Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõhvi valla ametiasutuste ametnike värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2013, 26

Jõhvi valla ametiasutuste ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 07.05.2013 nr 22

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala ja eesmärk

  (1) Määrust kohaldatakse Jõhvi valla ametiasutuste (edaspidi asutus) ametnike värbamisel ja valikul.

  (2) Määrust ei rakendata volikogu poolt ametisse nimetavate või valitavate ametnike suhtes.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Värbamine ja valik toimub avaliku või asutuse sisekonkursi korras.

  (2) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab asutuse personalispetsialist.

§ 3.   Vaba ametikoha täitmise põhimõtted

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras, kuhu kutsutakse kandideerima nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid.

  (2) Avaliku konkursi väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või ametniku tähtajalise üleviimisega.

  (3) Mitme olulises osas ühesuguste teenistusülesannetega ametikoha täitmiseks võib kuulutada välja ühe konkursi, lisades konkursikuulutusse sellekohase teabe.

2. peatükk Konkursi korraldamine 

§ 4.   Konkursi ettevalmistamine

  (1) Ametikoha vabanemisel analüüsib ametiasutuse juht koostöös struktuuriüksuse juhi ja personali-spetsialistiga struktuuriüksuse ametnike koormust, töökorraldust, kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali ning otsustab värbamise ja valiku vajaduse, valiku meetodi ning võimalikud hindamismeetodid.

  (2) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavanem vähemalt 5-liikmelise ajutise konkursikomisjoni (edaspidi ka komisjon) ning nimetab komisjoni esimehe, kes tagab konkursi ettevalmistamise ja läbiviimise.

  (3) Komisjon kinnitab konkursil osalemiseks esitatavate dokumentide loetelu ja nende esitamise tähtaja, samuti konkursi kontaktisiku ning otsustab praktilise ülesande vajaduse ja sel juhul selle sisu.

§ 5.   Konkursikomisjon töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on kinnine koosolek, mille käik protokollitakse. Koosolekut juhatab komisjoni esimees, kes kirjutab alla protokollile. Komisjon valib oma liikmete hulgast protokollija, kes annab koosoleku protokollile kaasallkirja.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 50% + 1 komisjoni liikmetest. Komisjon teeb oma otsused kohalviibivate komisjoniliikmete poolt häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

  (3) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 6.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Avaliku konkursi kuulutus avaldatakse asutuse veebilehel ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Lisaks võib kuulutuse avaldada teistes ajakirjandusväljaannetes ja/või veebipõhises otsingukanalis.

  (2) Sisekonkursi kuulutus saadetakse kõikidele asutuse ametnike ja töötajate, kes vastavad vaba ametkoha ametnikule esitavatele nõuetele, e-postile.

  (3) Konkursikuulutus peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks ametikohale nimetamise korral teenistustähtaega;
  7) ametikoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (4) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg peab olema vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 7.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursil saavad osaleda kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud konkursi läbiviijale kuulutuses märgitud tähtajaks.

  (2) Kandidaatide esitatud dokumendid kogub personalispetsialist, kontrollides kandidaatide vastavust ametikohale ja kuulutuses esitatud nõuetele. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab personalispetsialist e-postiga vastavasisulise teate.

  (3) Esitatud nõuetele ja dokumentidele vastavatele kandidaatidele korraldatakse praktilise ülesande sooritamine, kui selle vajadus on otsustatud, viie tööpäeva jooksul.

  (4) Peale konkursi tähtaja lõppu kutsub komisjoni esimees moodustatud komisjoni kokku hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul. Komisjon kontrollib ja hindab esitatud nõuetele ja dokumentidele vastavate kandidaatide praktilise ülesande sooritust ning lepitakse kokku kandidaadid, kes kutsutakse vestlusvooru.

  (5) Komisjon kinnitab vestlusvooru toimumise koha ja optimaalse vooru toimumise aja arvestusega, et kandidaat saaks voorust teada vähemalt nädal aega enne selle toimumist.

  (6) Ebarahuldavalt praktilise ülesande sooritanud kandidaate vestlusvooru ei kutsuta ning komisjoni esimees teatab sellest kandideerijale kirjalikult koosolekule järgneval tööpäeval.

  (7) Vestlusele kutsutakse kandidaadid, kelle praktilise ülesande tulemused on paremusjärjestuselt parimad. Kui praktilist ülesannet ei korraldata, kutsutakse vestlusele kõik esitatud nõuetele ja dokumentidele vastavad kandidaadid.

  (8) Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ametikoha suhtes ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest. Kandidaadil on vestlusvooru käigus õigus lisaks komisjoni poolt küsitule anda täiendavalt omapoolseid selgitusi ja saada neid komisjoni liikmetelt, samuti anda muud teavet, millist kandidaat soovib esitada.

3. peatükk Konkursi tulemused ja dokumendid 

§ 8.   Valiku tegemine

  (1) Kandidaatide hindamismeetodid valitakse lähtuvalt ametikoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjelduse ja esitatud dokumentide analüüs;
  2) vajaduse korral praktiline ülesanne (proovitöö, essee, teksti tõlkimine või toimetamine, käitumisülesanne vms);
  3) vestlus.

  (3) Valiku tegemisel võetakse arvesse kandidaadi haridus, teadmised, oskused, töökogemus ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateave.

§ 9.   Paremusjärjestuse koostamine

  (1) Konkursi komisjon koostab kandidaatidest kirjalikult vormistatud paremusjärjestuse, kui teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastab mitu kandidaati. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ja pingerea otsustavad konkursi läbiviijad.

  (2) Ametikohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

  (3) Konkursi lõppedes esitatakse ametisse nimetamise õigust omavale isikule ametikohale nimetamiseks üks või mitu kandidaati või loobutakse avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud juhul kandidaadi esitamisest.

  (4) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi värbamise ja valiku tegemise ning teda puudutavate otsuste kohta.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Vaba töökoha täitmine

  (1) Vaba töökoha täitmiseks võib järgida käesolevat korda või kasutada teisi personaliotsingu võimalusi.

  (2) Kui vaba töökoha täitmiseks otsustatakse korraldada konkurss, toimub see käesoleva korra kohaselt ja alustel, v.a konkursikuulutuse avaldamise kohustus avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Piia Lipp
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json