HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2024, 1

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2024 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ning Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a määruse nr 15 „Saaremaa valla põhimäärus“ § 34 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Saaremaa Toetava Hariduse Keskus

  (1) Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (edaspidi keskus) on Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Keskuse tegutsemise vorm on põhikool tõhustatud ja erituge vajavatele lastele. Keskus pakub haridustugiteenuseid ning sotsiaalhoolekande teenuseid Saaremaa valla (edaspidi vald) lastele, noortele ning lapsevanematele.

  (3) Keskuse haridusvaldkonna tegevusi koordineerib vallavalitsuse haridus- ja noorsootöövaldkonna eest vastutav struktuuriüksus ning sotsiaalvaldkonna tegevusi vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna eest vastutav struktuuriüksus.

§ 2.   Keskuse asukoht ja tegutsemiskoht

  Keskuse asukoht ja tegutsemiskoht on Saare maakond, Saaremaa vald.

§ 3.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Keskusel on oma sümboolika ja keskus võib kasutada Saaremaa valla vappi.

  (2) Keskusel on oma pitsat.

§ 4.   Keskuse tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Keskuse eesmärk on olla oskusteabekeskus Saaremaa valla lastele, õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja koostööpartneritele, et toetada õppijate arengut isiksuse, töö- ja ühiskonnaelus vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute ning valmisolekute kujundamisel, kasutades selleks komplekselt nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonna tuge.

  (2) Keskuse ülesandeks on:
  1) luua õpilasele tingimused ja võimalused koolikohustuse täitmiseks ning põhihariduse omandamiseks, tagades õpilasele võimetekohase õppe ja vajaliku toe õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös;
  2) osutada ja arendada haridusvaldkonna seadustes ettenähtud haridustugiteenuseid ning sotsiaalhoolekande seaduse järgseid sotsiaalteenuseid lastele ja peredele;
  3) koondada infot tuge vajavate laste ja nende vanemate vajaduste kohta ning teha selle põhjal vallavalitsusele ettepanekuid sihtgrupile vajalike teenuste väljatöötamiseks ja korraldamiseks;
  4) lihtsustada lapsevanema jaoks lapsele vajaliku toe saamist.

2. peatükk KESKUSE JUHTIMINE, STRUKTUUR JA ARENDAMINE  

§ 5.   Keskuse direktori ülesanded

  (1) Keskust juhib direktor. Direktor tagab koostöös õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesindusega keskuse tulemusliku ja häireteta töö ning keskuse arengukava ja õppekava täitmise.

  (2) Direktor esindab keskust ja tegutseb selle nimel, teeb keskuse eelarve piires tehinguid õigusaktides antud volituste ulatuses seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks.

  (3) Direktor täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid, on keskuse töötajate jaoks tööandja esindaja ja määrab oma äraoleku ajaks endale asendaja.

  (4) Direktor võib moodustada keskusega seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe-, kasvatus- ja muu tegevuse, keskuse üldseisundi ja arengu, samuti keskuse vara ja eelarvevahendite õiguspärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktor esitab vallavalitsusele viimase nõudel keskuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente.

  (7) Direktor kinnitab keskuse töötajate koosseisu ja töötasud.

  (8) Direktor kehtestab keskuse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja korra.

§ 6.   Struktuur

  (1) Keskuse struktuur kinnitatakse valla põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Direktor kehtestab struktuuriüksuste eesmärgid ja ülesanded.

  (3) Struktuuriüksust juhib struktuuriüksuse juht.

§ 7.   Arengukava ja sisehindamine

  (1) Keskuse järjepideva arengu tagamiseks koostab keskus arengukava. Arengukavas määratakse keskuse arengu eesmärgid ja põhisuunad. Arengukava kinnitab Saaremaa Vallavalitsus.

  (2) Keskuses viiakse läbi sisehindamist eesmärgiga tagada laste ja õpilaste arengut toetavad tingimused ning keskuse järjepidev areng ja teenuste kvaliteetne ja nõuetekohane osutamine.

§ 8.   Keskuse teenuste korraldamine ja arendamine

  Keskuse osutatavate teenuste sisu ja tööprotsesside kirjeldused kinnitab direktor käskkirjaga.

3. peatükk ÕPPE, KASVATUSE JA ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 9.   Hariduse liik ja tase

  (1) Keskuses omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (2) Keskuses omandatava hariduse tase on põhiharidus.

§ 10.   Õppevorm ja õppekeel

  Õpe toimub eesti keeles statsionaarses õppevormis.

§ 11.   Õppekava

  (1) Õpingute alusdokumendiks on riiklike õppekavade alusel koostatud õppekava, mille kehtestab direktor käskkirjaga, olles eelnevalt ära kuulanud hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu arvamused.

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse õppekavas.

  (3) Õppekavas sätestatakse õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama jätmise tingimused ja kord. Hindamisest teavitamise kord sätestatakse keskuse kodukorras.

§ 12.   Raamatukogu

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õppetöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

  (2) Raamatukogu kogub ja säilitab erivajadustega õpilaste õppe ning toetamisega seotud erialakirjandust ja tagab selle kättesaadavuse.

§ 13.   Toitlustamine

  Keskuse õpilastele on tagatud toitlustamine.

§ 14.   Õpilaskodu

  (1) Keskusel on õpilaskodu.

  (2) Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord sätestatakse õpilaskodu kodukorras, mille kinnitab direktor, olles eelnevalt ära kuulanud õppenõukogu, hoolekogu ja õpilasesinduse arvamused.

§ 15.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Õppekavaväline tegevus jaguneb keskuse korraldatud ja õpilastele mõeldud õppekavaväliseks tegevuseks ning keskuse osutatavateks teenusteks.

  (2) Õppekavaväliseks tegevuseks loetakse põhimääruse tähenduses keskuse korraldatud huvitegevust, tegevust pikapäevarühmas, õpilaskodus, üritustel ja väljasõitudel ning ettevalmistusrühmas koolieelses eas olevate intellektipuudega laste arendamist ja õpet koolivalmiduse toetuseks.

  (3) Õppekavavälisest tegevusest osavõtt on õpilase jaoks vabatahtlik.

  (4) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel.

  (5) Õppekavaväliste tegevuste ja tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab Saaremaa Vallavalitsus.

§ 16.   Hoolekogu ülesanded

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on tagada õpilaste, õpetajate, keskuse pidaja, vanemate, vilistlaste ja keskust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel, et see vastaks laste ja õpilaste arengule ja huvidele.

  (2) Hoolekogu täidab oma ülesandeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja koolieelse lasteasutuse seaduses ning teistes õigusaktides sätestatud alustel.

  (3) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§ 17.   Esimese õpilasesinduse valimise ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Direktor korraldab õpilaste teavitamise põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest tulenevast õigusest valida õpilasesindus ning esimese õpilasesinduse valimise juhul, kui selleks on soovi avaldanud 1/10 keskuse õpilaskonnast.

  (2) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaskonna üldkoosolekul, mille kutsub kokku ja valimised korraldab direktor. Direktor teavitab õpilasi koosoleku toimumise ajast ja kohast infotahvlil või muul neile kõige enam kättesaadaval viisil vähemalt kaks nädalat ette. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast. Kui õpilaskonna üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub keskuse direktor kokku uue üldkoosoleku hiljemalt järgmisel poolaastal.

  (3) Õpilasesinduse liikmete arvu otsustab õpilaskonna üldkoosolek lihthäälteenamusega. Õpilasesinduse liikmete valimiseks on igal üldkoosolekul osalejal õpilasesinduse liikmete arvule vastav häälte arv. Õpilasesinduse liikmeteks valitakse koosolekul enam hääli saanud õpilased.

  (4) Õpilasesindus koostab õpilasesinduse põhimääruse, milles teda toetab keskuse direktori määratud töötaja. Õpilasesinduse põhimäärus ja selle muudatused kiidetakse heaks keskuse õpilaste üldkoosolekul, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 1/10 õpilastest. Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks lihthäälteenamusega.

4. peatükk LASTE, ÕPILASTE, VANEMATE JA TÖÖTAJATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 18.   Lapse ja õpilase õigused

  (1) Lapsel ja õpilasel on õigus:
  1) toetavale kohtlemisele, vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ning personali abile;
  2) oma arvamusele, õigus seda vabalt väljendada, õigus ärakuulamisele ja tagasisidele teda puudutavates asjades;
  3) õigus soovi korral näha tema kohta koostatavaid dokumente.

  (2) Keskuses õppivatel õpilastel on veel lisaks õigus:
  1) võtta osa tegevustest ja õppetööst, õppida ja saada teadmisi;
  2) saada juhendatud õpet ning õpiabi ja tugispetsialisti toetust oma võimete ning oskuste arendamiseks;
  3) võtta osa päevakavas ette nähtud õppekavavälisest tegevusest;
  4) moodustada õpilasesindus ning osaleda selle kaudu keskuse õppetegevuse korraldamises;
  5) kasutada keskuse rajatisi, ruume ja vahendeid kodukorras ettenähtud tingimustel ja korras;
  6) saada teavet õppe- ja kasvatuskorralduse ning oma õiguste kohta;
  7) teha ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta;
  8) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks keskuse juhtkonna, hoolekogu või järelevalvet tegeva asutuse poole;
  9) kasutada muid õigusi, mis on ette nähtud keskuse tegevust reguleerivates õigusaktides.

§ 19.   Laste ja õpilaste kohustused

  Laps ja õpilane on kohustatud:
  1) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid;
  2) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud hea käitumise tavasid ning moraalinorme;
  3) hoidma loodust ja tegutsema keskkonda säästvalt ning tervislikke eluviise järgides;
  4) hoidma keskuse head mainet ja käituma väärikalt nii keskuse ruumides kui ka väljaspool keskust;
  5) hoidma heaperemehelikult keskuse kasutuses olevat vara ning kandma vastutust süüliselt tekitatud kahju eest vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale;
  6) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt keskuse päevakavale ning õppekorraldusele;
  7) täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi vastavalt oma võimetele;
  8) täitma keskuse kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  9) täitma muid õigusaktidest lapsele või õpilasele tulenevaid kohustusi.

§ 20.   Lapsevanemate õigused ja kohustused

  (1) Lapsevanemal on õigus:
  1) saada keskuselt teavet ja selgitusi teenuste korralduse ning õppe- ja kasvatustegevuse, samuti laste ja õpilase õiguste ning kohustuste kohta;
  2) saada keskuselt teavet ning omada juurdepääsu keskuse valduses olevale teabele oma lapse kohta;
  3) teha ettepanekuid keskuse teenuste ja töökorralduse kohta;
  4) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele keskuse pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  5) taotleda vajaduse korral keskuselt või vallavalitsuselt oma lapse koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist.

  (2) Keskuses õppiva õpilase vanemal on lisaks õigus:
  1) pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahendamiseks keskuse juhtkonna, hoolekogu või järelevalvet tegeva asutuse poole;
  2) teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid, osaleda vanemate koosolekutel ja kandideerida hoolekogusse.

  (3) Vanem on kohustatud:
  1) esitama keskusele oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  2) tutvuma keskuse igapäevaelu reguleerivate aktidega;
  3) tegema keskusega koostööd seadustes ja muudes õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  4) kasutama meetmeid, mida keskus või elukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus talle pakub;
  5) pöörduma keskuse ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  6) taotlema vajaduse korral keskuselt ja elukohajärgselt kohaliku omavalitsuse üksuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

  (4) Keskuses õppiva õpilase vanem on lisaks kohustatud võimaldama ja soodustama õpilase osalemist õppes ja koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma oma lapsele kodus arengut ja õppimist soodustavad tingimused ning eeldused hariduse omandamiseks;
  2) lapse keskusesse õppima asumisel esitama koolieelse lasteasutuse välja antud koolivalmiduskaardi;
  3) tutvuma keskuse igapäevaelu reguleerivate aktidega;
  4) kinni pidama keskuse päevakavast ja kodukorrast;
  5) osalema kokkulepitud ajal ja kohas oma lapse arenguvestlusel.

§ 21.   Keskuse struktuur ja töötajad

  (1) Keskuse töötajad on kõik keskusega töösuhete kaudu seotud isikuid.

  (2) Keskuse vabade töökohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

  (3) Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks korraldatava konkursi korra kehtestab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (4) Keskuse töötajal on õigus:
  1) saada keskuselt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
  2) saada keskuses kehtestatud tingimuste kohaselt täienduskoolitust;
  3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
  4) kasutada keskuse eesmärkidest tulenevaks õppekavaväliseks tegevuseks keskuse ruume ja vahendeid direktori kehtestatud tingimustel ja korras tasuta;
  5) esitada juhtkonnale ja hoolekogule õppetegevuse ja töökorralduse parendamise ettepanekuid;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötaja õigusi.

  (5) Keskuse õpetaja töö aluseks on vabadus õpetamisel, mida piiravad asjakohased õigusaktid ja head tavad.

  (6) Keskuse töötajal on kohustus:
  1) toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed, tuginedes ühiselt seatud eesmärkidele ja kokku lepitud hindamispõhimõtetele;
  2) täita töölepingus, ametijuhendis või tööülesannete kirjelduses ning töö vahetu korraldajaga kokku lepitud tööülesandeid, lähtudes keskuse kodukorras ning arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest, järgides õigusakte ning üldtunnustatud häid tavasid.

5. peatükk KESKUSE MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 22.   Vara

  (1) Keskuse vara on vallavara: hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara ning eelarvevahendid, mille vallavalitsus on andnud keskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

  (2) Keskus on vallavara valitseja.

  (3) Keskus on kohustatud majandama vallavara heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise, tuginedes volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korrale ning lähtudes keskuse tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest.

§ 23.   Tasulised teenused

  Keskuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab Saaremaa Vallavalitsus.

§ 24.   Eelarve

  (1) Keskusel on oma eelarve, mille kinnitab Saaremaa Vallavalitsus ning mille täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Keskuse eelarve tulud moodustuvad riigi- ja vallaeelarve eraldistest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Keskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse rahandusvaldkonna eest vastutav struktuuriüksus koos direktoriga vastavalt õigusaktidele.

§ 25.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Keskuse asjaajamine toimub eesti keeles asjaajamiskorra ühtsete aluste kohaselt, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.

  (2) Keskusel on veebileht, mille kaudu tehakse üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja muu asjakohane informatsioon.

  (3) Keskus annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 26. märtsi 2021. a määrus nr 7 „Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse põhimäärus”.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json