HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.11.2023, 29

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 01.04.2021 nr 2
RT IV, 10.04.2021, 9
jõustumine 13.04.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.04.2023RT IV, 12.04.2023, 315.04.2023
31.05.2023RT IV, 09.06.2023, 3312.06.2023
05.07.2023RT IV, 13.07.2023, 116.07.2023
03.11.2023RT IV, 04.11.2023, 2707.11.2023

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna vallas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on Lääneranna vald, tagatakse õppimisvõimalus Lääneranna valla munitsipaalkoolis (edaspidi kool).

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Lääneranna vald.

§ 3.   Elukohajärgne kool

  (1) Elukohajärgsed koolid Lääneranna vallas on: Koonga Kool, Kõmsi Lasteaed-Algkool, Lihula Gümnaasium, Varbla Kool ja Virtsu Kool.
[RT IV, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõttest, mille kohaselt õpivad hariduslike erivajadustega õpilased üldjuhul elukohajärgses tavakoolis. Eriklasside moodustamise ja õpilaste määramise eriklassi otsustab direktor, arvestades õpilaste hariduslike erivajaduste iseloomu ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi.

§ 4.   Elukohajärgse kooli määramise taotlemine esimesse klassi astuvale lapsele

  (1) Elukohajärgse kooli määramiseks esimesse klassi õppima astuvale lapsele esitab lapsevanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja, vormikohase taotluse kooliminekule eelneva õppeaasta 1. märtsist kuni 30. aprillini.
[RT IV, 12.04.2023, 3 - jõust. 15.04.2023]

  (11) [Kehtetu - RT IV, 12.04.2023, 3 - jõust. 15.04.2023]

  (2) Taotluse saab lapsevanem esitada kas elektrooniliselt või paberkandjal ühte Lääneranna vallas tegutsevatest munitsipaalkoolidest või Lääneranna Vallavalitsusse (edaspidi vallavalitsus). Kõik esitatud taotlused registreeritakse ühtses elektroonilises keskkonnas.

  (3) Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab paberkandjal ühte Lääneranna vallas tegutsevatest munitsipaalkoolidest või vallavalitsusele koos taotlusega koolivälise nõustamismeeskonna või lasteasutuse, kus laps käib, hinnangu lapse koolivalmiduse kohta ja soovituse õppima asumiseks.

  (4) Tulenevalt lapse tervislikust seisundist või individuaalsest arengust võib vanem põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses nimetatud kooliväliselt nõustamismeeskonnalt taotleda õpilase koolikohustuse edasilükkamist ühe õppeaasta võrra. Selleks esitab vanem koolivälisele nõustamismeeskonnale kirjaliku taotluse.

§ 5.   Elukohajärgse kooli määramine esimesse klassi astuvale lapsele

  (1) Vallavalitsus moodustab käesoleva määruse alusel esitatud taotluste läbivaatamiseks ja elukohajärgse kooli määramiseks komisjoni.

  (2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumise piirnormi ja lapse rahvastikuregistris fikseeritud elukohta aluseks võttes vaatab komisjon esitatud taotlused läbi ja määrab õpilasele elukohajärgse kooli lähtudes järgmistest asjaoludest esitatud järjekorras:
  1) õpilase elukoha lähedus koolile;
  2) sama pere teiste laste õppimine soovitud koolis;
  3) õpilase vanema soov.

  (3) Kui lapsele tagatakse kooli vastuvõtu tingimuste kohaselt õppekoht ülevallalise vastuvõtuga klassis, siis on see kool lapsele elukohajärgseks põhikooliks.

§ 6.   Elukohajärgse põhikooli määramisest teavitamine

  (1) Vallavalitsus teavitab vanemat õpilasele elukohajärgse kooli määramisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis rahvastikuregistri aadressil või elektrooniliselt taotluses näidatud e-posti aadressil hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 20. maiks.

  (2) Vallavalitsus esitab komisjoni kinnitatud elukohajärgsete koolide laste nimekirjad koolide kaupa koos esitatud taotlustega elukohajärgse kooli direktorile hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 25. maiks. Lapse kooli nimekirja arvamise otsuse teeb elukohajärgse kooli direktor lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevat määrusest ning komisjoni kinnitatud nimekirjast.

  (21) Erandkorras esitab 2023. aastal Vallavalitsus komisjoni kinnitatud elukohajärgsete koolide lastenimekirjad koolide kaupa koos esitatud taotlustega elukohajärgse kooli direktorile hiljemalt kooliminekule eelneva õppeaasta 01. augustiks. Lapse kooli nimekirja arvamise otsuse teeb elukohajärgse kooli direktor lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevat määrusest ning komisjoni kinnitatud nimekirjast.
[RT IV, 09.06.2023, 33 - jõust. 12.06.2023]

  (3) Koolil on õigus komplekteerida vabaks jäänud õppekohad kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 11. juunist.

§ 7.   Esimesse klassi taotluse esitamine lapse elukoha muutumisel

  Lapse puhul, kelle elukohana rahvastikuregistrisse alates 1. märtsist või hiljem on kantud Lääneranna vald, esitab vanem elukohajärgse kooli määramiseks kirjaliku taotluse vallavalitsusele.

§ 8.   Elukohajärgse põhikooli määramine, kui lapse elukoha andmed ei ole rahvastikuregistris piisava täpsusega

  Kui lapse elukoha andmed ei ole rahvastikuregistrisse kantud piisava täpsusega, teavitab vanem 30. aprilliks vallavalitsust kirjalikult lapse tegelikust elukoha aadressist ning lapsele määratakse elukohajärgne põhikool vastavalt käesolevale määrusele. Kui vanem ei täpsusta elukohaandmeid hiljemalt 30. aprilliks, määratakse lapsele elukohajärgseks põhikooliks kool, kus on vabu õppekohti.

§ 9.   Elukohajärgse põhikooli määramine pärast 1. maid

  (1) Lapsele, kelle vanem esitab elukohajärgse kooli määramise taotluse vallavalitsusele pärast 1. maid, määratakse komisjoni poolt elukohajärgseks põhikooliks kool, kus on vabu õppekohti.

  (2) Kool, kuhu laps määratakse, loetakse lapse elukohajärgseks põhikooliks.

§ 10.   Põhiharidust omandava 2.-9. klassi õpilase üleminek ühest koolist teise

  (1) Koolikohustusliku õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õpilase vanem taotluse soovitud kooli direktorile.

  (2) Kui soovitud koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti, otsustab kooli direktor õpilase kooli nimekirja arvamise põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, käesoleva määruse ning kooli vastuvõtu korra alusel.

  (3) Kui soovitud koolis ei ole vabu kohti, edastab kool taotluse vallavalitsusele, kes tagab õpilasele võimaluse põhihariduse omandamise jätkamiseks.

  (4) Kool, mille nimekirja laps kinnitatakse ja kuhu laps õppima asub, loetakse lapse elukohajärgseks põhikooliks.

§ 101.   Elukohajärgse kooli määramise erisused

  Kui lapsevanem või seaduslik esindaja ei ole vallavalitsusele esitanud käesoleva määruse kohast taotlust ning laps ei täida Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatu kohaselt koolikohustust, määratakse lapsele koolikohustuse täitmise tagamiseks elukohajärgne kool Lääneranna Vallavalitsuse korraldusega
[RT IV, 04.11.2023, 27 - jõust. 07.11.2023]

§ 11.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json