HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Räpina Lasteaia Vikerkaar vastuvõtu kord

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2013, 18

Räpina Lasteaia Vikerkaar vastuvõtu kord

Vastu võetud 30.04.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Räpina valla munitsipaalharidusasutusse Räpina Lasteaed Vikerkaar (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja lasteaiast välja arvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise alused

  (1) Lapsele lasteaiakoha saamiseks tekib lapse seaduslikul esindajal (edaspidi vanem) õigus, kui lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Räpina vald.

  (2) Lasteaia sõimerühma asukohaga Räpinas võetakse lapsi vanuses kuni kolm eluaastat.

  (3) Lasteaiarühma asukohaga Räpinas võetakse lapsi vanuses kuni seitse eluaastat.

  (4) Lasteaia liitrühmadesse asukohaga Ruusal ja Räpinas võetakse lapsi vanuses kaks kuni seitse eluaastat.

§ 3.   Lasteaia teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Räpina vald.

  (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

§ 4.   Arvestuse pidamine

  (1) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia direktor.

  (2) Laste arvamine lasteaia nimekirja ning sealt väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 5.   Avalduse esitamine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtuks esitab vanem lasteaiale avalduse. Jooksva aasta sügisest soovitud vanuserühma koha saamiseks tuleb esitada avaldus hiljemalt 15. mail.

  (2) Avaldusi võetakse vastu ka jooksvalt õppeaasta keskel, ent sel juhul ei pruugi olla tagatud koht soovitud vanuserühmas.

  (3) Lasteaeda vastuvõtu avalduse vormi töötab välja lasteaia direktor. Avalduse vorm on kättesaadav Räpina valla veebilehel www.rapina.ee ja lasteaia veebilehel vikerkaar.rapina.ee.

  (4) Avalduses esitatakse vähemalt järgmised andmed: lapse ja vanemate ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, lapse sünniaeg ja isikukood, soovitud lasteaeda tuleku aeg, rühma soovitud asukoht (Räpina või Ruusa).

  (5) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

§ 6.   Lapse lasteaeda vastuvõtmine ja rühmade komplekteerimine

  (1) Direktor teavitab vanemat tema lapse lasteaeda vastuvõtust ja lasteaiakoha täitmise tähtajast hiljemalt 15. juuniks.

  (2) Direktor komplekteerib rühmad ja kinnitab nimekirjad uueks õppeaastaks oma käskkirjaga 10.septembriks ja korraldab andmete õigeaegse sisestamise Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (3) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta jooksul. Õppeaasta keskel lasteaeda vastuvõetud lapsed kinnitab direktor rühma nimekirja täiendavalt oma käskkirjaga lapse vastuvõtmisel lasteaeda.

  (4) Lasteaeda vastuvõtmisel sõlmib direktor vanemaga lasteaiakoha kasutuse lepingu, kus sätestatakse lasteaiakoha kasutuse tingimused, poolte õigused, kohustused ja vastutus.

  (5) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta. Vanemat informeeritakse ka tasumisele kuuluvatest maksetest ning nende tasumise korrast.

§ 7.   Lapse lasteaeda vastuvõtmise edasilükkamine

  Lapse lasteaeda vastuvõtmine lükatakse edasi, kui:
  1) laps ei ole asunud lasteaiale teadmata põhjusel kohta kasutama kahe nädala jooksul arvates lasteaia direktoriga kokkulepitud ajast;
  2) lasteaia direktor ei ole vanemaga kontakti saanud.

§ 8.   Vastuvõtu avalduse rahuldamata jätmine

  (1) Vastuvõtu avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) vanema ja lapse elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Räpina vald (vabade kohtade puudumisel);
  2) vanemal on võlgnevus Räpina Vallavalitsuse ees.

  (2) Vastuvõtu avalduse rahuldamata jätmisest teavitatakse vanemat kirjalikult või vanema nõusolekul e-posti teel.

§ 9.   Lapse lasteaeda tulek

  Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul esitab vanem nõuetekohase arstitõendi ja informeerib kirjalikult direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

§ 10.   Lapse lasteaiast välja arvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema kirjalik avaldus.

  (2) Avaldus esitatakse lasteaia direktorile hiljemalt kaks nädalat enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirja alusel, kui:
  1) laps läheb kooli;
  2) laps on puudunud väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kaks kuud õppeaastas (v.a suvekuud);
  3) vanema võlgnevus lapse lasteaia kohatasu ja toidukulu maksmisel on rohkem kui 50 eurot ja ta ei ole teavitanud direktorit tekkinud makseraskustest ega avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.

  (4) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse lasteaiast lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses sätestatud korras.

§ 11.   Järelevalve

  Järelevalve teostamist käesoleva korra üle korraldab vallavalitsus.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavalitsuse 15. aprilli 2003. aasta määrus nr 1 „Räpina valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

  (2) Määruse §10 lõike 3 punkti 2 rakendatakse alates 1. septembrist 2013.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Teet Helm
Vallavanem

Kalle Laht
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json