Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2018, 51

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Vastu võetud 05.04.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 1, 11 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli ja gümnaasiumi direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 350 õpilast 1675 eurot;

2) 351-700 õpilast 1860 eurot;

3) 701-900 õpilast 2045 eurot;

4) üle 900 õpilase 2230 eurot.

(11) Tallinna Kadaka Põhikooli, Ristiku Põhikooli, Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli ja Tallinna Heleni Kooli direktori töötasu alammäär on 1860 eurot kuus.

(2) Munitsipaalkutseõppeasutuse direktori töötasu alammäär on 2230 eurot kuus.";

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktori töötasu alammäär on 1700 eurot kuus.";

3) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse pedagoogi töötasu alammäär on 1150 eurot kuus.".

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Mihhail Kõlvart
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json