Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmevedu

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2014, 7

Korraldatud jäätmevedu

Vastu võetud 27.03.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lõike 4 , kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab järgneva:
  1) jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu;
  2) jäätmeveopiirkonna;
  3) äraveo sageduse ja aja;
  4) jäätmeveo teenustasu suuruse- ja selle muutmise määramise korra.

§ 2.   Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu

  Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed.

§ 3.   Jäätmeveopiirkond

  (1) Vinni valla haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna.

  (2) Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud kogu Vinni valla haldusterritoorium.

§ 4.   Äraveo sagedus ja aeg

  (1) Segaolmejäätmete äravedu peab toimuma sagedusel, mis väldib mahutite ületäitumise ning ebameeldiva lõhna tekke. Juhul, kui käesoleva määruse § 4 lg-s 2 sätestatud kogumismahutite minimaalsele tühjendamissagedusele vaatamata on kogumismahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb kogumismahutit tühjendada sagedamini.

  (2) Minimaalne kogumismahutite tühjendamissagedus on järgmine:
  1) Tiheasustusaladel peab mahuteid tühjendama mitte harvemini kui üks kord kuus ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit;
  2) Hajaasustuses toimub tühjendamine vastavalt jäätmevaldaja vajadusele, kuid mitte harvamini kui üks kord kvartalis ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit.

  (3) Jäätmevedu Vinni valla haldusterritooriumil võib toimuda ajavahemikul kella 07.00 – 23.00. Jäätmete vedu on keelatud kell 23.00 kuni 07.00

  (4) Juhul, kui käesoleva korra paragrahvi 4 lõikes 2 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmemahuti ületäitunud, levitab haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada sagedamini.

  (5) Segaolmejäätmete valdajal on õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks käesoleva korra paragrahv 4 lõikes 2 sätestatust harvemini. Jäätmete valdaja esitab vastavasisulise kirjaliku ja põhjendatud taotluse Vinni Vallavalitsusele. Käesolevas punktis nimetatud jäätmete valdaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Vinni Vallavalitsus.

  (6) Vinni Vallavalitsus teavitab vedajat jäätmevaldajast, kes taotles jäätmemahuti harvemat tühjendussagedust ja jäätmevaldaja jäätmemahutite uuest minimaalsest tühjendussagedusest.

§ 5.   Jäätmeveo teenustasu suuruse ja selle muutmise määramise kord

  (1) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suurus on määratud kindlaks jäätmevedaja poolt hankes esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumuses. Jäätmeveo teenustasu peab katma Jäätmeseaduse § 66 lõikes 5 sätestatu.

  (2) Juhul kui jäätmevedu on korraldatud jäätmeseaduse § 66 lõike 11 alusel, määrab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse jäätmevaldajale Vinni Vallavalitsus või viimase poolt volitatud mittetulundusühing. Teenustasu peab sellisel juhul katma ka jäätmevaldajate üle arvestuse/registri pidamise ja jäätmevaldajatega arveldamise kulud, vaheladustamiseks tehtavad käitluskulud koos töötasudega, transpordikulud lõppkäitleja juurde ja vastuvõtuhinna lõppkäitleja juures.

  (3) Vedaja või volitatud mittetulundusühing võib taotleda teenustasu muutmist hankelepingus ja/või riigihangete seaduses sätestatud tingimustel.

  (4) Vedaja või volitatud mittetulundusühing esitab teenustasu muutmise taotluse Vinni Vallavalitsusele.

  (5) Taotlus peab sisaldama hindade muutmise vajaduse põhjendust ning taotlusele tuleb lisada taotletavate teenustasude kalkulatsioon, näidates ära muudatused võrreldes pakkumuse ajal tehtud teenustasude kalkulatsiooniga.

  (6) Vinni Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavate selgituste ja dokumentide esitamist, mis on vajalikud taotluse hindamiseks.

  (7) Juhul kui vedaja selgitused ei ole piisavad või ta ei esita täiendavaid dokumente nõutud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlus.

  (8) Muudetud teenustasud rakenduvad mitte varem kui kolmkümmend päeva pärast seda, kui vallavalitsus need avalikustab.

§ 6.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavolikogu 30.04.2009 määrus nr 8 „Korraldatud jäätmevedu“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rauno Võrno
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json