Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Nõo valla noorte toetamine vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemisel

Nõo valla noorte toetamine vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemisel - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2015, 18

Nõo valla noorte toetamine vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemisel

Vastu võetud 26.03.2015 nr 28

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Kord sätestab Nõo valla eelarvest noorte vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemise toetamise, sh taotluste esitamise, taotluste läbivaatamise ning toetuste eraldamise/mitteeraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

 (2) Taotleja käesoleva korra mõistes on:
 1) rahvastikuregistris Nõo valla elanikuna registreeritud kuni 26 aastane isik või tema esindaja;
 2) kollektiiv või organisatsioon, mille tegevuses osalevad Nõo valla noored vanuses kuni 26 aastat.

§ 2.  Toetuse eesmärgid

 (1) Käesoleva korra alusel toetatakse Nõo valla noorte osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel.

 (2) Vabariiklik ja rahvusvaheline sündmus käesoleva korra mõttes on:
 1) konkurss;
 2) festival;
 3) võistlus;
 4) punktides 1 – 3 nimetatud sündmusteks ettevalmistamine.

 (3) Toetuse saaja on oma valdkonnas silmapaistvalt esinenud vähemalt maakondlikul tasandil.

 (4) Käesoleva korra alusel ei toetata:
 1) halduskulude katmist;
 2) vara soetamist.

§ 3.  Toetuse taotlemine ja eraldamine

 (1) Toetust saab taotleda kogu eelarveaasta jooksul.

 (2) Taotleja esitab Nõo Vallavalitsusele vabas vormis taotluse.

 (3) Taotlus peab sisaldama:
 1) taotleja andmeid;
 2) toetuse kasutamise eesmärki;
 3) toetuse kasutamise aega;
 4) taotleja pangarekvisiite.

 (4) Esitatud taotluse vaatab läbi Nõo Vallavalitsus.

 (5) Vallavalitsus rahuldab taotluse kas täies mahus või osaliselt või jätab taotluse rahuldamata. Toetuse eraldamise/mitteeraldamise kohta annab vallavalitsus korralduse.

 (6) Toetuse eraldamise/mitteeraldamise korralduse edastab vallavalitsus taotlejale kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

 (7) Samale taotlejale eraldatakse toetust üldjuhul üks kord aastas.

§ 4.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamist vabas vormis aruande, näidates ära raha kasutamise ning esitades vastavad kuludokumendid.

 (2) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

 (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise korral võib vallavalitsus nõuda toetuse tagastamist.

Jaanus Järveoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json