EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaks Narva-Jõesuu linnas

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2014, 46

Reklaamimaks Narva-Jõesuu linnas

Vastu võetud 31.10.2012 nr 84
RT IV, 25.04.2013, 11
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2014RT IV, 10.04.2014, 1113.04.2014

Määrus kehtestatakse Kohalike maksude seaduse § 10 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse alusel ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel täitmisele kuuluv rahaline kohustus.

  (2) Reklaamimaksuga maksustatakse Narva-Jõesuu linna territooriumil paigaldatud, samuti linna territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud kuulutused ja reklaam.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) maksuobjekt – reklaam, mida eksponeeritakse Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt
   a) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumides või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
   b) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
   c) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.
  3) maksuhaldur – Narva-Jõesuu linnavalitsus kui ametiasutus;
  4) maksumaksja – maksuobjekti otsene valdaja (reklaami paigaldaja);
  5) maksuperiood – ajavahemik, millal reklaami eksponeeritakse
  6) reklaami paigaldamine – reklaami avalikustamise eesmärgil selle eksponeerimine avalikus kohas ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatel kinnistutel, territooriumil, ehitisel või selle osal kui see on suunatud avalikkusele;
  7) reklaamipind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaamipind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse reklaamiseadusest.

§ 3.   Maksumäär ja tasumise kord

  (1) Maksuperiood on reklaami paigaldamise loal märgitud ajavahemik, mille jooksul on loal näidatud kohas ja tingimustel reklaami paigaldamine lubatud.

  (2) Reklaamipinna maksumus ühe ruutmeetri eest kuus on 10 eur/m2.

  (3) Lühiajalise eksponeerimise eest (mitte kauem kui 15 ööpäeva) laatadel, pidudel võistlustel ja muudel sarnastel üritustel 10 eur päev.

  (4) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaami, mille paigaldamise tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel rakendatakse kolmekordset maksumäära kogu eksponeerimise aja eest.

  (5) Reklaami pind, mis ei moodusta täit ruutmeetrit, maksustatakse ruutmeetri maksumääraga.

  (6) Reklaami paigaldamisel ühest kuust lühemaks perioodiks (v.a. käesoleva paragarahvi lõikes 3 ära toodud lühiajaline eksponeerimine) rakendatakse ühe kuu maksumäära.

§ 31.   Reklaami paigaldamise üldnõuded
[RT IV, 10.04.2014, 11 - jõust. 13.04.2014]

  (1) Reklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest, teeseadusest ja muinsuskaitseseadusest tulenevaid nõudeid.

  (2) Reklaam paigaldatakse üksnes reklaamikandjale. Reklaami kinnitamine puudele on keelatud.

  (3) Reklaam peab oma välisilmelt sobima arhitektuursesse keskkonda, ajaloolisesse konteksti ja vastama headele tavadele ja olema esteetiliselt kõlblik.

  (4) Reklaami paigaldamine olemasoleva reklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud reklaamile, samuti ei tohi reklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja tekkivaid olulisi vaateid.

  (5) Paberkandjal reklaamkuulutused ja plakatid paigutatakse ainult linnavalitsuse reklaamikandjatele.

  (6) Reklaami paigaldamine sõiduteele on keelatud.

  (7) Reklaam paigaldatakse kõnniteel hoonete seina äärde selliselt, et kõnnitee vabaks jääva osa laius on vähemalt 120 cm.

  (8) Reklaami on keelatud paigaldada liikluskorraldusvahendiga samale tugikonstruktsioonile ja teepiiretele.

  (9) Reklaami paigaldamisel muinsuskaitsealal asuvatele hoonetele, rajatistele, maa-aladele ning ajaloolistele hoonetele, kuhu on paigaldatud mälestustahvlid, järgitakse lisaks käesolevale eeskirjale muinsuskaitseseadusest tulenevat regulatsiooni.
[RT IV, 10.04.2014, 11 - jõust. 13.04.2014]

§ 4.   Reklaami paigaldamise loa taotlemine

  Reklaami paigaldamise loa saamiseks esitab reklaami paigaldaja linnavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1), millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) reklaami kavand koos mõõtudega;
  2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt;
  3) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega;
  4) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone ja rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomanike puhul kõigi kaasomanike kooskõlastus;
  5) Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse kinnismälestisele muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele,
  6) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  7) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek.

§ 5.   Paigaldamise loa väljaandmine ja väljaandmisest keeldumine

  (1) Reklaami paigaldamise luba väljastatakse Narva-Jõesuu linnavalitsuse korraldusega hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab linnavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Reklaami paigaldamise luba antakse eksponeerimise ajaks kuid mitte kauemaks kui kuni üks aasta.

  (3) Reklaami paigaldamise loa andmisest keeldumise otsustab linnavalitsus. Loa andmisest võib keelduda, kui:
  1) reklaami paigaldaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) reklaam ei vasta reklaamiseaduses sätestatud nõuetele;
  3) reklaami või kuulutuse paigaldaja on reklaamimaksu võlglane;
  4) reklaami kavand ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega, on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva ruumiga;
  5) reklaami paigaldaja on ilma loata paigaldanud reklaami või kuulutuse pärast käesoleva korra kehtima hakkamist;
  6) eelneva reklaamiloa kehtivuse ajal reklaami paigaldaja ei täitnud tähtaegselt linnavalitsuse poolt tehtud ettekirjutusi;
  7) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 6.   Maksuperiood

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, millal reklaami eksponeeritakse.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ja lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 7.   Reklaamimaksu maksmine

  (1) Reklaamimaks laekub Narva-Jõesuu linna eelarvesse.

  (2) Reklaami paigaldamise loa väljastamisel esitab maksuhaldur arve kogu reklaami eksponeerimise perioodi eest.

  (3) Maksumaksja võib soovi korral reklaamimaksu tasuda kogu perioodi eest või ühe kuu kaupa.

  (4) Ettemakstud summasid reklaami varem mahavõtmisel ei tagastata ning ümberarvestust ei teostata.

§ 8.   Maksumaksja kohustused

  (1) Reklaam tuleb paigaldada reklaami paigaldamise loas näidatud kohas ja viisil, määratud tingimustel.

  (2) Maksuobjekti omanik kohustub tagama reklaami säilimise kooskõlastatud kujul ning reklaamipinna kulumise või rikkumise korral selle taastama.

  (3) Tuleb eemaldada reklaam ja reklaamikandja paigaldusloas määratud lõpptähtajal;.

  (4) Reklaami paigaldamisel linnale mitte kuuluvatele hoonetele ja maaaladele tuleb eelnevalt kooskõlastada nende valdajatega; maa-aluste tehnovõrkude olemasolul nende valdajatega; aktiivses liiklustsoonis paiknevate reklaamide puhul liiklusteenistusega.

  (5) Tasuma reklaamimaksu vastavalt reklaamimaksu määruses ja reklaamiloas kehtestatud korrale.
[RT IV, 10.04.2014, 11 - jõust. 13.04.2014]

§ 9.   Maksusoodustused ja vabastused

  (1) Reklaamimaksust on vabastatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
  2) Euroopa Liidu institutsioonide reklaam;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  4) tarbija teavitamiseks paigaldatud teave ettevõtja asu- või tegevuskoha järgsel hoonel, vaateaknal või hoone seina ääres kuni 2 m kaugusel sissekäigust;
  5) spordirajatiste sisepinnale paigaldatud ja spordirajatises viibivatele isikutele suunatud reklaam;
  6) vahetult inimeste teostatav reklaam (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
  7) Ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud teave informatsioonitahvlil ehitusettevõtjale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimine ehituse piirdel;
  8) liiklusmärgid Liiklusseaduse mõistes.

  (2) Maksusoodustuse andmise ja selle suuruse igal konkreetsel juhul otsustab linnavalitsus.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostab linnavalitsus.

  (2) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise luba ei ole pikendatud või ebarahuldavas seisukorras olev reklaam, kuulub mahavõtmisele reklaami paigaldaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb linnavalitsuse poolt määratud isik reklaami paigaldanud isikule ettekirjutuse, milles on näidatud ettekirjutuse täitmise tähtaeg.

  (3) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise linnavalitsus reklaami paigaldaja kulul.

  (4) Kui reklaami paigaldaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud või äriühingule või ettevõtjale, kelle toodet või teenust reklaamitakse.

§ 11.   Vastutus määruse rikkumise eest

  Vastutust reklaamimaksu määruse rikkumise eest kohaldatakse vastavalt Reklaamiseadusele ja Kohalike maksude seadusele.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse Lisa 1 - Taotlus reklaami paigaldamiseks

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) Käesolev määrus jõustub 01.01.2013. a.

Lisa  Taotlus reklaami paigaldamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json