HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kääpa Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2019, 29

Kääpa Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 02.04.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 1 ja lg 2 ning Võru valla põhimääruse § 77 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kääpa Põhikool (edaspidi kool) on Võru valla munitsipaalkoolina tegutsev üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Kooli nimi on Kääpa Põhikool.

  (3) Kool asub ja tegutseb aadressil Kooli tee 25, Kääpa küla, 65545 Võru vald, Võru maakond.

  (4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest, Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Võru Vallavolikogu (edaspidi volikogu) määrustest ja otsustest, Võru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest ja käeolevast põhimäärusest.

  (5) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (6) Koolil on eelarve ja ta võib omada pangaarvet.

  (7) Koolil on pitsat ning sümboolika. Sümboolika kirjeldus ja kasutamise kord kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.

  (8) Rahvusvahelised sidemed:
  1) kool võib luua ja arendada sidemeid välispartneritega;
  2) kool valib sõpruskoolidega suhtlemisel koostöövormid;
  3) vastastikusel kokkuleppel on koolil õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi ning lähetada oma õpetajaid ja õpilasi välisriikidesse.

§ 2.   Kooli tegutsemise vorm

  (1) Kääpa Põhikool on põhikool, kus õppekava täitmisel omandatakse põhiharidus. Õppekava täitmise nominaalne õppeaeg on üheksa aastat.

  (2) Põhikooli kooliastmed on:
  1) I kooliaste – 1.–3. klass;
  2) II kooliaste – 4.–6. klass;
  3) III kooliaste – 7.–9. klass.

§ 3.   Õppe- ja kasvatuse korraldus

  (1) Kääpa Põhikooli õpingute alusdokumendiks on riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mille kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

  (2) Andmed kooli õppekava kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse.

  (3) Kooli tegevuse eesmärgiks on õpilase arengu soodustamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimise ja korraldamise kaudu.

  (4) Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsetest vajadustest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös.

  (5) Õpilase hariduslike erivajaduste väljaselgitamiseks ja õpilasele vajaliku toe pakkumiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab kooli direktor.

  (6) Kooli õppe- ja kasvatustöö ülesanne põhikoolis on:
  1) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides – perekonnas, tööl, avalikus elus ning valida oma võimetele ja huvidele vastava haridustee;
  2) luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemise, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

  (7) Põhikooli õppekeel on eesti keel.

  (8) Koolis toimub statsionaarne õpe.

  (9) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (10) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

  (11) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu. Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

  (12) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva.

  (13) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks kontakttund klassiruumis, loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja. Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

  (14) Põhikoolis võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe- ja eksamitega seotud tegevustest.

  (15) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga. Põhikooli õpilase suurim lubatud nädalaõppekoormus õppetundides on:
  1) 1. klassis – 20;
  2) 2. klassis – 23;
  3) 3. ja 4. klassis – 25;
  4) 5. klassis – 28;
  5) 6. ja 7. klassis – 30;
  6) 8. ja 9. klassis – 32.

  (16) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate tegevuste ajalist järjestust ja kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.

  (17) Klassi täitumuse ülempiir põhikoolis on 24 õpilast. Kui õpe on korraldatud õpperühmadena, kohaldatakse ka õpperühmadele klassi täitumuse ülemist piirnormi.

  (18) Liitklassi võib moodustada juhul, kui kahe või kolme klassi õpilaste arv on põhikoolis kokku 16 või alla selle.

  (19) Põhikool on kohustatud võtma õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanem võib oma lapsele kooli vabalt valida, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

  (20) Õpilane arvatakse koolist välja:
  1) kui õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse;
  2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt taotlust;
  3) kui koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;
  4) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
  5) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
  6) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
  7) õpilase surma korral.

  (21) Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad kehtestab haridus- ja teadusminister hiljemalt põhikooli lõpueksamitele eelneva õppeaasta 25. maiks.

  (22) Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse, mille vormi on kehtestanud Eesti Vabariigi Valitsus.

  (23) Klassis on kasvatustöö eest vastutajaks ja selle läbiviijaks ning kodu ja kooli vahelise tegevuse koordineerijaks kooli juhtkonna poolt määratud klassijuhataja. Tema õigused ja kohustused määratakse kindlaks ametijuhendiga.

  (24) Vähemalt kord aasta jooksul viiakse õpilasega läbi arenguvestlus, mille eesmärk on õpilase arengu toetamine.

  (25) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava, õppetööd toetava tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel ning huvitegevuses.

  (26) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli poolt korraldatud õppekava läbimisele kaasaaitav või muu õppekava toetav tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja – meetodeid. Huvitegevust korraldatakse koolis vastavalt üldtööplaanile.

  (27) Koolil on raamatukogu.

  (28) Koolil on õpilasesindus, mille tegevus juhindub põhimäärusest, mis kinnitatakse kooli direktori poolt.

  (29) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse vähemalt kolmeks aastaks kooli arengukava, milles määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad.

§ 4.   Kooli juhtimine

  (1) Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
  2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  3) kehtestab kooli õppekava;
  4) annab oma pädevuse piires välja käskkirju, teostab tehinguid ja sõlmib lepinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks;
  5) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  6) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
  7) kinnitab vallavalitsuse kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  8) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  9) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  10) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  11) täidab teisi seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktidega talle antud ülesandeid.

  (3) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on arendada kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevust õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (4) Hoolekogu koosseisu ja töökorra kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppe-ja arendusjuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  11) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  15) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 5.   Õpilaste ja vanemate õigused ning kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) kasutada õppekava toetavates tegevustes tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatu alusel;
  2) saada tugispetsialistide teenust;
  3) võtta osa huvitegevusest koolis;
  4) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.
  5) Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotlusega keelata juurdepääsu tema kohta kooli valduses olevale teabele.

  (2) Õpilasel on kohustus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli õppekavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) järgida kooli kodukorras kehtestatud reegleid.

  (3) Lapsevanemal on õigus:
  1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) taotleda oma lapsele terviseseisundist tulenevalt ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel koduõpet;
  3) pöörduda kooli poole õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes, avaldada arvamust ja teha ettepanekuid;
  4) osaleda vanemate koosolekutel;
  5) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse.

  (4) Lapsevanemal on kohustus:
  1) tagada oma lapse koolikohustuse täitmine;
  2) teavitada kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest;
  3) teatada kooli oma kontaktandmed ja teavitada nende muutustest;
  4) luua kodus õppimist soodustavad tingimused;
  5) teha koostööd kooliga;
  6) vajadusel kasutada tugi- ja mõjutusmeetmeid, mida pakub kool või õpilase elukohajärgne vallavalitsus;
  7) taotleda vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  8) tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
  9) tagada piiratud teovõimega õpilase järelevalve ning õppe korraldamine individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu ajal;
  10) osaleda kooli kutsel õpilase käitumise arutamisel;
  11) pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole.

§ 6.   Õpilaskond ja õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

  (3) Õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

  (4) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (5) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses. Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega. Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks kooli õpilaskonna üldkoosolekul avaliku hääletamise teel. Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

  (6) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel. Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor kooli õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras, lähtudes demokraatlikest põhimõtetest.

  (7) Võimaluse korral võib kooli eelarves näha ette vahendid õpilasesinduse tegevuse rahastamiseks, arvestades õpilasesinduse ja õpilaste vajadusi.

§ 7.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppe- ja arendusjuht, huvijuht, majandusjuht, õpetajad, tugispetsialistid ja teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruses, töökorralduse reeglites, ametijuhendis või töölepingus.

  (3) Õpetajate, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab hoolekogu.

  (4) Õpetajate ja tugispetsialistide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb õpilaste ning õpetajate ja tugispetsialistide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl õpilaste vanematega.

  (5) Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (6) Õpetajad ja tugispetsialistid tagavad õppe- ja päevakava järgimise ning iga õpilase arengu toetamise, tehes koostööd oma kolleegide, teiste koolitöötajate ning lapsevanematega.

  (7) Koolitöötajatel on õigus:
  1) osaleda enesetäienduskoolitustel;
  2) kasutada kooli arvuteid ja muid tehnilisi vahendeid väljaspool otseseid tööülesandeid, kui see on seotud enesetäiendamisega ja ei takista kooli õppe- ja kasvatustööd.

  (8) Koolitöötajatel on kohustus:
  1) osaleda erialasel täiendusõppel ja kooli arengusuundade väljatöötamisel;
  2) õpetajatel ja tugispetsialistidel on kohustus osaleda kooli õppekavade ja muude kooli õppe- ja kasvatustööd reguleerivate dokumentide väljatöötamisel.

  (9) Kõigil koolitöötajatel on kohustus hoida oma käitumise ja tegevusega kooli head mainet.

  (10) Koolitöötajad kannavad isiklikku vastutust nende hoolde usaldatud õpilaste turvalisuse eest.

  (11) Koolitöötajad kannavad isiklikku materiaalset vastutust neile kasutamiseks antud kooli vara eest.

§ 8.   Majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Kääpa Põhikoolil on oma eelarve Võru valla eelarves. Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning koolipõhimääruses sätestatud kooli õppekava toetavatest tegevustest saadud tuludest.

  (2) Kooli eelarvekava projekti kohta annab arvamuse kooli hoolekogu.

  (3) Kooli eelarve kinnitab vallavalitsus vastavalt kehtivale seadusandlusele.

  (4) Kooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (5) Varade valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab vallavolikogu.

  (6) Kooli tegevuse käigus saadud tulu loetakse valla tuluks.

  (7) Kooli finantsmajanduslikku tegevust revideerib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (8) Kooli asjaajamist reguleerib kooli direktori poolt kinnitatud asjaajamise kord, mis peab vastama riigi ja valla õigusaktidega sätestatud nõuetele.

  (9) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt.

  (10) Kool avalikustab oma veebilehel kooli vastuvõtu tingimused ja korra, kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed, kooli õppekava, kooli põhimääruse, arengukava ja kodukorra ning loob koolis võimalused nende dokumentidega tutvumiseks paberil.

§ 9.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja kooli tegevuse lõpetab vallavolikogu, kuulates enne ära õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (2) Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (3) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb teavitada Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, lapsevanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

§ 10.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab ja muudab vallavalitsus.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

§ 11.   Lõppsätted

  Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json