EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaks Viljandis

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2012, 3

Reklaamimaks Viljandis

Vastu võetud 25.04.2012 nr 114

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2 ja 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 ja maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reklaamimaks on kohalike maksude seaduse alusel ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel täitmisele kuuluv rahaline kohustus.

§ 2.   Maksuobjektiks on reklaami paigaldusloa alusel füüsiliste ning juriidiliste isikute poolt Viljandi linna haldusterritooriumile väljaspool siseruume paigaldatud reklaam, samuti reklaam, mis on paigaldatud vaateakendele.

§ 3.   Maksumaksja on reklaami avalikustaja, kelle omandis või kasutuses on käesoleva määruse §-s 2 nimetatud maksuobjektid.

§ 4.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) reklaam - teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) reklaami avalikustaja - füüsiline- või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes reklaami avalikult esitab, edastab, näitab või levitab;
  3) reklaamikandja – välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon (reklaampost, tahvel, haagis jms);
  4) mittestatsionaarne reklaam – maapinnaga või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud välireklaam, mis asub kaupluse, toitlustusasutuse või mõne muu majandus- või kutsetegevuse koha sissekäigu vahetus läheduses;
  5) avalik koht – territoorium, ehitis või selle osa, mis on avatud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;
  6) välireklaam- avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam;
  7) mobiilne konstruktsioon – sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse ja mis on reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud;
  8) kuulutus - lühiajaliseks perioodiks paigaldatav infoplakat, mis paigutatakse selleks ettenähtud kuulutusestendile või -tulbale ja mis ei ole reklaam;
  9) reklaamimaksu deklaratsioon - maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument (edaspidi ka maksudeklaratsioon);
  10) maksustatav väärtus – reklaampinna ruutmeetrite ja reklaami eksponeerimise kalendripäevade aritmeetiline korrutis;
  11) sotsiaalreklaam – reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;
  12) kampaaniareklaam – hoonele, rajatisele või mujale paigaldatud reklaam, mis teavitab hooajalistest sündmustest, aktsioonidest (kultuuri-, sotsiaal-, toote, valimisreklaam vms) ning mis paigaldatakse reklaamikampaania ajaks;
  13) kaubanduslik teave – müügikohas antav kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta käiv kliendile suunatud teave; tegevuskoha tähistus kaupleja ärinime, kaubamärgi, domeeninime ning kliendile mõistetava tegevuskoha liigiga, tegevuskoha nime olemasolu korral ka tegevuskoha nimega; tegevuskohas teave kauplemisaja kohta;
  14) teabeviit – objekti asukohta tähistav teave, mis võib sisaldada üksnes objekti nime ja objekti asukoha aadressi.

  (2) Määruses ei käsitleta reklaamina ja reklaamimaksuga ei maksustata:
  1) kaubanduslikku teavet, sealhulgas vaateakende ekspositsioone;
  2) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust ühistranspordiseaduse tähenduses;
  3) märgistust kauba müügipakendil pakendiseaduse tähenduses;
  4) sponsorreklaamis avaldatud sponsori nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta;
  5) kaupade ja teenuste hinnakirja, mis on paigutatud ettevõtja tegevuskohta või tegevuskoha peasissekäigu juurde;
  6) teabeviidal avalikustatud teavet objekti nime ja objekti asukoha aadressi kohta.

§ 5.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhalduriks on Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Reklaamimaksu arvestust ja kogumist korraldab linnavalitsuse rahandusamet. Majandusamet esitab iga reklaami paigaldusloa väljastamise kohta andmed rahandusametile hiljemalt paigaldusloa andmisele järgneval tööpäeval.

  (2) Maksuhalduri volitused on järgmistel linnavalitsuse ametiisikutel:
  1) rahandusameti juhataja;
  2) jurist.

  (3) Maksuhaldur rakendab maksude kogumisel maksukorralduse seadusega antud õigusi täies ulatuses.

§ 6.   Reklaampinna suurus ja maksusumma arvutamine

  (1) Reklaamimaksu arvestuse aluseks on reklaampinna suurus m2-tes (0,1 m2 täpsusega) ja käesoleva määruse alusel arvutatud maksumäär kalendripäevas, kusjuures ühest (1) m²-st väiksem pind maksustatakse ühe (1) m² maksumusega.

  (2) Maksustatava reklaampinna suuruse arvutamise aluseks on:
  1) tasapinnalise reklaami puhul - avalikkusele suunatud reklaami pindala;
  2) ruumilise reklaami puhul - kolme iseloomuliku vaate arvutuslik pindala, mille moodustab reklaami väljaulatuvaid punkte ühendav kontuur.

  (3) Objektil, mille külgedel on kaks või enam reklaampinda ja neil olev reklaam on identne, maksustatakse ühe külje reklaampind 100% maksumääraga, iga järgneva pinna puhul rakendatakse 50 % maksumäära.

§ 7.   Maksumäär

  (1) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest kalendripäevas on 0,15 eurot.

  (2) Reklaamile, mida eksponeeritakse mobiilse konstruktsiooni vahendusel, kohaldatakse kahekordset maksumäära (0,30 eurot).

  (3) Tarbijakrediidi lepingute reklaamile kohaldatakse kümnekordset maksumäära (1,50 eurot).

  (4) Alkoholi välireklaamile (reklaamiseadusega lubatud ulatuses) kohaldatakse kümnekordset maksumäära (1,50 eurot).

§ 8.   Maksustamisperiood ja maksukohustuse tekkimise aeg

  (1) Maksustamisperiood on ajavahemik, mil reklaami eksponeeritakse vastavalt paigaldusloaga määratud kohas ja tingimustel.

  (2) Maksukohustus tekib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksustamisperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast ning lõpeb reklaami mahavõtmise kuupäeval.

  (3) Reklaami mahavõtmisel enne paigaldusloal märgitud tähtaega, kui sellest on linnavalitsust kirjalikult teavitatud vähemalt 7 kalendripäeva enne reklaami mahavõtmist, teostatakse avalikustaja taotluse alusel reklaamimaksu tagasiarvestus, kuid mitte pikema aja eest kui 30 kalendripäeva.

§ 9.   Reklaamimaksust on vabastatud:
1) riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide reklaam ja kuulutused;
2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
3) piiratud territooriumil toimuval üritusel eksponeeritud reklaam;
4) teatrietenduste, muuseumide, kunstinäituste, kinos linastuvate filmide, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
5) seadustega nõutud korras paigaldatud infotahvel, s.h. ehituse ja kaevetööde ajaks paigaldatud teave tööde teostajast, tellijast, projekteerijast ning tähtaegadest;
6) sõidukil eksponeeritud reklaam;
7) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekaupleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
8) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
9) linna infrastruktuurilistele objektidele (ootepaviljonid, jms) paigaldatud reklaam, kui need objektid on paigaldatud reklaami paigaldaja poolt linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel;
10) sotsiaalreklaam;
11) reklaami sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja temale registreeritud kaubamärgi eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;
12) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) siseruumides ning jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
13) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigaldatud teave (vastavalt Eesti standardi EVS 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”).

§ 10.   Maksusoodustused

  (1) Reklaamimaksu soodustust võib anda mittetulundusühingutele, sihtasutustele või seltsingutele nende taotluse alusel.

  (2) Maksusoodustuse andmise ja selle suuruse igal konkreetsel juhul otsustab linnavalitsus. Soodustuse andmisel lähtutakse eelkõige avalikest huvidest.

  (3) Taotluse maksusoodustuse saamiseks esitab maksukohustuslane linnavalitsusele vähemalt 14 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, reklaami eksponeerimise asukohtade nimekiri, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Kui maksusoodustuse taotlus esitatakse vähem kui 14 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise perioodi algust, võib soodustust kohaldada hilisemast kuupäevast.

  (4) Linnavalitsus ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid, kellel on Viljandi linna kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on esitamata reklaamimaksu maksudeklaratsioonid varem eksponeeritud reklaami eest.

  (5) Linnavalitsus võib kehtestada reklaamimaksu soodustuse taotlemise vormi.

§ 11.   Reklaamimaksu deklaratsioon

  (1) Maksukohustuslane on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni seitsme tööpäeva jooksul paigaldusloal määratud alguskuupäevast arvates.

  (2) Reklaami puhul, millele on väljastatud paigaldusluba lühemaks ajaks kui üks kuu, esitatakse maksudeklaratsioon kolme tööpäeva jooksul paigaldusloal määratud alguskuupäevast arvates.

  (3) Maksudeklaratsioon esitatakse kas paberikandjal või elektrooniliselt. Paberkandjal maksudeklaratsioon esitatakse Viljandi Linnavalitsusele aadressil Linnu 2, 71020 Viljandi, digitaalselt allkirjastatud maksudeklaratsioon esitatakse aadressil viljandi@viljandi.ee.

  (4) Maksudeklaratsioonil esitatud andmed peavad olema kooskõlas reklaami paigaldusloa andmetega.

  (5) Maksudeklaratsioonil näidatakse:
  1) maksudeklaratsiooni number, milleks on vastava paigaldusloa number (mitme reklaami koos deklareerimisel näidatakse kõigi paigalduslubade numbrid eraldades need üksteisest kaldkriipsuga);
  2) maksukohustuslase nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed;
  3) maksuperiood;
  4) maksuobjektid (kõik maksustamisperioodil eksponeeritud reklaamid deklareeritakse samal maksudeklaratsioonil);
  5) maksusumma arvutamise aluseks olevad andmed;
  6) maksusumma kokku;
  7) maksu tasumise kuupäev (-ad);
  8) kinnitus andmete õigsuse kohta;
  9) maksukohustuslase või tema seadusliku esindaja nimi, kontaktandmed ja allkiri;
  10) maksudeklaratsiooni esitamise kuupäev.

  (6) Kampaaniareklaami puhul lisatakse maksudeklaratsioonile eksponeeritava reklaami kavand.

  (7) Kui maksudeklaratsioonile kirjutab alla volitatud esindaja, esitatakse maksuhaldurile ka volitust tõendav dokument, kui seda ei ole varem esitatud.

  (8) Kui maksudeklaratsioon ei vasta käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele, juhib maksuhaldur puudustele tähelepanu ning määrab vajaduse korral maksukohustuslasele puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (9) Juhul kui maksumaksja ei ole puuduste kõrvaldamiseks ettenähtud tähtajaks esitanud deklaratsiooni, määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur, tehes selle kohta maksuotsuse. Kui reklaami paigaldamise aega ei ole võimalik määratleda, lähtutakse eeldusest, et reklaami on eksponeeritud 3 (kolm) kuud.

  (10) Maksudeklaratsiooni vormi kehtestab linnavalitsus ja see avalikustatakse linnavalitsuse ruumides asuvatel infostendidel ja linnavalitsuse veebilehel.

  (11) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta ja registreerib saabunud deklaratsioonid dokumendiregistris.

§ 12.   Reklaamimaksu tasumine

  (1) Reklaamimaks tasutakse Viljandi Linnavalitsuse arvelduskontole nr 10302005455005 (SEB Pank) või nr 221011977969 (Swedbank). Tasumisel tuleb makse selgitusse märkida maksu nimetus (reklaamimaks) ja maksudeklaratsiooni number.

  (2) Reklaamimaksu tasumise tähtpäev on reklaamimaksu deklaratsiooni esitamisele järgnev tööpäev.

  (3) Reklaamimaks reklaami eest, mille eksponeerimise tähtaeg on 92 päeva või lühem, kuulub tasumisele kogu perioodi eest ühekorraga.

  (4) Reklaamimaksu tasumisel reklaami eest, mida eksponeeritakse 93 päeva või pikema ajavahemiku jooksul võib maksumaksja ise maksudeklaratsioonil märkida maksete sageduse nii, et:
  1) esimese 92 päeva eest tasutakse hiljemalt reklaamimaksu deklaratsiooni esitamise tähtpäeval;
  2) järgnevate perioodide eest tasutakse mitte harvemini kui kord 92 päeva jooksul (st vähemalt iga järgneva kolmanda kuu viimasel tööpäeval).

  (5) Enammakstud maksusumma tagastamine toimub maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

  (6) Maksukohustuslase poolt tasumata maksuvõla sissenõudmine toimub maksukorralduse seaduses ja täitemenetluse seadustikus ja täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

§ 13.   Intressi arvestus

  (1) Kui maksukohustuslane ei ole tasunud reklaamimaksu kehtestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi.

  (2) Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine käesoleva määruse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud.

  (3) Intressi määr on 0,06 protsenti kalendripäevas.

  (4) Intress tasutakse käesoleva määruse § 12 lõikes 1 nimetatud arvelduskontole.

§ 14.   Maksuvõlg

  Maksuvõla sundtäitmine toimub maksukorralduse seaduses, täitemenetluse seadustikus ja täitemenetlust reguleerivates õigusaktides sätestatud korras. Maksukohustuslase pankroti väljakuulutamise korral rahuldatakse maksuvõlad pankrotiseaduses sätestatud korras.

§ 15.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet määruse täitmise üle teostab linnavalitsus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Käesoleva määruse rikkumise eest kohaldatakse maksukorralduse seaduses sätestatut.

§ 16.   Vaidemenetlus
Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate, maksuotsuse, korralduse või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

  (1) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka:
  1) viivitust;
  2) tegevusetust;
  3) muid maksuhalduri toiminguid.

  (2) Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse linnavalitsusele.

  (3) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada. Vaide tagastamise otsuse peale võib esitada kaebuse maksuhaldurile.

  (4) Vaie haldusakti peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavakstegemise või kättetoimetamise päevast.

  (5) Vaie toimingu peale tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja sai vaidlustatavast toimingust teada või pidi teada saama.

§ 17.   Lõppsätted

  (1) Määrusega reguleerimata küsimustes kohaldatakse kohalike maksude seadust, maksukorralduse seadust, reklaamiseadust ja teisi õigusakte.

  (2) Tunnista kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 31. märtsi 2000. a määrus nr 25 “Reklaamimaks ja selle rakendamise kord Viljandi linnas”.

  (3) Määrus jõustub 01.07.2012.

Tarmo Loodus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json