Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Riigi poolt tasuta antud kinnisasja võõrandamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2018, 24

Riigi poolt tasuta antud kinnisasja võõrandamise kord

Vastu võetud 28.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 34 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Riigi poolt tasuta antud kinnisasja võõrandamise kord (edaspidi kord) reguleerib valla omandisse riigi poolt tasuta antud kinnisasja võõrandamist.

2. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 2.   Riigi poolt valla omandisse tasuta antud kinnisasja võõrandamise põhimõtted

  (1) Võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras kinnisasja tasu eest või tasuta andmist teise isiku omandisse.

  (2) Riigi poolt valla omandisse tasuta antud kinnisasja võib võõrandada juhul, kui kinnisasi (edaspidi vallavara) ei ole enam vajalik või on muutunud kõlbmatuks valla ülesannete täitmiseks.

  (3) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest või tasuta;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (4) Vallavara võõrandatakse üldjuhul avaliku enampakkumise korras.

  (5) Vallavara võõrandamine otsustuskorras, enampakkumist või eelläbirääkimistega pakkumist korraldamata, võib toimuda, kui:
  1) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  2) vallavara võõrandatakse valla osalusega juriidilistele isikutele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  3) vallavara võõrandamine soodustab piirkonnas ettevõtluse arengut;
  4) vallavara võõrandatakse mittetulundusühingule;
  5) see toimub muudel vallavara võõrandaja poolt määratud ja põhjendatud juhtudel.

  (6) Vallavara võib tasuta võõrandada, kui:
  1) vallavara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  2) vallavara võõrandatakse tervishoiu, hariduse, hoolekande või muudel avalikust huvist lähtuvatel eesmärkidel;
  3) vallavara võõrandatakse mittetulundusühingule;
  4) vallavara on füüsiliselt ja moraalselt vananenud ning selle väärtus on tühine;
  5) see toimub muudel vallavara võõrandaja poolt määratud ja põhjendatud juhtudel.

§ 3.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab volikogu, kui võõrandatava vallavara hind ületab 30 000 eurot.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus, kui võõrandatava vallavara hind on kuni 30 000 eurot.

  (3) Võõrandatava vallavara hinna määramisel lähtutakse korra §-s 6 sätestatud põhimõtetest.

  (4) Vallavara võõrandamise lepingu (sh asjaõiguslepingu) ja võõrandamisel tagatise nõudmise korral hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavalitsus. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (5) Vallavara võõrandamise otsuses määratakse:
  1) võõrandatava vallavara nimetus, asukoht ja põhinäitajad;
  2) vallavara võõrandamise viis;
  3) vallavara müügihind;
  4) vajadusel osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
  5) vallavara tasuta võõrandamisel põhjendus;
  6) makse- ja muud olulised müügilepingu tingimused.

2. jagu Võõrandamine enampakkumise korras 

§ 4.   Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on vallavara võõrandamise viis, kus müügileping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud lisatingimustega, kui need on kehtestatud ja on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna.

  (2) Enampakkumise viisid on suuline enampakkumine ja kirjalik enampakkumine.

  (3) Enampakkumise korraldab vallavalitsus (edaspidi enampakkumise korraldaja).

§ 5.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab enampakkumise korraldaja:
  1) enampakkumise viisi ja muud enampakkumise läbiviimisega seotud tingimused;
  2) vähemalt 3-liikmelise enampakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe;
  3) vajadusel muud tingimused.

  (2) Enampakkumise läbiviimisest annab enampakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu valla veebilehel ja omal valikul maakonna ja/või üleriigilise levikuga ajalehes või kinnisvaraportaalis. Kuulutus avaldatakse hiljemalt 14 päeva enne enampakkumise läbiviimise päeva. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla lühem. Enampakkumise kuulutuses määratakse:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) olulised andmed võõrandamisele kuuluva vallavara kohta (nimetus, asukoht jms), kinnistu registriosa number, kinnistu suurus ja sihtotstarve. Vallavara täpsem kirjeldus ei ole vajalik, kui kuulutuses teatatakse pakkujatele võimalusest tutvuda võõrandatava vallavaraga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
  3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
  4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik), kirjalike pakkumiste korral nende esitamise tähtaeg ja koht;
  5) alghind ja vajadusel enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha suurused ning nende tasumise tähtaeg ja viis;
  6) müüdava vallavara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtaeg. Käesolevas punktis nimetatud andmeid võib mitte avaldada, kui kuulutus sisaldab enampakkumise ja müügilepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud kohta ja aega.

§ 6.   Alghind, osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) vajadusel eksperdi hinnang;
  2) vallavara eeldatav turuväärtus;
  3) vallavara erilised omadused;
  4) muud asjaolud.

  (2) Alghinda ei pea määrama, kui on alust arvata, et selle määramisel võib enampakkumine jääda tagajärjetuks ning seetõttu võib vallavara laguneda, hävineda või selle väärtus võib muul viisil väheneda.

  (3) Alghinna, osavõtutasu ja tagatisraha määrab vajadusel vallavara võõrandamise otsustaja. Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja see ei kuulu tagastamisele.

  (4) Tagatisraha suurus on üldjuhul 10% alghinnast.

§ 7.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  Enampakkumine on avalik ning selles võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 8.   Suulise enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Enampakkumise läbiviimise komisjoni esimees kuulutab suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, tutvustab komisjoni liikmeid ja teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end pakkujatena. Pakkujate nimed ja elu- või asukohad protokollitakse. Pakkujad või neid esindavad isikud esitavad isikut tõendava dokumendi, juriidilise isiku esindajal tuleb lisaks esitada volitusi tõendav dokument, kui ta ei ole äriregistrisse kantud.

  (2) Enne enampakkumise alustamist annavad kõik pakkujatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise ja kasutuslepingute tingimustest ning esitavad vajadusel tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma käesolevas lõikes ettenähtud allkirja või ei ole tasunud osavõtutasu ja tagatisraha, ei lubata enampakkumisest osa võtma.

  (3) Kui pakkuja on täitnud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumise alghinna ja pakkujad.

  (4) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, fikseerib enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks osutumise.

  (5) Pärast lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud toimingute tegemist ning enampakkumise läbiviija vastavat korraldust (esimest haamrilööki) alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Kui enampakkumisel on määratud alghind, alustatakse pakkumistega alghinnast. Kui enampakkumine toimub alghinda määramata, alustatakse pakkumist hinnast, mida esimesena pakutakse. Osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa. Enampakkumise sammu suuruse kehtestab ja avalikustab enne pakkumiste alustamist enampakkumise läbiviimise komisjon. Pakkumise kuulutab komisjoni liige haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud hinna kolmekordset teatamist.

  (6) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.

  (7) Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi enampakkumise korraldajale kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

§ 9.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Kirjaliku enampakkumise korral tuleb pakkumine esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema kinnises ümbrikus, va juhul, kui pakkumine esitatakse digitaalselt.

  (2) Pakkumises peab olema:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument või muud täiendavad andmed.

  (3) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale, va juhul, kui enampakkumise komisjon on tuvastanud, et tegemist ei ole olulise kõrvalekaldumisega pakkumise kohta esitatud nõuetest.

  (4) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, fikseerib enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks osutumise.

  (5) Pakkumiste läbivaatamise käigus avatakse enampakkumise läbiviimise komisjoni poolt pakkumised nende registreerimise järjekorras. Protokollile kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.

  (6) Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul, arvates enampakkumise läbiviimisele järgnevast päevast, täiendav kirjalik enampakkumise voor.

  (7) Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel, tutvuda pakkumiste avamise protokolliga ning esitada kaebusi või proteste enampakkumise läbiviimise kohta.

§ 10.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab enampakkumise korraldaja.

  (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisele järgnevast päevast.

  (3) Enampakkumise korraldajal on õigus jätta enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
  1) enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevat korda;
  2) enampakkumise võitjal puudus õigus osaleda enampakkumises;
  3) osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku.

  (4) Enampakkumise korraldaja vormistab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise haldusaktiga, tuues ära kinnitamata jätmise põhjused ning teeb enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise teatavaks kõigile enampakkumises osalenud isikutele.

  (5) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

  (6) Enampakkumise tulemuste mittekinnitamisel enampakkumise korraldaja või läbiviija süül tagastatakse enampakkujale tema poolt tasutud tagatisraha ja osavõtutasu täies ulatuses.

  (7) Enampakkumise võitjale saadetakse otsus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma lepingu sõlmimiseks teates märgitud kohta ning tähtajaks. Enne müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist on enampakkumise võitja kohustatud esitama kõik nõutavad müügilepingu täitmise tagatised. Lepingu vormistamise kulud (notaritasu, riigilõiv jms) kannab enampakkumise võitja.

  (8) Kui enampakkumise võitja täidab käesolevas paragrahvis talle esitatud nõuded ja sõlmib müügilepingu, arvestatakse tagatisraha müügihinna hulka. Teistele enampakkumises osalenutele tagastatakse tagatisraha enampakkumise tingimustes ettenähtud viisil ja korras.

  (9) Ettenähtud tähtajaks lepingu mõjuva põhjuseta sõlmimata jätmisel või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel ning nõutavate tagatiste esitamata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

  (10) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisel, nurjunuks tunnistamisel või müügihinna mittetasumisel ja lepingu mittesõlmimisel otsustab vallavaraga edasise toimimise viisi vallavara võõrandamise otsustaja.

3. jagu Võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 11.   Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara võõrandamise viis, mis valitakse võõrandamise otsustaja poolt juhul, kui teatud lisatingimuste täitmine vallavara võõrandamisel on olulisem laekuvast müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise või tegevusalase kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) muud võõrandamise otsustaja poolt kehtestatud tingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise korraldab vallavalitsus (edaspidi eelläbirääkimistega pakkumise korraldaja).

§ 12.   Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise käigus määrab eelläbirääkimistega pakkumise korraldaja vähemalt kolmeliikmelise eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimisest annab pakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu vastavalt paragrahvi 5 lõikes 2 sätestatule, arvestades erisusena, et eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused.

  (3) Alghinna, tagatisraha ning osalustasu osas lähtutakse korra paragrahvis 6 sätestatust.

§ 13.   Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii müügihinna kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

  (2) Pakkumised tuleb esitada eelläbirääkimistega pakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema kinnises ümbrikus va juhul, kui pakkumine esitatakse digitaalselt.

  (3) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumine lisatingimuste kohta;
  6) pakkumise esitaja allkiri;
  7) esindaja volitusi tõendav dokument, kui isik ei ole äriregistrisse kantud;
  8) vajadusel muud andmed.

  (4) Pakkumised avab komisjon pakkumise teates nimetatud ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (5) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata ning eelläbirääkimistele kutsutakse ainult nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (6) Sobivate pakkumiste puudumisel või kui pakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist, tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise läbiviija eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (7) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, kuid avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

  (8) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vallavara müügihinna ja kõigi lisatingimuste kohta või teatab pakkumisest loobumisest.

  (9) Lõplike pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed. Komisjon hindab lõplikke pakkumisi ja reastab need paremusjärjekorras. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada.

  (10) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on komisjon hinnanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud müügihinda.

  (11) Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse ning leping sõlmitakse vastavalt paragrahvis 10 sätestatule, arvestades käesolevast jaost tulenevate erisustega.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2012 määrus nr 3 „Riigi poolt tasuta antud kinnisasja võõrandamise kord“.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json