Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2014, 60

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 27.03.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 222lg 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks elamuseaduse § 7 lg 1 p 2 , Vabariigi Valitsuse 26.01.1999.a. määruse nr 38 Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normid ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alalised kulud järgmiselt:
 1) korteriüür või hooldustasu - kuni 2 € 1 m2 kohta kuus;
 2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus:
- kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum kuni 2 € 1 m2 kohta kuus;
- kaugkütteta (gaasi- ja elektriküttega eluruum) kuni 2,0 € 1 m2 kohta kuus;
- kaugkütteta (küttepuudega eluruum) kuni 1,4 € 1 m2 kohta kuus kütte-perioodil (1.septembrist kuni 1.maini);
 3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus - kuni 4 m3 üheliikmelise pere kohta , kuid mitte üle 6,24 € kuus, ning kuni 3 m3 iga järgneva pereliikme kohta, kuid mitte üle 4,68 € kuus;
 4) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 17 € üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus:
- statsionaarse maagaasipliidiga elamutes tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 8 € üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
- statsionaarse vedelgaasipliidiga elamutes vedelgaasiballooni maksumus 1-2 elaniku kohta kuni 2 ballooni (a´ 17 kg) aastas, 3 ja enam elaniku kohta kuni 4 ballooni aastas;
 6) olmejäätmete veoteenuste maksumus:
- kuni 3,5 € kuus elaniku kohta;
- ühepereelamud, talud kuni 9 € kuus;
 7) maamaksukulud kuni 0,13 € 1 m2 kohta aastas;
 8) hoonekindlustuse kulud kuni 0,19 € 1 m2 kohta aastas.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 28.veebruari 2013. a määrus nr 12 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees