SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2021, 25

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 28.10.2020 nr 120
RT IV, 06.11.2020, 6
jõustumine 09.11.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2021RT IV, 10.04.2021, 1313.04.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Viljandi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse vanema, eestkostja või hooldaja lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel (edaspidi vanem) toimetulekut ja töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja on lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on sotsiaalkindlustusameti poolt antud kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks.

  (3) Lapsehoiuteenust rahastatakse Viljandi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt, makstes vanemale lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest toetust (edaspidi toetus).

  (4) Õigust toetusele ei teki vanemal, kes ise osutab füüsilisest isikust ettevõtjana oma lapsele lapsehoiuteenust või kes ostab lapsehoiuteenust sama lapse füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevalt teiselt vanemalt.

  (5) Käesolev määrus ei reguleeri riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamist.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust on õigus taotleda vanemal:
  1) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi vald;
  2) kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi vald;
  3) kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse või eralasteasutuse nimekirja;
  4) kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega.

  (2) Õigus toetust taotleda tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise seaduse alusel saadava hüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse ning kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) lapse elukohajärgses lähimas koolieelses lasteasutuses ei ole vaba kohta ja laps on kohataotlejana registreeritud;
  2) laps vajab arsti otsuse kohaselt oma tervisliku seisundi tõttu erilist tähelepanu ja väikest kollektiivi.

  (3) Toetuse taotleja esitab Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele:
  1) kirjaliku taotluse;
  2) toetuse esmakordsel taotlemisel isikut tõendava ning vajadusel eestkostjaks või hooldajaks määramise dokumendi koopia;
  3) lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid, kus on kirjas, millisel perioodil on lapsehoiuteenust kasutatud ning millal ja kui palju on teenuse eest makstud;
  4) vajadusel lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitud lepingu koopia.

  (4) Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse haridusspetsialistil (edaspidi haridusspetsialist) on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 5 (viis) tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

§ 4.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Esitatud taotluse vaatab haridusspetsialist läbi 10 (kümme) tööpäeva jooksul arvates viimase nõuetekohase dokumendi laekumisest.

  (2) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb haridusspetsialist.

  (3) Kui toetust ei määrata, saadetakse taotlejale motiveeritud otsus 5 (viis) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (4) Toetust makstakse üldjuhul kuludokumendi alusel arvestusega, et vanema osaks jääb katta lapsehoiuteenuse osutaja poolt määratud kohatasust ühe lapse kohta 20 (kakskümmend) protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus. Kui vanem kasutab lapsehoiuteenust osalise ajaga, jääb vanema osaks kanda kohatasust 10 (kümme) protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus. Toetus kantakse taotluses esitatud arvelduskontole 5 (viis) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

  (5) Toidukulud ja muud kulud jäävad vanema kanda.

  (6) Erandkorras, kui vanemal puuduvad rahalised vahendid või neist ei piisa lapsehoiuteenuse ostmiseks vajalike rahaliste kulutuste eest tasumiseks, on õigus haridusspetsialisti otsusel rahastada Viljandi valla eelarvest lapsehoiuteenuse kohatasu, millest on maha arvatud vanema poolt tasutud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud vanema osa, lapsehoiuteenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

  (7) Kui taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid, on Viljandi Vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

  (8) Muudel erandjuhtudel otsustab lapsehoiuteenuse ostmisel tehtud rahaliste kulutuste eest toetuse arvestuse Viljandi Vallavalitsus.
[RT IV, 10.04.2021, 13 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021]

§ 5.   Toetuse mittemääramine ja toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Toetust ei määrata, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse § 3 lõikes 1 ja/või lõikes 2 sätestatud nõuetele;
  2) taotleja ei ole 10 (kümme) tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saamisest esitanud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente;
  3) taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid.

  (2) Toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või üldhariduskooli nimekirja;
  2) kui laps on Viljandi valla koolieelses lasteasutuses kohataotlejana nimekirjas ja koha pakkumisel vanem loobub pakutavat kohast.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Taotluse vormi kinnitab Viljandi Vallavalitsus.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 10.04.2021, 13 - jõust. 13.04.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021]

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json