HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.01.2021, 22

Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 02.04.2015 nr 2
RT IV, 10.04.2015, 3
jõustumine 01.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.09.2018RT IV, 14.09.2018, 2817.09.2018
14.01.2021RT IV, 20.01.2021, 523.01.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 ja huvikooli seaduse § 17 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse üldharidus- ja huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

  (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (3) Hoolekogu täidab talle seadusega pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (4) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, huvikooli seadusest ja teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning koolide põhimäärustest.

§ 2.   Hoolekogu koosseis ja moodustamise kord

  (1) Hoolekogu moodustamisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
  1) põhikooli hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust. Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja;
  2) ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad, vilistlaste ja toetavate organisatsioonide esindajad ja volikogu esindaja ning gümnaasiumi õpilaste esindaja. Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust;
  3) ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad, vilistlaste ja toetavate organisatsioonide esindajad ja volikogu esindaja ning kui koolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja. Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust;
  4) huvikooli hoolekogu koosseisu kuuluvad volikogu ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja. Huvikoolis, kus õpivad ka alaealised, kuulub hoolekogusse ka vanemate esindaja.
[RT IV, 20.01.2021, 5 - jõust. 23.01.2021]

  (2) Hoolekogu liikmete valimisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
  1) hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor;
  2) hoolekogu liikmed valitakse kord aastas õppeaasta alguses hiljemalt 31. oktoobriks;
[RT IV, 20.01.2021, 5 - jõust. 23.01.2021]
  3) volikogu esindaja määratakse hoolekogusse volikogu otsusega.

  (3) Õpetajate esindaja valimisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
  1) õpetajate esindajate valimine toimub kooli õppenõukogu koosolekul;
  2) kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt ja kandidaadid peavad andma kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku;
  3) esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel;
  4) kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpetajate esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid;
  5) õppenõukogu koosolek protokollitakse.

  (4) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
  1) hoolekogu liikmete valimise algatab ja korraldab kooli direktor;
  2) vanemate esindajad valitakse vanemate poolt;
  3) vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kooli õpilaste seaduslikud esindajad;
  4) vanemate esindajate valimine toimub hääletamise teel;
  5) valituks osutub enim hääli saanud kandidaat või kandidaadid ja võrdselt hääli saanud kandidaatide puhul selgub kandidaat liisuheitmise teel;
  6) vanemate esindajate valimise koosolek(ud) protokollitakse;
  7) kooli direktor kooskõlastab kooli toetava organisatsiooni esindaja organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  8) kooli direktor kooskõlastab vilistlaste esindaja vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul;
  9) hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.
[RT IV, 20.01.2021, 5 - jõust. 23.01.2021]

  (5) Õpilaste esindaja valimisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
  1) õpilaste esindaja valimine toimub õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht;
  2) kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku;
  3) esindaja valimine toimub avaliku hääletamise teel;
  4) kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpilaste esindajaks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaat;
  5) õpilasesinduse koosolek protokollitakse.

  (6) Hoolekogu moodustamisel järgitakse järgmisi põhimõtteid:
  1) kooli direktor esitab Kuusalu Vallavalitsusele hoolekogu kinnitamise taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud ja esindamise alus;
  2) vallavalitsus kinnitab korraldusega kooli direktori poolt esitatud taotluse ning volikogu otsuse alusel kooli hoolekogu.

  (7) Hoolekogu liikmete volituste kestus:
  1) volikogu esindaja volitus kestab tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni või tema nimetanud volikogu koosseisu volituste kehtivuse lõpuni;
  2) õpilaste esindaja volitus kestab kuni õpilasesinduse poolt uue liikme valimiseni;
  3) kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda;
  4) muudatused hoolekogu koosseisus kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (8) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (9) Õpilasel ja lapsevanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 3.   Hoolekogu ülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  (1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;

  (2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;

  (3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;

  (4) annab arvamuse ja teeb ettepanekuid kooli õppekava ja õppekorralduse ning nende muudatuste kohta;

  (5) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;

  (6) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;

  (7) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;

  (8) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;

  (9) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;

  (10) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;

  (11) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;

  (12) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

  (13) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;

  (14) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;

  (15) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;

  (16) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;

  (17) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;

  (18) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;

  (19) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;

  (20) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;

§ 4.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 5.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 6.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 7.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või kooli pidaja ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest. Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu koosoleku kokku kutsuda ja otsuseid vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 8.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 9.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Protokoll saadetakse tutvumiseks hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (3) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ 10.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kokku uue koosoleku.

§ 11.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneva 10 tööpäeva jooksul.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

  (4) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused (välja arvatud seadustega kehtestatud piiratud juurdepääsuga dokumendid) on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

§ 12.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, lapsevanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01.05.2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json