Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Suure-Jaani Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2019, 9

Suure-Jaani Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2019 nr 69

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 34 ja § 35 lõike 2 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi, liik ja õiguslik seisund

  (1) Suure-Jaani Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille põhiteenused on tasuta.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest Eesti Vabariigi ja Põhja-Sakala valla õigusaktidest.

§ 2.   Asukoht, struktuur ja teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu juriidiline aadress ja tegutsemiskoht on Ilmatari 9, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald 71503, Viljandimaa.

  (2) Suure-Jaani Raamatukogu struktuuri kuuluvad haruraamatukogud:
  1) Vastemõisa haruraamatukogu aadressi Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, 71301, Viljandimaa;
  2) Tääksi haruraamatukogu aadressil Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, 71402, Viljandimaa;
  3) Sürgavere haruraamatukogu aadressil Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, 71401, Viljandimaa;
  4) Olustvere haruraamatukogu aadressil Müüri 4, Olustvere 70401, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, kes täidab samal aadressil ka Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kooliraamatukogu ülesandeid;
  5) Paala haruraamatukogu aadressil Reegoldi küla 70401, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa.

  (3) Raamatukogu teeninduspiirkond määratakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 3.   Andmed ja sümboolika, tegevuse koordineerimine

  (1) Raamatukogul on oma registrikood ja eelarve.

  (2) Raamatukogul on õigus kasutada Põhja-Sakala valla sümboolikat.

  (3) Raamatukogu tööd koordineerib Põhja-Sakala valla kultuurispetsialist.

2. peatükk RAAMATUKOGU TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 4.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja lugejale kättesaadavaks teha temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale tasuta rahvaraamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) ning vajadusel koduteenindust vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
  3) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid, töötleb ning peab kogude arvestust ja kindlustab nende säilimise õigusaktidega sätestatud korras;
  4) teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  5) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
  6) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
  7) võimaldab arvutitöökohtade kasutamist;
  8) korraldab lugejale individuaalset kasutajakoolitust, digikirjaõpet, raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuuriloolisi üritusi, seminare ja konverentse;
  9) teeb koostööd teiste valla asutuste, kultuuri- ja mäluasutuse, mittetulundusühendustega, Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  10) säilitab arhiivis raamatukogu tegevuse käigus loodud dokumente;
  11) kogub ja säilitab koduloolist materjali;
  12) kannab edasi keskkonnasäästlikku ja loodussõbralikku mõtteviisi.

§ 6.   Kogud

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 7.   Teenindus

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks igale lugejale.

  (2) Tasuliste eriteenuste loetelu ja hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

3. peatükk RAAMATUKOGU JUHTIMINE 

§ 8.   Raamatukogu juhtimise korraldus

  (1) Raamatukogu tööd juhib raamatukogu direktor (edaspidi direktor).

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korra alusel.

  (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Direktoril on raamatukogunduse või infoteaduse kõrgharidus või muu kõrghariduse korral minimaalselt raamatukoguhoidja tase 6.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab direktorit raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

§ 9.   Raamatukogu direktori õigused ja kohustused

  Direktor:
  1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu, üldseisundi, rahaliste vahendite ja raamatukogu kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  2) tagab raamatukogu tegevuse ja arengu, algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu koostamisel, täiendamisel või muutmisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks vallavalitsusele ja vallavolikogule;
  3) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest ning juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust;
  4) kinnitab raamatukogu töötajate haridusnõuded, töötajate koosseisu, ametipalgad ja premeerimissüsteemi;
  5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid raamatukogu töötajatega, kinnitab käskkirjaga ametijuhendid ning kohaldab hoiatusi ja ergutusi;
  6) teeb vallavalitsusele ettepaneku raamatukogu lahtioleku aegade kehtestamiseks;
  7) sõlmib raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  8) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglid, töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid ning tagab nende täitmise;
  9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) esindab raamatukogu;
  11) osaleb maakonnaraamatukogu korraldatavatel õppepäevadel ja seminaridel;
  12) täidab muid raamatukogu tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 10.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Vallavalitsus moodustab ühise Põhja-Sakala valla raamatukogude nõukogu vallavolikogule ja vallavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise ja eelarve kohta ettepanekute tegemiseks, töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks.

  (2) Oma tegevuses juhindub nõukogu rahvaraamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Nõukogu on vähemalt viieliikmeline, koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega kuni 4 aastaks. Nõukogu koosseisu kuuluvad lugejate, raamatukogu töötajate, vallavalitsuse ning maakonnaraamatukogu esindajad.

  (4) Nõukogu valib esimehe ja aseesimehe. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (5) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, esimehe äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 1 kord aastas. Koosolekud protokollitakse.

  (6) Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt pooled liikmed. Nõukogu teeb oma otsused poolthäälte enamusega. Otsused protokollitakse.

  (7) Nõukogul on õigus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, dokumente ja aruandeid direktorilt ja vallavalitsuselt.

  (8) Direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE 

§ 11.   Raamatukogu vara

  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 12.   Raamatukogu rahalised vahendid ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu finantseeritakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, riigieelarvest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Raamatukogu eelarve kinnitab ja selle täitmist kontrollib vallavolikogu.

  (3) Põhja-Sakala valla eelarvest tagatakse:
  1) töötajate töötasud;
  2) kogude regulaarse varustatuse teavikutega, lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
  3) rahvaraamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud.

5. peatükk ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

§ 13.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu esitab maakonnaraamatukogule statistilise aruande 15. jaanuariks ja sisulise aruande 1. veebruariks õigusaktidega kehtestatud korras.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 15.   Põhimääruse muutmine

  Põhimääruses muudatuste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Suure-Jaani Vallavolikogu 02.12.2010 määrus nr 24 „Suure-Jaani Raamatukogu põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json