Teksti suurus:

Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine

Väljaandja:Kõrgessaare Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2013
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2013, 41

Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemislepingu ning selle lisade kinnitamine

Vastu võetud 15.04.2013 nr 112

Võttes aluseks „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse „ § 91 lõiked 6 ja 7 ja arvestades Kõrgessaare valla ja Kärdla linna läbirääkimistel omavalitsusi esindama volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning lähtudes asjaolust, et ühinemislepingu projekt koos lisadega oli avalikustatud Kõrgessaare valla ja Kärdla linna kodulehtedel 14. märtsist kuni 04. aprillini 2013, ühinemislepingu projekt ilmus ühinemise erilehes märtsis 2013, ühinemislepingu projekti tutvustati kolmel avalikul koosolekul, mis toimusid ajavahemikul 18. – 26. märts 2013, ühinemislepingu projektile esitasid ettepanekud lepingu muutmiseks või täiendamiseks 13 kodanikku ja 1 mittetulundusühing ning esitatud ettepanekute alusel täiendati või täpsustati ühinemislepingut vastavalt ühinemislepingu lisas 6 toodud õiendile, Kõrgessaare Vallavolikogu o t s u s t a b:

1. Kinnitada Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisleping koos lisadega.

2. Volitada Kõrgessaare valla nimel lepingut allkirjastama vallavolikogu esimees Aili Küttim.

3. Avalikustada ühinemisleping koos lisadega Kõrgessaare valla kodulehel ja avaldada Riigi Teatajas.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates.

Aili Küttim
vallavolikogu esimees

Lisa Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisleping

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json