Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Emmaste valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2015, 21

Emmaste valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 26.03.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Emmaste valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on tagada Emmaste valla haldusterritooriumil puhtus, heakord ja säästev elukeskkond.

 (2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded, kohustused ja piirangud Emmaste valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

 (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus Eesti Vabariigi seadustega ja valla haldusaktidega.

§ 2.  Heakorra nõuded

 (1) Emmaste vallas on iga isiku kohustuseks hoida puhtust ja heakorda.

 (2) Emmaste Vallavalitsuse kohustused:
 1) organiseerib vajadusel elanike ohutuse tagamiseks käesoleva eeskirja järgi kohustuslikud üksik- ja juriidiliste isikute poolt tegemata jäetud tööde operatiivse teostamise kohustatud isikute kulul;
 2) tagab teedel eestikeelsete siltide paigaldamise ja korrashoiu;
 3) tagab valla avalikult kasutatavate teede talvise libedus- ja lumetõrje.

 (3) Asutused, ettevõtjad, ühendused, korteriühistud, kinnistute valdajad on kohustatud:
 1) hoidma korras hooned ja sinna juurde kuuluvad elemendid (rõdu, piirded, vihmaveetorud, varikatused, soklid, korstnad, piirdeaiad), lammutama või renoveerima lagunenud ehitised ja rajatised;
 2) sihipäraselt kasutama ja korras hoidma neile kuuluvad, eraldatud või hooldamiseks kinnitatud territooriumid, pargid, haljasalad, ehitised ja rajatised koos juurdekuuluvaga;
 3) tegema regulaarselt oma territooriumil umbrohutõrjet, lumekoristust ning libedusetõrjet;
 4) rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning nende juurdepääsuteed;
 5) hoidma ehitusmaterjali, küttepuid jms. kinnistu piirides korralikult ladustatult;
 6) varustama ehitusobjektid korrektse piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumise objektile. Piirdel peab olema info objekti valdaja ja tööde läbiviija kohta;
 7) hoidma korras tuletõrje veevõtukohad ja tagama neile vaba juurdepääsu;
 8) kindlustama, et nende territooriumil asuvad veevõtukohad, settekaevud ja mistahes ohtlikud rajatised oleksid tähistatud ja kaetud nii, et oleks tagatud ohutus;
 9) taotlema mulla- ja kaevetööde tegemiseks vallavalitsuselt kaevamisloa ja kinnistu omaniku nõusoleku.

§ 3.  Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete täimiseks on valla territooriumil keelatud:
 1) viia, jätta või visata prügi, jäätmeid, risustavaid ja reostavaid aineid ning materjale selleks mitte ettenähtud kohtadesse, kaasa arvatud väljaspool konteinereid ja teiste isikute valduses olevale territooriumile;
 2) rikkuda, ümber paigutada ning määrida avalikes kohtades olevaid pinke, piirdeid, prügikaste, iluvaase, lillekaste, kuulutustetahvleid ja muud vara;
 3) kahjustada avalikes kohtades kasvavaid puid, põõsaid, lilli, muru;
 4) hoida kergestisüttivaid ning plahvatusohtlikke aineid ja materjale elamute keldrites ja pööningutel;
 5) pesta sõidukeid lahtistes veekogudes või nende kallastel.

§ 4.  Vastutus ja järelevalve

 (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 alusel.

 (2) Väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ning Politsei- ja Piirivalveamet. Vallavalitsus nimetab kohtuvälise menetleja ametniku.

Ülo Kikas
volikogu esimees