus) ostmiseks haldus-, tsiviil- ja karistusõiguses ning kriminaalmenetluses.

  (2) Teenus käesoleva korra tähenduses seisneb eeskätt suuremahuliste õigusalaste dokumentide, õiguslike arvamuste või analüüside ja vormide koostamises ning muude kohtumenetluses esindusõiguslike toimingute tegemises.

  (3) Teenusena käsitletakse ka riigihangete seaduse § 11 lõike 1 punkti 11 rakendusalas sätestatut.

  (4) Vallavanemal on õigus sõlmida leping mitme pakkujaga.

§ 2.   Pakkumiskutse ettevalmistamine

  (1) Teenuse osutaja (edaspidi teenuse osutaja) leidmiseks valmistab vallavalitsuse jurist ette pakkumiskutse, sh hinnatavad kriteeriumid, osalemaks teenuse ostmise konkursil.

  (2) Pakkumiskutse koostatakse arvestusega, et pakkujal oleks aega pakkumuse esitamiseks vähemalt viis tööpäeva.

§ 3.   Nõuded teenuse osutajale

  (1) Teenuse osutaja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) osutaja on advokaadibüroo;
  2) osutaja kompetentsus peab võimaldama osutada õigusteenust;
  3) osutaja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  4) osutaja peab olema tasunud kõik kohalikud ja riiklikud maksud;
  5) osutaja peab õigusabi vajaduse korral sõlmima Rapla valla ametiasutuse või selle hallatava asutusega lepingu;
  6) olema valmis esindama Rapla valda vastavalt antud pädevusele kohtus;
  7) osutama pakkumuskutses märgitud ajavahemikul vallale teenust pakkumuses märgitud tunnitasu või fikseeritud tasuga.

  (2) Vallale peab jääma võimalus leppida kokku suuremahulisemate tööde puhul konkreetse töö maksumus ning maksimaalselt teostatavate töötundide arv.

§ 4.   Pakkumiskutse avaldamine

  (1) Pakkumiskutse teenuse osutaja leidmiseks avaldatakse Rapla valla veebilehel.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule võib pakkumiskutse edastada vahetult advokaadibüroodele.

  (3) Valiku kutse saavatest advokaadibüroodest koostab vallavalitsuse jurist.

§ 5.   Pakkumuste läbivaatamine ja hindamine

  (1) Teenuse osutamiseks laekunud pakkumusi vaatab läbi ja hindab vallavanema käskkirjaga moodustatud riigihangete komisjon.

  (2) Pakkumuste hindamisel lähtub komisjon pakkumiskutses määratud kriteeriumitest.

  (3) Komisjon esitab pakkumus(t)e edukaks tunnistamise ettepaneku vallavalitsusele.

§ 6.   Eduka pakkumuse kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Vallavalitsus kinnitab eduka(d) pakkumuse(d) korraldusega.

  (2) Leping(ud) teenuse osutamiseks sõlmitakse eduka pakkumuse esitaja(te)ga vastavalt vallavalitsuse korraldusele.

Gert Villard
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json