Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2019, 11

Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 28.03.2019 nr 71

Määrus antakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja § 17, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1 ja § 30 lõike 3 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määrusega nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”.

§ 1.   Reguleerimisala

  Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib raamatukogu, sh haruraamatukogu ja välisteeninduspunkti teeninduse korraldust ning lugejate õigusi, kohustusi ja vastutust.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, väljaarvatud lugejad, kellelt on vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ajutiselt ära võetud raamatukogu kasutamise õigus.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Eriteenused (koopiate tegemine, printimine, skaneerimine jms) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kehtestab Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

  (4) Raamatukogu töötajad on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (5) Teabe taotlejal võimaldatakse raamatukogus avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks kasutada arvutit.

  (6) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (7) Raamatukogu tagab, et kõik lugejad saavad eeskirjaga tutvuda kohapeal ja Põhja-Sakala valla veebilehel. Lugejaid, kes on andnud raamatukogule oma e-posti aadressi, teavitatakse eeskirja muutusest elektrooniliselt.

§ 3.   Lugejaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine

  (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Raamatukogu kogub isikuandmeid lugejatele raamatukogu teenuste osutamiseks, laenutuste üle arvestuse pidamiseks, statistiliseks aruandluseks ja teenuste analüüsiks ning eeskirja paragrahvi 5 lõikes 5 nimetatud tasu nõudmiseks.

  (2) Raamatukogu esmakordsel külastamisel täidetakse raamatukogutöötaja poolt elektroonilises laenutusprogrammis lugeja andmetega registreerimiskaart.

  (3) Lugejaks registreeritakse:
  1) isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel;
  2) kuni 18aastane isiku puhul on õigus küsida vanema või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut. Vanem või seaduslik esindaja annab kirjaliku nõusoleku oma alaealise lapse raamatukogu teenuste kasutamise ja vastutuse kandmiseks alaealise poolt tagastamata või rikutud teavikute eest.

  (4) Lugejate andmebaasi kantakse järgmised lugeja ja kuni 18aastase isiku puhul raamatukogu nõudmisel kojulaenutamise õiguse saamiseks ka lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoninumber;
  5) elektronposti aadress;
  6) lugejarühm.

  (5) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isik, kes nõustub täitma käesoleva eeskirja tingimusi ja kinnitab seda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (6) Lugeja soovil antakse talle kasutajanimi ja parool, millega saab siseneda lugejakontole raamatukogu e-kataloogis.

  (7) Teavikute kojulaenutus toimub ID-kaardi või õpilaspileti alusel.

  (8) Igal aastal registreeritakse lugeja ümber tema esimesel külastusel raamatukokku isikut tõendava dokumendi alusel, kontrollitakse lugejaandmeid ning vajadusel tehakse parandused. Lugejat, kel on raamatukogu ees kohustusi, ümber ei registreerita.

  (9) Lugejal on õigus tutvuda kõigi isikuandmetega, mis raamatukogul tema kohta on, sh muude andmetega, mis on seotud tema laenutusajalooga.

  (10) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist.

  (11) Lugejal on õigus nõuda kirjaliku avalduse alusel oma isikuandmete kustutamist, kui ta ei soovi enam olla raamatukogu kasutaja ning tal ei ole raamatukogu ees kohustusi.

§ 4.   Teavikute laenutus ja kasutus

  (1) Teavikuid saab laenutada koju ning kasutada kohapeal. Teavikute koju laenutamise õigus on registreeritud lugejal, kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

  (2) Koju laenutatakse kuni 20 teavikut tagastamistähtajaga 21 kalendripäeva.

  (3) Enim nõutud teatmeteoseid ja eriti väärtuslikke teavikuid ning perioodikaväljaannete viimast numbrit saab kasutada ainult kohapeal.

  (4) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (5) Teaviku kojulaenutamisel saab lugeja tagastamistähtpäeva saabumisel e-posti teel meeldetuletuskirja laenatud teavikute kohta koos tagastamistähtpäeva ja raamatukogu kontaktidega.

  (6) Teaviku kasutamise tähtaega võib pikendada, kui teavikule ei ole järjekorda. Pikendada saab e-kataloogis (kuni kümme korda), raamatukogu e-posti teel, raamatukogus või telefoni teel.

  (7) Lugeja saab raamatukogu e-kataloogi iseteeninduses teavikuid reserveerida. Reserveering kehtib kolm tööpäeva. Enimnõutavate teavikute laenutamiseks saab registreeruda järjekorda. Järjekorra jõudmisest soovijani teatatakse telefoni või e- posti teel.

  (8) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest, nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

  (9) Põhja-Sakala valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab vastava piirkonna raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

§ 5.   Lugeja vastutus

  (1) Lugeja kannab materiaalset vastutust iga laenutatud teaviku, seadme või vahendi eest, kuni see on tagastatud raamatukogusse. Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust, seadmest või vahendist tuleb koheselt teatada raamatukogu töötajale.

  (2) Lugeja on kohustatud laenutatud teavikud tagastama laenutustähtaja jooksul. Lugejat teavitatakse tähtaja saabumisest elektronposti teel.

  (3) Lugejal, kellel on raamatukogu ees täitmata kohustusi, tagastustähtaega ei pikendata, uusi teavikuid talle ei laenutata.

  (4) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama teose teise eksemplariga (võib olla uuem trükk) või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses.

  (5) Kui lugeja ei ole tasunud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud summat kahe kuu jooksul, annab raamatukogu lugejale ja alla 18aastase isiku puhul lapsevanemale või eestkostjale tähtaja võlgnevuste likvideerimiseks.

  (6) Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Põhja-Sakala Vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on ametiasutusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Alla 18aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus lapsevanemale või eestkostjale.

§ 6.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (2) Raamatukogu külastajal on keelatud raamatukogu ruumides rikkuda avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

  (3) Raamatukogus on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, magamine.

  (4) Alkoholijoobes ja silmanähtavalt määrdunud riiete või kätega isikuid raamatukogus ei teenindata.

  (5) Raamatukogu avalikus arvutis on keelatud kasutada isiklikku andmekandjat, teha muudatusi arvuti seadistuses, installeerida programme või salvestada andmeid arvuti kõvakettale.

  (6) Raamatukogu avalikus arvutis on keelatud külastada tasulisi interneti lehekülgi ja täiskasvanute lehekülgi.

  (7) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, e-kirja teel või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad raamatukogu teenindusega tegelevad raamatukoguhoidjad.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kõo Vallavolikogu 29.11.2007 määrus nr 23 „Kõo Raamatukogu kasutamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kõo Vallavolikogu 29.11. 2007 määrus nr 25 „Pilistvere Raamatukogu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Kõpu Vallavolikogu 03.05.2010 määrus nr 5 „Kõpu Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Võhma Linnavolikogu 25.03.2010 määrus nr 7 „Võhma Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Suure-Jaani Vallavolikogu 02.12.2010 määrus nr 25 „Suure-Jaani Raamatukogu kasutamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json