Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Rakvere linna heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine heakorraeeskirja täitmiseks

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2013, 20

Rakvere linna heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine heakorraeeskirja täitmiseks

Vastu võetud 27.03.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 ja § 36 lõigete 2, 3, 4 ja 5 ning Teeseaduse § 25 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Rakvere linna heakorraeeskirja (edaspidi: eeskiri) eesmärgiks on puhtuse ja korra tagamine Rakvere linna haldusterritooriumil ning selle saavutamiseks vajalike nõuete kehtestamine.

  (2) Koormis kehtestatakse eesmärgiga tagada heakord üldkasutataval territooriumil. Koormise määramisel kehtestatakse koormise olemus, ulatus, täitmise tingimused ja kord ning koormise täitmise üle kontrolli teostamise kord.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu- füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses olev kinnistu või muu territoorium;
  2) omanik- kinnistu omanik või muul õiguslikul alusel kinnistu valdaja;
  3) puhastusala – kinnistuga vahetult piirnev kõnnitee või muu üldkasutatav ala, mis ei ole teemaa;
  4) heakorratööd- tolmu, liiva, jäätmete, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje tegemine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede koristamine.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Üldkasutatava territooriumi heakorra nõuded

  (1) Üldkasutataval territooriumil ei ole lubatud:
  1) risustada ja reostada või muul viisil kahjustada territooriumi ja sellel asuvat ehitist ning tänava- ja pargimööblit;
  2) kahjustada haljasala, murukamarat ja taimi, omavoliliselt eemaldada puid ja põõsaid;
  3) rajada haljastust ning istutada puid ja põõsaid ilma Rakvere Linnavalitsuse nõusolekuta;
  4) pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid linna veekogudes ja purskkaevudes ning muudes selleks mitteettenähtud kohtades või reostada neid muul viisil;
  5) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas;
  6) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasalale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  7) telkida ja/või ööbida haljasaladel, parkides, linnametsas ja muus selleks mitteettenähtud kohas ilma Rakvere Linnavalitsuse nõusolekuta;
  8) välja panna teadet, kuulutust või reklaami selleks mitteettenähtud avalikus kohas;
  9) grafiti tegemine ilma Rakvere Linnavalitsuse nõusolekuta.

  (2) Tahke kütuse, ehitusmaterjali või muu materjali mahalaadimine üldkasutataval territooriumil on lubatud tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 5 kalendripäeva jooksul.

  (3) Avaliku laste mänguväljaku omanik või valdaja peab vahetama liivakastis liiva vähemalt üks kord aastas ning hoidma mänguvahendid ja väikevormid korras.

  (4) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldaja peab heakorrastama ürituse või koosoleku toimumise koha ja selle lähiümbruse hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse või koosoleku lõppemist või vastavas loas määratud tähtajal.

§ 4.   Kinnistu heakorra nõuded

  Kinnistu omanik peab:
  1) hoidma korras kinnistul asuva ehitise fassaadi ja selle juurde kuuluvad elemendid;
  2) hoidma korras kinnistu piirdeaia ning kinnistu piirides asuvad parklad, mänguväljakud, pesukuivatuskohad, vaibakloppimispuud jmt. rajatised;
  3) tegema heakorratöid puhastusalal koormises määratud ulatuses ja tingimustel;
  4) niitma kinnistul muru või rohu, pügama hekki ning kärpima üle kinnistu piiri üldkasutatavale territooriumile ulatuvad põõsad ja puuoksad, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja sõidukite liikumist;
  5) kõrvaldama kinnistul asuvalt ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja muu materjali või asjad, mis võivad ohustada kinnistuga piirneva üldkasutatava territooriumi kasutajat või risustada üldkasutatavat territooriumi;
  6) korterelamu rõdul asju hoides ja pesu kuivatades tegema seda selliselt, et see ei ole avalikust kohast nähtav;
  7) tagama, et kinnistul olev kütte-, ehitus- või muud materjal ei ulatu kinnistu piirdest kõrgemale juhul kui selle paigutamiseks on teisi võimalusi;
  8) kasutusel mitteoleva ehitise puhul vältima hoone varisemisohtlikust ning sulgema sissepääsud hoonesse.

3. peatükk Koormis 

§ 5.   Koormise olemus

  (1) Koormiseks on Rakvere linna heakorraeeskirja täitmiseks kohustuslikud heakorratööd, mida peab tegema füüsiline või juriidiline isik nende kinnistuga vahetult piirneval üldkasutataval territooriumil, mis ei ole teemaa või on kõnnitee (puhastusala).

  (2) Kohustuslikud heakorratööd puhastusalas on:
  1) jäätmete koristamine;
  2) lume ja lahtise jää koristamine kõnniteelt;
  3) libedusetõrje tegemine ja selleks kasutatud vahendite koristamine;
  4) muru ja rohu niitmine;
  5) lehtede riisumine.

§ 6.   Koormise ulatus

  (1) Füüsiline või juriidiline isik peab koormist täitma puhastusala ulatuses.

  (2) Kohustuslikud heakorratööd tuleb teha mõistliku aja jooksul, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 7.   Koormise täitmise tingimused ja kord

  (1) Jäätmed tuleb koristada igal päeval. Talvel libedusetõrjeks kasutatud libedusetõrje vahend (liiv jms) tuleb koristada hiljemalt 15. maiks.

  (2) Lumi ja lahtine jää peab olema puhastusalalt koristatud hiljemalt 24 tunni jooksul pärast lumesaju lõppemist. Kõnnitee läbitavuse tagamiseks tuleb vajaduse korral lund koristada ka lumesaju ajal, pikemaajalise saju või tuisu korral vähemalt üks kord 24 tunni jooksul.

  (3) Libedus peab olema tõrjutud hiljemalt 12 tunni jooksul selle tekkimisest. Libeduse tõrjeks kõnniteel võib kasutada kloriide, abrasiivmaterjale (liiv, killustik jms läbimõõduga 2-6 mm) või kloriidide vesilahuseid.

  (4) Hoonete omanikel tuleb tagada katustele ja räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja jää eemaldamine liiklejaile ohutul viisil.

  (5) Muru ja rohi tuleb niita vähemalt kahel korral ajavahemikus 01. mai kuni 01. oktoober ja kesklinnas vähemalt üks kord kuus.

  (6) Lehed tuleb riisuda sügisel enne püsiva lumekatte tekkimist või kevadel 15.maiks, kui lehtede riisumine sügisel ei olnud ebasoodsate ilmastikuolude tõttu võimalik.

§ 8.   Koormise täitmise eest rahas maksmine

  (1) Rakvere linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu) loal võib koormise täitja maksta raha, mida kasutatakse selle koormise täitmiseks.

  (2) Loa saamiseks esitab koormise täitja Rakvere Linnavalitsuse kaudu taotluse. Taotluses märgitakse:
  1) taotleja nimi;
  2) taotleja omandis või valduses oleva kinnistu, mis piirneb puhastusalaga, asukoha-aadress;
  3) puhastusala ulatus;
  4) põhjendus, miks taotluse esitaja soovib koormise täitmise eest maksta raha;
  5) tähtaeg, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta raha.

  (3) Linnavalitsus kontrollib taotluses esitatud andmeid ja esitab linnavolikogule vastava otsuse eelnõu.

  (4) Loa raha maksmiseks koormise täitmise asemel või loa andmisest keeldumise otsustab linnavolikogu. Loa andmise otsuses märgitakse:
  1) loa saaja andmed (nimi ja juriidilise isiku korral registrikood);
  2) puhastusala andmed;
  3) heakorratööde loetelu, mille täitmise asemel lubatakse raha maksmist;
  4) loa kehtivuse tähtaeg;
  5) koormise täitmiseks vajalike heakorratööde maksumuse määramise kord;
  6) vajadusel muud andmed.

  (5) Raha maksmata jätmisel tuleb koormis täita üldises korras.

§ 9.   Kontroll koormise täitmise üle

  (1) Kontrolli koormise täitmise üle teostavad Rakvere Linnavalitsuse ametnikud, kellele see on antud tööülesandeks.

  (2) Kontrollijal on õigus igal ajal ette teatamata kontrollida koormise täitmist.

  (3) Kontrollijal on õigusteha märkusi puuduste kohta koormise täitmisel.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 15. juuni 2004.a määrus nr. 23 „Rakvere linna heakorra eeskiri“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. aprillil 2013 a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json