KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2015, 26

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Emmaste vallas

Vastu võetud 26.03.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Emmaste valla haldusterritooriumil nõuded avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamisest teatamiseks ning ürituse pidamiseks nõuded ürituse korraldajale.

 (2) Määrusega ei reguleerita spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamist.

 (3) Määrus on korrakaitseseaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses.

§ 2.  Ürituse korraldaja

 (1) Ürituse korraldaja määruse mõistes on isik, isikute ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes organiseerib avalikku üritust ning võtab sellega ka vastutuse üritusel avaliku korra tagamiseks.

 (2) Piiratud teovõimega isik, juriidiline isik ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus teostavad ürituse korraldaja õigusi seadusliku esinduse kaudu.

 (3) Seltsing või muu isikute ühendus peab esindamiseks määrama teovõimelise füüsilise isiku.

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISEST TEAVITAMINE 

§ 3.  Ürituse korraldamisest teatise esitamine

 (1) Ürituse korraldamisest peab ürituse korraldaja kirjalikult teavitama Emmaste Vallavalitsust kui ametiasutust (edaspidi Emmaste Vallavalitsus) vähemalt 10 päeva enne ürituse toimumist. Ürituse teatise vorm on määruse lisa.

 (2) Ürituse korraldamise teatisel märgitakse
 1) ürituse nimetus ja liik (etendus, võistlus, kaubandusüritus, lõbustusüritus, reklaamüritus jms) ning lühikirjeldus planeeritava ürituse kohta;
 2) ürituse toimumise aeg (kuupäev või ajavahemik ning kellaaeg);
 3) ürituse toimumise koht (märgitakse toimumiskoha koha-aadress või määratletakse ürituse toimumiskoha asukoht kirjelduse või selgitusena);
 4) andmed ürituse korraldaja kohta (füüsilise isiku nimi ja sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku nimetus, registrikood; isikute ühenduse puhul ühenduse liik (seltsing, õpilasorganisatsioon jms) ning ühendust esindama volitatud isiku andmed; riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse nimi, registrikood);
 5) ürituse korraldaja või teda esindama õigustatud füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
 6) üritusel avaliku korra eest vastutava isiku andmed (nimi, kontaktandmed), kui ürituse korraldaja ise ei ole üritusel avalikku korda tagav isik;
 7) ürituse iseloomust tulenevalt meetmed avaliku korra ohu ennetamiseks.

 (3) Ürituse korraldamisest ei pea teatist esitama Emmaste Vallavalitsus.

 (4) Emmaste Vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ei pea ürituse korraldamisest Emmaste Vallavalitsust teavitama, kui üritus korraldatakse hallatava asutuse valduses olevas kohas. Hallataval asutusel on kohustus üritusest teavitada Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

§ 4.  Ürituse teatise menetlemine

 (1) Ürituse teatist menetleb Emmaste Vallavalitsuse kultuuri-ja sporditöö spetsialist või Emmaste vallavanema poolt määratud teenistuja.

 (2) Teatise menetleja kontrollib teatises märgitud asjaolusid ning annab teatise esitajale informatsiooni (suuliselt, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) järgmiste asjaolude kohta:
 1) ürituse toimumise vastuväiteid;
 2) teatisel märgitud tegevus vajab õigusaktidest tulenevalt täiendavat luba või mõne teise korrakaitseorgani kooskõlastust;
 3) teatisel märgitud ajal ja kohas on teatise avaliku ürituse toimumisest esitanud teine avaliku ürituse korraldaja;
 4) seisukoha üritusel planeeritud tegevuse õiguspärasuse kohta.

§ 5.  Üritusega nõustumine

 (1) Vallavalitsus otsustab ürituse läbiviimisega nõustumise või mittenõustumise vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Ürituse läbiviimisega mittenõustumise korral esitab vallavalitsus kirjaliku põhjenduse.

 (3) Kui vallavalitsus on ürituse korraldamisega nõustunud, teavitab teatise menetleja ürituse korraldamisest ja sellega seotud asjaoludest viivitamata Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

3. peatükk ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED 

§ 6.  Nõuded ürituse korraldajale

  Ürituse korraldaja või üritusel avalikku korda tagav isik peab:
 1) olema korrakaitseorganile kättesaadav;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse;
 3) katkestama ürituse, kui seoses üritusega ilmneb oluline, kõrgendatud või vahetu oht osalejate elule või tervisele või toimub korrarikkumine, mis on ohtlik üritusel viibijate elule või tervisele. Olenevalt ohu või korrarikkumise põhjustajast teavitama vastavast asjaolust ka asjaomast riiklikku järelevalvet teostavat asutust, kogu või isikut (korrakaitseorganit);
 4) vajadusel ning teehoidu korraldava isiku antud loa alusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal ja piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
 5) tagama ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu ning õigusaktidega sätestatud tuleohutuse ja päästenõuete täitmise;
 6) tagama ürituse ajal selle toimumise kohas heakorra ning korrastama territooriumi pärast ürituse lõppemist.

Ülo Kikas
volikogu esimees

Lisa  Ürituse teatise vorm