HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2021, 6

Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 31.03.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Märjamaa valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Märjamaa vald.

  (3) Laps võetakse lasteaeda vaba koha olemasolul vastavas vanuserühmas vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale ning taotluses märgitud lasteaia eelistustele.

  (4) Väljaspool järjekorda võetakse lasteaeda vastu koolieelikud.

  (5) Erandkorras võib Märjamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korralduse alusel väljaspool järjekorda lasteaeda vastu võtta lapse, kes vajab lasteaiakohta tema arengu huvidest lähtuvalt. Vastava ettepaneku vallavalitsusele teeb haridusnõunik või lasteaia direktor.

  (6) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaeda vastu võtta lapse, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel teine kohalik omavalitsus vastavalt § 2 ja § 3 sätestatud korras.

  (7) Lapsevanemal/hooldajal/eestkostjal (edaspidi vanem) on õigus valida lapsele lasteaed.

  (8) Valvelasteaia lahtioleku ajad kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega 30. jaanuariks. Valvelasteaed on lasteaed, mis avatakse Märjamaa valla lasteaedade suvise kinnioleku ajal ja kuhu võetakse Märjamaa valla lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema taotluse alusel.

§ 2.   Taotluste esitamine

  (1) Lasteaeda vastuvõtuks esitab vanem paberkandjal või elektrooniliselt vallavalitsusele vormikohase taotluse (vastavalt lisale 1). Taotlus registreeritakse valla dokumendiregistris laekumise järjekorras vastavalt vallavalitsuse teabehalduse korrale.

  (2) Registreeritud taotluse alusel kannab vallavalitsuse haridusnõunik andmed Märjamaa valla lasteaia taotluste registrisse (edaspidi register). Registrit on vanemal võimalik jälgida aadressil http://soft.sepeks.ee/marjamaa/ või Märjamaa valla kodulehel https://marjamaa.kovtp.ee/ asuva lingi kaudu.

  (3) Registris registreeritud taotlus edastatakse vastava lasteaia direktorile (edaspidi direktor). Kui vanem on soovinud oma last panna mitme lasteaia järjekorda (taotluses näidatud eelistustega), edastatakse avaldus taotluses toodud lasteaedade direktoritele.

  (4) Taotluses esitatud andmete muutumisest teavitab vanem vallavalitsust.

  (5) Lasteaia eelistuse muutumisel esitab vanem uue taotluse, mille alusel teeb vallavalitsuse haridusnõunik registris eelistuste muudatuse.

  (6) Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse (vastavalt lisale 2) valvelasteaia direktorile hiljemalt 15. märtsiks.

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

  (2) Direktor komplekteerib rühmad registri andmete alusel vastavalt taotluse esitamise ajalisele järjestusele, koha soovimise ajale ja vanuserühmale.

  (3) Rühmade komplekteerimise eest vastutab direktor. Rühmad komplekteeritakse 15. juuniks ja laste nimekirjad kinnitatakse 10. septembriks. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda aastaringselt.

  (4) Direktor teatab vanemale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil hiljemalt 31. maiks lapsele koha eraldamisest lasteaias. Teade saadetakse vanema poolt taotluses märgitud e - postiaadressile.

  (5) Vanem on kohustatud vastama kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates teatise väljastamisest koha vastuvõtmisest või loobumisest.

  (6) Kui vanem muudab oma soovi lasteaiakoha kasutamise algusaja suhtes, siis tema taotlus jääb edasi registrisse.

  (7) Kui vanem seitsme (7) kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vasta või direktoril ei õnnestu vanemaga 31. maiks kontakti saada, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks ning laps kustutatakse järjekorrast. Loobumise põhjendamisel jäetakse laps järjekorda.

  (8) Lasteaia koha kasutamise kohta sõlmib direktor vanemaga kahepoolse lasteaialepingu (edaspidi leping). Lepingu sõlmimisel tutvustab direktor vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda ja päevakava ning informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest ja tasumise tähtaegadest.

  (9) Laps, kes on saanud koha lasteaias, kustutatakse registri pidaja poolt üldjuhul järjekorrast. Kui laps saab koha teise või kolmanda eelistusega lasteaias, võib vanema soovil laps jääda registrisse ootama kohta esimese eelistusega lasteaeda.

  (10) Soovitud tähtajaks mitterahuldatud taotlused jäävad järjekorda.

  (11) Valvelasteaias komplekteeritakse rühmad vanemate vormikohase taotluse alusel.

§ 4.   Lasteaialepingu peatumine

  (1) Vanema ja direktori vahelisel kokkuleppel võib lepingu kuni üheks õppeaastaks peatada.

  (2) Lepingu tähtajalisest peatamisest teavitab lasteaia direktor vallavalitsuse haridusnõunikku, kes teeb vastava kande registrisse.

  (3) Lepingu tähtajalise peatamise korral võib direktor ajutiselt lasteaeda vastu võtta teise lapse.

§ 5.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem kirjaliku taotluse lasteaia direktorile hiljemalt viis tööpäeva enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (2) Lapse võib direktori käskkirjaga lasteaiast välja arvata (kustutada nimekirjast):
  1) seoses kooliminekuga;
  2) vanema kirjaliku taotluse alusel.

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:
  1) toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise päevani;
  2) kohatasu terve kuu eest, sõltumata lapse lasteaias viibimise päevade arvust väljaarvamise kuul.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Märjamaa vallavalitsuse 30.04.2013 määrus nr 5 „Märjamaa valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ ja Vigala Vallavalitsuse 29.04.2009 määrus nr 3 „Vigala valla lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Välis
vallavanem

Maigi Linna
vallasekretär

Lisa 1 Avaldus lasteaia järjekorda võtmiseks

Lisa 2 Avaldus valvelasteaia kasutamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json