SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2018, 1

Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.03.2018 nr 21
rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Sünnitoetus ja ranitsatoetus on Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt makstavad täiendavad sissetulekutest sõltumatud sotsiaaltoetused, mille eesmärgiks on katta osaliselt kulusid, mis tekivad lastega peredele seoses lapse sünni ja esmakordselt kooli minekuga.

  (2) Määrusega reguleeritakse Viljandi valla eelarvest sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused (edaspidi kord).

§ 2.   Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse suurus

  (1) Sünnitoetuse suurus on 500 eurot.

  (2) Ranitsatoetuse suurus on 100 eurot.

§ 3.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal (edaspidi taotleja), kelle elukohana on vähemalt viimased 12 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris (edaspidi rahvastikuregister) registreeritud Viljandi vald ning vastsündinu on registreeritud Viljandi valda.

  (2) Sünnitoetust võib maksta ka lapsendajale, eestkostjale või hoolduspere vanemale juhul, kui lapsendamine, eestkoste seadmine või asendushooldusele suunamine toimub enne lapse 6-kuuseks saamist ja varem ei ole sama lapse eest valla eelarvest sünnitoetust makstud ning taotleja vastab käesoleva korra § 3 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

  (3) Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja kolme kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku taotluse vallavalitsusele. Sünnitoetuse taotlust menetleb vallavalitsuse lastekaitsespetsialist või sotsiaaltöö spetsialist (edaspidi menetleja), kelle piirkonnas vastsündinu rahvastikuregistri järgi elab.

  (4) Menetleja otsustab sünnitoetuse maksmisega seonduva hiljemalt 10 tööpäeva jooksul. Sünnitoetust makstakse ühes osas ja kantakse taotluses märgitud arvelduskontole.

  (5) Juhul, kui sünnitoetuse taotlejal ei ole käesolevast korrast tulenevalt õigustoetust saada, teavitab menetleja sellest taotlejat kirjalikult.

  (6) Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu eest.

  (7) Sünnitoetust ei maksta:
  1) kui laps on riiklikul ülalpidamisel;
  2) kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsusest sama lapse eest;
  3) kui laps sündis surnult.

§ 4.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetust on õigus saada 1. klassi astuvallapsel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. augusti seisuga Viljandi vald.

  (2) Ranitsatoetuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse hiljemalt 15. augustiks koos kinnitusega, et laps asub õppima taotluse esitamise aastal 1. klassi.

  (3) Haridusspetsialist esitab ranitsatoetuse maksmise ettepaneku vallavalitsusele sellise arvestusega, et ranitsatoetuse saab välja maksta hiljemalt 31. augustiks. Ranitsatoetus makstakse taotluses märgitud arveldusarvele.

  (4) Vallavalitsus korraldab augustis esimesse klassi minevatele lastele koolialguse peo.

  (5) Juhul, kui ranitsatoetuse taotlejal ei ole käesolevast korrast tulenevalt õigus ranitsatoetust saada, teavitab haridusspetsialist sellest taotlejat kirjalikult.

  (6) Ranitsatoetuse saamise aluse äralangemisel või taotluses toodud andmete muutumisel tuleb sellest teavitada vallvalitsust esimesel võimalusel.

§ 5.   Rakendamine

  (1) Enne käesoleva korra jõustumist sündinud lapse puhul makstakse sünnitoetust lapse vanemale liitunud omavalitsusüksuste volikogude määrustes sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Kõigile sünnitoetuse saajatele, kellele maksti sünnitoetuse esimene osa vastavalt Kolga-Jaani Vallavolikogu 26.01.2017. a määrusele nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 6 lõike 1 punktile 1 enne käesoleva määruse jõustumist, on õigus saada teine osa sünnitoetust vastavalt sama määruse § 6 lõike 1 punktile 2.

  (3) Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse taotluse vormid kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2018. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks:
  1) Viljandi Vallavolikogu 23.03.2016. a määruses nr 106 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“:
1.1) paragrahv 2 lõike 1 punktid 1 ja 2;
1.2) paragrahvid 3 ja 4;
1.3) paragrahv 12 lõige 4;
  2) Tarvastu Vallavolikogu 30.03.2016. a määruses nr 7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“:
1.1) paragrahv 3 lõike 1 punkt 1;
1.2) paragrahv 4;
1.3) paragrahv 7 lõige 2;
  3) Kolga-Jaani Vallavolikogu 26.01.2017. a määruses nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“:
1.1) paragrahv 5 lõike 1 punktid 1 ja 2;
1.2) paragrahvid 6 ja 7;
  4) Tarvastu Vallavolikogu 25.01.2012. a määrus nr 2 „Sünnitoetuse suuruse muutmine“.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json