HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2014, 50

Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord

Vastu võetud 30.06.2008 nr 53
jõustumine 03.07.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2014RT IV, 10.04.2014, 1713.04.2014

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lg 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lg 6, kutseõppeasutuse seaduse § 25 lg 2, huvikooli seaduse § 15 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 §-ga 1, 22. veebruari 2007 määruse nr 4 "Tallinna Haridusameti põhimäärus" § 6 lg 1 p-ga 3 ja 2. detsembri 2010 määruse nr 60 "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale" §-ga 1
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolieelse lasteasutusena, üldhariduskoolina, kutseõppeasutusena ning huvikoolina tegutseva munitsipaalõppeasutuse (edaspidi haridusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord.
(Tlv m 06.09.2011 nr 108, jõustumine 12.09.2011)

2. peatükk KONKURSI VÄLJAKUULUTAMINE JA AVALDUSTE ESITAMINE 

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi haridusasutuse direktori ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab enda hallatava haridusasutuse puhul, kas Tallinna Haridusamet või Tallinna Spordi- ja Noorsooamet (mõlemad koos edaspidi amet).
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui:
  1) direktori ametikoht on vaba;
  2) direktoriga sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui kolm kuud
(Tlv m 22.04.2009 nr 37 jõust. 27.04.2009; Tlv m 06.09.2011 nr 108, jõustumine 12.09.2011)

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade üleriigilises päevalehes, milles Tallinna linn avaldab oma ametlikke teadaandeid, Õpetajate Lehes ning Tallinna veebilehel ameti alamlehel. Konkursiteade avaldatakse arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursiteate ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

  (2) Konkursiteates märgitakse:
  1) haridusasutuse nimi ja aadress;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) kandidaadile esitatavad nõuded;
  4) avalduse esitamise tähtaeg;
  5) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

§ 4.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
  3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  4) kandidaadi tegevuskava haridusasutuse juhina;
  5) muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

  (2) Konkursist saab osa võtta isik, kelle avaldus koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega laekub ametile hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtajaks esitatuks.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

  (3) Kandidaatide esitatud avaldused registreeritakse ameti asjaajamiskorra kohaselt.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

  (4) Kandidaadil, kelle avaldus on ametis registreeritud, on õigus saada haridusasutuse kohta lisateavet ning tutvuda haridusasutusega kohapeal.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

3. peatükk KOMISJONI MOODUSTAMINE JA KOKKUKUTSUMINE 

§ 5.   Komisjoni moodustamine

  (1) Konkursi korraldamiseks moodustab ameti juhataja hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajaks konkursikomisjoni (edaspidi komisjon), nimetab komisjoni koosseisus esimehe ja aseesimehe ning määrab sekretäri.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

  (2) Tallinna Haridusameti juhataja moodustatav komisjon on seitsmeliikmeline. Komisjoni kuuluvad:
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]
  1) haridusameti kolm esindajat;
  2) Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse või Eesti Koolijuhtide Ühenduse Tallinna piirkonna volitatud esindaja;
  3) haridusasutuse hoolekogu või kutseõppeasutuse nõukogu volitatud esindaja;
  4) selle linnaosa valitsuse esindaja, kelle haldusterritooriumil haridusasutus asub;
  5) linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.

  (21) Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja moodustatav komisjon on kuueliikmeline. Komisjoni kuuluvad:
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]
  1) valdkonda kureeriv abilinnapea;
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]
  2) spordi- ja noorsooameti kolm esindajat;
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]
  3) spordihuvikooli hoolekogu volitatud esindaja;
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]
  4) linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

  (3) Sekretär ei kuulu komisjoni koosseisu.

§ 6.   Komisjoni kokkukutsumine

  (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimehe ettepanekul sekretär, teatades komisjoni liikmetele koosoleku aja ja koha vähemalt kolm tööpäeva ette.

  (2) Teate komisjoni koosoleku kohta võib edastada vahetult, telefoni, faksi või e-posti teel.

4. peatükk KOMISJONI TÖÖKORD 

§ 7.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees ning protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

  (3) Komisjon võib kandidaatide hindamisel kasutada eksperte.

  (4) Komisjoni esimene koosolek peetakse kümne tööpäeva jooksul alates konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevast.

§ 8.   Konkursi läbiviimise voorud

  Konkurss toimub kahes voorus. Need on dokumendivoor ja vestlusvoor.

§ 9.   Dokumendivoor

  (1) Dokumendivoor toimub e-posti teel komisjoni koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Dokumendivoorus:
  1) saadetakse komisjoni liikmetele elektrooniliselt konkursile esitatud dokumendid ning komisjoni esimehe ettepanekud konkursi edasise korraldamise kohta;
  2) vaatavad komisjoniliikmed konkursile esitatud dokumendid läbi ja langetavad otsuse kandidaatide vestlusvooru lubamise kohta;
  3) määratakse komisjoni järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht;
  4) otsustatakse teisi komisjoni pädevusse kuuluvaid küsimusi.

  (3) Komisjoniliikmed edastavad oma ettepanekud ja otsused komisjoni esimehele e-posti teel.

  (4) Dokumendivoorus loetakse otsused vastuvõetuks, kui nende poolt on peale komisjoni esimehe vähemalt pooled komisjoni liikmed. Vastuvõetud otsused protokollitakse.

  (5) Kandidaatidele, keda vestlusvooru ei lubatud, teatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees otsusest kirjalikult kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 10.   Vestlusvoor

  (1) Vestlusvooru lubatud kandidaatidele teatab komisjoni sekretär vestluse aja ja koha arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt kolm tööpäeva enne teates märgitud kuupäeva.

  (2) Enne vestluse algust tutvustab komisjoni esimees kandidaadile tema õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi tingimusi ja korda.

  (3) Kandidaadil on õigus:
  1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni küsitule selgitusi ning saada komisjonilt lisateavet konkursi korralduse kohta;
  2) loobuda kandideerimisest kirjaliku avalduse alusel konkursi igas staadiumis.

  (4) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult tema küsitlemise ajal.

5. peatükk KOMISJONI OTSUS 

§ 11.   Komisjoni otsustusvõime

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa peale komisjoni esimehe vähemalt pooled komisjoni liikmed.

§ 12.   Direktori valimine
(Tlv m 06.09.2011 nr 108, jõustumine 12.09.2011)

  (1) Komisjon valib direktori vestlusvooruks kokku kutsutud kinnisel koosolekul.
(Tlv m 06.09.2011 nr 108, jõustumine 12.09.2011)

  (2) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletusel. Igal komisjoniliikmel on üks hääl.

  (3) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole koosolekul viibivatest komisjoniliikmetest.

§ 13.   Kordushääletus

  (1) Kui ükski kandidaat ei kogunud nõutavat arvu hääli, korraldatakse samal koosolekul kordushääletus enam hääli saanud kandidaatide vahel.

  (2) Kordushääletuse tingimused on samad esimese hääletuse tingimustega.

§ 14.   Komisjoni otsus ja sellest teatamine

  (1) Vestlusvooru tulemusena võtab komisjon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest:
  1) tunnistada kandidaat ametikohale valituks;
  2) tunnistada kandidaat ametikohale mittevalituks;
  3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  (2) Kandidaatidele saadab komisjoni sekretär kirjaliku teate komisjoni otsuse kohta kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Ametikohale valituks tunnistatud kandidaadi kohta esitab komisjoni esimees viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest ettepaneku ameti juhatajale kandidaadi ametisse kinnitamiseks.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

§ 15.   Konkursi tulemuse tühistamine

  Kui komisjon on rikkunud käesoleva korraga sätestatud protseduurireegleid, tühistab ameti juhataja konkursi tulemuse.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

§ 16.   Konkursi luhtumine ja uue konkursi kuulutamine

  (1) Konkurss on luhtunud, kui:
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust;
  2) kõik kandidaadid osutusid dokumendivoorus ametikohale mittevastavaks;
  3) ükski kandidaat ei kogunud vestlusvooru hääletusel nõutavat arvu hääli;
  4) ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut;
  5) ameti juhataja tühistab protseduurireeglite rikkumise tõttu konkursi tulemuse.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

  (2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulutab amet välja uue konkursi.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

§ 17.   Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõlmimine

  (1) Ameti juhataja esitab komisjoni valitud kandidaadi ametisse kinnitamiseks linnavalitsusele.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

  (2) Haridusasutuse direktori kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul.
(Tlv m 06.09.2011 nr 108, jõustumine 12.09.2011)

  (3) Haridusasutuse direktoriga sõlmib töölepingu ameti juhataja.
[RT IV, 10.04.2014, 17 - jõust. 13.04.2014]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 3. juulil 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json