EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Reklaami ja teabe paigaldamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2012, 2

Reklaami ja teabe paigaldamise kord

Vastu võetud 25.04.2012 nr 113

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja reklaamiseaduse § 13 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) ) Määruse eesmärk on reguleerida reklaami ja reklaamiks mitteoleva teabe paigaldamist Viljandi linnas.

  (2) Reklaamile kehtestatud üldnõudeid, keelde ja piiranguid reguleerib reklaamiseadus.

  (3) Reklaami paigaldamine on lubatud Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) majandusameti poolt välja antud paigaldusloa alusel.

  (4) Reklaamiks mitteoleva teabe paigaldamine on lubatud majandusameti kirjaliku kooskõlastuse alusel.

§ 2.   Mõisted

  Määruses käsitletakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam - teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) reklaami avalikustaja - füüsiline- või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab;
  3) reklaamikandja – välireklaami või reklaamiks mitteoleva teabe paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon (reklaampost, tahvel, haagis jms);
  4) mittestatsionaarne reklaam – maapinnaga või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud välireklaam, mis asub kaupluse, toitlustusasutuse või mõne muu majandus- või kutsetegevuse koha sissekäigu vahetus läheduses;
  5) avalik koht – territoorium, ehitis või selle osa, mis on avatud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;
  6) välireklaam- avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam;
  7) mobiilne konstruktsioon – sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse ja mis on reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud;
  8) kuulutus - lühiajaliseks perioodiks paigaldatav infoplakat, mis paigutatakse selleks ettenähtud kuulutusestendile või -tulbale ja mis ei ole reklaam;
  9) reklaamimaksu deklaratsioon - maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument (edaspidi maksudeklaratsioon);
  10) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;
  11) kampaaniareklaam – hoonele, rajatisele või mujale paigaldatud reklaam, mis teavitab hooajalistest sündmustest, aktsioonidest (kultuuri-, sotsiaal-, toote-, valimisreklaam vms) ning mis paigaldatakse reklaamikampaania ajaks;
  12) kaubanduslik teave – müügikohas antav kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta käiv kliendile suunatud teave; tegevuskoha tähistus kaupleja ärinime, kaubamärgi, domeeninime ning kliendile mõistetava tegevuskoha liigiga, tegevuskoha nime olemasolu korral ka tegevuskoha nimega; tegevuskohas teave kauplemisaja kohta;
  13) teabeviit – objekti asukohta tähistav teave, mis võib sisaldada üksnes objekti nime ja objekti asukoha aadressi.

§ 3.   Reklaamiks mitteolev teave

  Määruses ei käsitleta reklaamina:
  1) kaubanduslikku teavet, sealhulgas vaateakende ekspositsioone;
  2) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust ühistranspordiseaduse tähenduses;
  3) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses;
  4) sponsorteates avaldatud sponsori nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta;
  5) kaupade ja teenuste hinnakirja, mis on paigutatud ettevõtja tegevuskohta või tegevuskoha peasissekäigu juurde;
  6) teabeviidal avalikustatud teavet objekti nime ja objekti asukoha aadressi kohta;
  7) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigaldatud teave (vastavalt Eesti standardile EVS 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”)

§ 4.   Nõuded reklaamikandjale

  (1) Reklaamikandja paigaldamine on lubatud sellisel viisil, et selle paigaldamisega ei varjata olulistele vaatesuundadele avanevaid vaateid, olemasolevaid reklaame või reklaamiks mitteolevat teavet.

  (2) Reklaamikandja paigaldamine kõnniteele on lubatud, kui reklaamikandjast vabaks jääva kõnnitee laius on vähemalt 1,5 meetrit.

  (3) Hoonetele paigaldatud reklaamid ja reklaamikandjad võivad olla paigaldatud sõidutee kohale vähemalt 5 meetri kõrgusele ja kergliiklustee kohale vähemalt 3 meetri kõrgusele selliselt, et nad ei takistaks ega ohustaks liiklejaid.

§ 5.   Nõuded reklaami paigaldamisele

  (1) Reklaami on lubatud paigaldada üksnes reklaamikandjale.

  (2) Maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ja ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele vastava reklaamikandja paigaldamine ja eemaldamine toimub vastavalt ehitusseadusele ja Viljandi linna ehitusmäärusele ning Viljandi linna heakorra eeskirjale.

  (3) Mittestatsionaarse reklaami paigaldamine on lubatud, kui reklaampinna suurus summaarselt ei ületa 1 m2 .

  (4) Mobiilseid konstruktsioone on lubatud paigaldada selliselt, et nad ei takista ega häiri liikluskorraldust.

  (5) Reklaami paigaldamisel avaliku ürituse toimumise ajal ja paigas (piiritletud territooriumil) ei ole reklaami paigaldusluba nõutav. Ürituse korraldaja kannab vastutust reklaamile reklaamiseadusega ja käesoleva määrusega kehtestatud nõuete täitmise eest.

  (6) Kuulutused
  1) Kuulutus paigutatakse selleks ettenähtud pindadele pindade valdaja poolt, kellel lasub kohustus pindade hooldamiseks.
  2) Kuulutuse ülespanek ja mahavõtmine toimub vastavalt kokkuleppele pindade valdajaga.

  (7) Reklaam peab vastama reklaamiseadusega ja käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele, üldtunnustatud kõlblusnormidele, olema esteetilise väljanägemisega ning kooskõlas heade kommete ja avaliku korraga.

  (8) Muus vormis esitatava reklaami (nt helireklaam, laserreklaam) lubatavuse otsustab majandusamet.

  (9) Reklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal kandjal.

  (10) Reklaami paigaldamisel sõiduteega külgnevale alale peab reklaami sõidutee poolse serva kaugus sõidutee äärest olema vähemalt 2 meetrit.

§ 6.   Reklaami ja reklaamiks mitteoleva teabe paigaldamine Viljandi vanalinna muinsuskaitsealale

  (1) Viljandi vanalinna muinsuskaitseala (edaspidi muinsuskaitseala) ja selle kaitsevööndi piirid, muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis kehtivad nõuded ning kitsendused on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 17.06.2004 määrusega nr 219 „Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ ja selle alusel kinnitatud Viljandi vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi plaaniga.

  (2) Reklaami ja muu teabe paigaldamine muinsuskaitsealale on lubatud vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud õigusaktides sätestatud tingimustel.

  (3) Muinsuskaitsealale reklaami ja muu teabe paigaldamine on lubatud, kui:
  1) reklaam või muu teave on paigutatud hoone fassaadil pindadele või ehitusdetailidele, mis on hoone ehitamisel selleks otstarbeks ette nähtud;
  2) reklaamikandja on valmistatud naturaalsest materjalist (metall, puit, kivi, tekstiil, klaas jms) ning selle ülespanekul on arvestatud hoone ajastut, stiili ja sobivust linnaruumi;
  3) valgusreklaamikastid, rippsildid, traditsioonilised leppemärgid ning eraldi tähtedest või valgustähtedest koosnev reklaam on sobivas proportsioonis hoone fassaadiga ja harmoneerub miljööväärtusliku linnaruumiga.

  (4) Mobiilse konstruktsiooni paigaldamine muinsuskaitsealale on keelatud.

  (5) Muinsuskaitseameti loata on muinsuskaitseala kaitsevööndis keelatud püstitada vanalinnas olulistele vaatesuundadele avanevaid vaateid katvaid või oluliselt varjavaid reklaame, tehnilisi rajatisi või muid konstruktsioone.

§ 7.   Reklaami paigaldusloa taotlemine

  (1) Reklaami paigaldamiseks (v.a mittestatsionaarne reklaam) esitab reklaami avalikustaja või tema poolt volitatud isik majandusametile järgmised dokumendid:
  1) vormikohane avaldus;
  2) paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või omaniku poolt volitatud isiku või haldaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks. Kaasomandi korral kõikide kaasomanike nõusolek;
  3) reklaami kavand koos reklaami mõõtudega ja kasutatava materjali kirjeldusega;
  4) hoonel asuva reklaami puhul fassaadijoonis või -foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasoleva reklaami äranäitamisega ning majandusameti nõudmisel ka reklaamikandja projekt;
  5) hoonel mitteasuva reklaami puhul (välja arvatud ühissõidukid) reklaamikandja projekt koos 3D vaatega kavandatavast reklaamist;
  6) linnaruumi paigaldatava reklaami puhul asendiplaan geodeetilisel alusplaanil M 1:500 maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkude äranäitamisega. Asendiplaanil näidatakse paigaldatava reklaamikandja asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega. Reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse on nõutav tehnovõrgu valdaja nõusolek.

  (2) Mittestatsionaarse reklaami paigaldamiseks esitab reklaami avalikustaja majandusametile vormikohase avalduse, foto, joonise või kavandi reklaami mõõtude ja värvilahendusega, näidates ära paigaldamise asukoha ning reklaami eksponeerimise aja.

  (3) Avalduse vormi kehtestab linnavalitsus.

§ 8.   Reklaami avalikustaja kohustused

  Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami paigaldusloaga määratud tingimustel;
  2) tagama reklaami esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise aja jooksul;
  3) ürituste või sündmuste kuulutuse maha võtma ühe ööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu või sündmuse toimumist;
  4) tasuma reklaamimaksu vastavalt Viljandi Linnavolikogu määruses „Reklaamimaks Viljandis“ kehtestatud korrale.

§ 9.   Reklaami paigaldusloa väljastamine

  (1) Reklaami paigaldamiseks reklaamikandjale ja mobiilsele konstruktsioonile väljastatakse tähtajaline paigaldusluba kuni kolmeks kuuks, muudel juhtudel (valgusreklaam hoonetel jms) kuni kolmeks aastaks.

  (2) Paigaldusloa väljastab majandusamet 5 tööpäeva jooksul arvates reklaami avalikustaja või tema poolt volitatud isiku (edaspidi taotleja) poolt vormikohase avalduse ja käesoleva korra § 7 nimetatud dokumentide esitamisest.

  (3) Reklaami paigaldusloale kantakse:
  1) reklaami avalikustaja registrikood või isikukood, aadress, telefon, e-posti aadress;
  2) reklaami asukoht ja mõõtmed;
  3) paigaldusloa tähtaeg;
  4) eritingimused.

  (4) Reklaami avalikustaja on kohustatud eemaldama reklaami ja reklaamikandja paigaldusloas määratud lõpptähtajal. Nimetatud kohustuse rikkumise puhul korraldab majandusamet reklaami ja reklaamikandja eemaldamise avalikustaja kulul.

§ 10.   Reklaami paigaldusloa väljastamisest keeldumine

  (1) Majandusamet ei väljasta reklaami paigaldusluba, kui taotleja ei ole esitanud käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud dokumente.

  (2) Majandusamet võib reklaami paigaldusloa väljaandmisest keelduda, kui:
  1) reklaamikandja või muu reklaamialune pind on korrastamata;
  2) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduse ja käesoleva määrusega sätestatud nõuetele;
  3) eelneva paigaldusloa kehtivuse ajal on reklaami avalikustaja jätnud täitmata temale tehtud ettekirjutused;
  4) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  5) reklaami avalikustajal on paigaldusloa väljastamise ajal kohalike maksude võlgnevus linnavalitsuse ees.

  (3) Reklaami paigaldusloa väljastamisest keeldumise korral esitab majandusamet taotlejale kirjaliku motiveeritud põhjenduse 5 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 11.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Majandusamet tunnistab paigaldusloa kehtetuks, kui reklaami avalikustaja:
  1) ei ole esitanud maksudeklaratsiooni vastavalt Viljandi Linnavolikogu määruses „Reklaamimaks Viljandis“ kehtestatud korrale;
  2) on reklaami paigaldamisel rikkunud käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid ja ei ole täitnud linnavalitsuse volitatud isiku poolt tehtud ettekirjutust selles märgitud tähtpäevaks.

§ 12.   Reklaami ja reklaamiks mitteoleva teabe eemaldamine

  (1) Seaduse, käesoleva korra või paigaldusloa tingimustega vastuolus oleva reklaami või reklaamiks mitteoleva teabe peab avalikustaja vastavusse viima kehtivate õigusnormidega või eemaldama. Volitatud ametnikul on õigus teha ettekirjutus reklaami vastavusse viimiseks või eemaldamiseks ja määrata selleks tähtpäev.

§ 13.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet reklaamiseaduse ja käesoleva korra täitmise üle Viljandi linna haldusterritooriumil teostavad linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

  (2) Volitatud ametnikul on reklaamiseaduse või käesoleva korra rikkumise fakti tuvastamise korral õigus teha reklaamiseaduse või käesoleva määruse nõuetega vastuolus oleva reklaami avalikustajale ettekirjutus.

  (3) Reklaamiseaduse või käesoleva määruse nõuetega vastuolus oleva reklaami avalikustajale tehtavas ettekirjutuses märgitakse:
  1) ettekirjutuse koostamise aeg ja koht;
  2) ettekirjutuse aluseks olev õigusakt ja viited rikutud sätetele;
  3) ettekirjutuse koostanud isiku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;
  4) reklaami avalikustaja nimi, registri või isikukood ja aadress;
  5) rikkumise koht, aeg ja rikkumise sisu;
  6) ettekirjutuse koostaja nõue rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutuses nimetatud tähtpäevaks;
  7) viide ettekirjutuse saaja õigusele ettekirjutuse vaidlustamiseks.

  (4) Käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatakse reklaamiseaduses või teistes seadustes sätestatut.

§ 14.   Lõppsätted

  (1) Enne määruse jõustumist paigaldatud reklaam võib olla paigaldatud kuni paigaldusloa lõppemiseni.

  (2) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 31.03.2005 määrusega nr 99 kinnitatud „Linnaruumi visuaalsete kujunduselementide paigaldamise kord”.

  (3) Määrus jõustub 01.07.2012.

Tarmo Loodus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json