HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2023, 9

Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord

Vastu võetud 09.04.2018 nr 8
RT IV, 17.04.2018, 12
jõustumine 20.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.03.2019RT IV, 12.03.2019, 715.03.2019
06.03.2023RT IV, 10.03.2023, 413.03.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Pärnu linna haldusterritooriumil asuvates õppeasutustes õppivatele õpilastele ning noorsootööasutustes või noorteühendustes tegutsevatele noortele välja antavate õpilaspreemiate (edaspidi preemia) määramise kord.

  (2) Preemiate määramise eesmärgiks on tunnustada andekaid, aktiivseid ja silmapaistvaid Pärnu linna õpilasi.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Taotluse preemia määramiseks esitab õppeasutus, noorsootööasutus või noorteühendus Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridusosakonnale 10. maiks.

  (2) Preemia on rahaline auhind või muu tunnustus.

  (3) Preemiat saab taotleda järgmistes kategooriates:
  1) aasta õpilane - õpilane, kes on saavutanud käesoleval õppeaastal suurepäraseid tulemusi õppetöös ja õppetöövälises tegevuses;
  2) aasta huvitegevuse parim - õpilane, kes on saavutanud käesoleval õppeaastal suurepäraseid tulemusi huvitegevuses ja/või huvihariduses;
  3) aasta aktiivne noor - õpilane, kes on käesoleval õppeaastal osalenud aktiivselt noorsoo‑organisatsioonide, -ühenduste, komisjonide ja vabatahtlikus tegevuses;
  4) aasta edeneja – õpilane, kelle õppetöö korraldamisel on lähtutud kaasava hariduse põhimõtetest ja kes on saavutanud kohandatud õppe toel käesoleval õppeaastal oma arengus eriliselt märgatavaid positiivseid tulemusi;
[RT IV, 10.03.2023, 4 - jõust. 13.03.2023]
  5) rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistöö/teadustöö konkursil osaleja - õpilane, keda on rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistöö/teadustöö konkursil auhinnatud medali või diplomiga;
  6) gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetaja.
[RT IV, 10.03.2023, 4 - jõust. 13.03.2023]

  (4) Lõike 3 punktides 1-4 märgitud kategooriates saab õppeasutus, noorsootööasutus või noorteühendus esitada ühe kandidaadi.
[RT IV, 12.03.2019, 7 - jõust. 15.03.2019]

§ 3.   Dokumentide esitamine

  (1) Taotluses esitatakse:
  1) kandidaadi iseloomustus ja tulemused;
  2) kuldmedaliga lõpetajate kandidaatide nimekiri;
  3) väljamaksete tegemiseks vajalikud andmed (pangakonto, isikukood, e-post, telefon).

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) aasta õpilase kandidaadi õpitulemused (koopia hinnetelehest);
  2) rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö/teadustöö konkursil/võistlusel osalenud õpilase tõendatud tulemused (koopiad diplomitest).

§ 4.   Preemiate määramine

  (1) Preemiate määramiseks moodustatakse linnavalitsuse korraldusega komisjon.

  (2) Komisjon valib esitatud kandidaatide seast määruse § 2 lõikes 3 nimetatud kategooriates nominendid ning esitab need linnavalitsusele kinnitamiseks ja preemiate määramiseks.

  (3) Määruse § 2 lõike 3 punktides 1-4 märgitud kategooriate puhul omistatakse õpilasele aasta õpilase, aasta huvihariduse parima, aasta aktiivse noore ja aasta edeneja nimetus ning määratakse preemia.

  (4) Määruse § 2 lõike 3 punktides 5 ja 6 märgitud kategooriate puhul määratakse preemia.

  (5) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide ja rahaliste vahendite puudumisel jätta preemia välja andmata.

  (6) Ettepaneku preemiate liigi, arvu ja suuruse kohta teeb komisjon. Preemiate eraldamise otsustab linnavalitsus lähtuvalt komisjoni ettepanekust.

  (7) Muu tunnustuse sisu, arvu ja selle väljastamise aluseks on komisjoni otsus.

§ 5.   Preemiate maksmine

  (1) Preemiate maksmise aluseks on linnavalitsuse korraldus.

  (2) Preemiad kantakse preemia saajate pangakontole hiljemalt 30. juuniks.

§ 6.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json