KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Emmaste valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2015, 22

Emmaste valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 26.03.2015 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36² alusel.

§ 1.  Eeskirja reguleerimisala

 (1) Käesolev koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Emmaste valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom.

§ 2.  Looma pidamine ja hoidmine

 (1) Looma on lubatud pidada viisil, mis välistab võimaluse loomal omal tahtel välja pääsemiseks ja inimeste või teiste loomade ohustamiseks.

 (2) Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi. Omanik vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

 (3) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

 (4) Kui omanik on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav füüsiline isik.

§ 3.  Loomaga avalikus kohas viibimine

 (1) Avalikus kohas (sh üldkasutataval teel) peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi.

 (2) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida inimasustusest eemal asuvates kohtades ning koerte treenimisaladel, kui on tagatud omaniku pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

 (3) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv. Sülekoera ja kassi võib ühistranspordis hoida kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või –puuris.

 (4) Looma jätmine järelevalveta avalikku kohta on üldjuhul keelatud. Koera tohib jätta avalikku kohta mitte kauemaks kui pooleks tunniks suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil, mis ei ohustata koera tervist, avalikku korda, liiklust, inimesi ja loomi.

 (5) Omanikul on keelatud:
 1) lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriumi;
 2) ujutada ja pesta looma avalikes supluskohtades;
 3) nakkusohtlikult haige looma viimine avalikku kohta.

§ 4.  Omaniku kohustused

  Omanik on kohustatud:
 1) paigaldama vajadusel temale kuuluva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teavitava hoiatussildi;
 2) varustama koera kaelarihma või kiibiga, mis võimaldab omaniku tuvastamise. Kasside märgistamine ei ole nõutav.
 3) tagama teiste territooriumi kaasomanike või õiguslikul alusel kasutajate ja nende külaliste ning ametiülesandeid täitvate isikute ohutu pääsu ja viibimise territooriumil;
 4) tagama loomale liigikohased pidamistingimused, piisavas koguses vett ja toitu;
 5) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama looma väljaheited;
 6) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimaluse;
 7) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist ning teavitama looma kadumisest Emmaste Vallavalitsust;
 8) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
 9) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast koheselt teatama piirkonna veterinaararstile;
 10) tagama koera ja kassi vaktsineerimise marutaudi vastu ning kandma vaktsineerimisega seotud kulud;
 11) pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi;
 12) järgima teiste õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

§ 5.  Hulkuvad loomad

 (1) Järelevalveta koer, kellel puudub omaniku tuvastamist võimaldav tunnus ning hulkuvad kassid kuuluvad kinni püüdmisele Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

 (2) Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab MA EMKO Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 6.  Vastutus ja kontroll

 (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel.

 (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele. Vallavalitsus nimetab kohtuvälise menetleja ametniku.

Ülo Kikas
volikogu esimees