Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Hiiu valla tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 2

Hiiu valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 24.04.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

 (1) Määrusega sätestatakse Hiiu valla tunnustusavalduste andmise, ettepanekute esitamise ja menetlemise kord.

 (2) Käesoleva korraga on sätestatud Hiiu vallas väljaantavad tunnustuste viisid ja kandidaatide esitamise, hindamise, valiku ning tunnustuse väljaandmise kord.

§ 2.  Hiiu valla tunnustusavaldused

  Hiiu vald avaldab tunnustust:
 1) aukodaniku nimetamisega;
 2) elutööpreemia andmisega;
 3) vallapreemia andmisega
 4) tänukirja andmisega.

§ 3.  Aukodanik

 (1) Hiiu valla aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena väljapaistvate teenete eest Hiiu valla heaks.

 (2) Aukodaniku nimetus omistatakse reeglina Hiiu valla elanikule, kuid aukodanikuks võidakse nimetada ka oma tegevusega mistahes eluvaldkonnas vallale tuntust toonud isikule sõltumata tema elukohast.

 (3) Ettepanekud aukodaniku nimetuse omistamiseks esitatakse Hiiu valla elanike, vallas tegutsevate juriidiliste isikute ja muude ühenduste poolt vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal või e-kirjaga.

 (4) Ettepanekus peavad sisalduma:
 1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
 2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 3) esitamise põhjendus ja teenete loetelu.

 (5) Vallavalitsus edastab esitatud ettepanekud koos oma seisukohaga volikogule hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks

 (6) Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vaatab läbi vallavalitsuse seisukoha ning otsustab Aukodaniku nimetuse saaja.

 (7) Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu vallavalitsuse ettepanekul teha otsuse jooksval aastal aukodaniku nimetust mitte välja kuulutada.

 (8) Volikogu otsusega määratakse aukodanikule eluaegne igakuine rahaline toetus, mis ei ole väiksem jooksvaks aastaks Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalga määrast.

 (9) Aukodaniku nimetuse pälvinud isikule antakse Hiiu valla aastapäeval, 30. oktoobril , üle nimeline tunnustusmeene ja rinnamärk.

 (10) Aukodaniku nimi ja aukodanikuks nimetamise tekst kantakse valla Auraamatusse.

§ 4.  Elutööpreemia

 (1) Elutööpreemia andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust Hiiu valla elanikule pikaaegse tulemusliku töö ja tegevuse eest majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas.

 (2) Ettepanekud elutööpreemia andmiseks esitatakse Hiiu valla elanike, vallas tegutsevate juriidiliste isikute ja muude ühenduste poolt vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal või e-kirjaga.

 (3) Ettepanekus peavad sisalduma:
 1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
 2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 3) esitamise põhjendus ja teenete loetelu.

 (4) Vallavalitsus edastab esitatud ettepanekud koos oma seisukohaga volikogule hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks.

 (5) Volikogu vaatab läbi vallavalitsuse seisukoha ning otsustab Elutööpreemia andmise.

 (6) Volikogu otsusega määratakse elutööpreemia pälvinud isikule ühekordne rahaline preemia, mille suuruse kinnitab igakordselt volikogu.

 (7) Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu vallavalitsuse ettepanekul teha otsuse jooksval aastal elutööpreemiat mitte välja anda.

 (8) Elutööpreemia pälvinud isikule antakse Hiiu valla aastapäeval, 30.oktoobril, üle vastav preemia, nimeline tunnustusmeene ja rinnamärk.

 (9) Elutööpreemia pälvinud isiku nimi ja elutööpreemia andmise tekst kantakse valla Auraamatusse.

§ 5.  Vallapreemia

 (1) Hiiu vallapreemia eesmärk on väärtustada ning avaldada tunnustust isikule või ettevõttele, kes on aidanud kaasa Hiiu valla arengule.

 (2) Vallapreemia on rahaline preemia füüsilisele või juriidilisele isikule silmapaistva tegevuse eest valla huvides.

 (3) Ettepanekud vallapreemia omistamiseks esitatakse Hiiu valla elanike, vallas tegutsevate juriidiliste isikute ja muude ühenduste poolt vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal või e-kirjaga hiljemalt 1. augustiks.

 (4) Ettepanekus peavad sisalduma:
 1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
 2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 3) esitamise põhjendus ja teenete loetelu.

 (5) Vallavalitsus edastab tähtaegselt esitatud ettepanekud koos oma seisukohaga volikogule hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks.

 (6) Volikogu vaatab läbi vallavalitsuse seisukoha ning otsustab vallapreemia saaja.

 (7) Volikogu otsusega määratakse vallapreemia pälvinud isikule ühekordne rahaline preemia, mille suuruse kinnitab igakordselt volikogu.

 (8) Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu vallavalitsuse ettepanekul teha otsuse jooksval aastal vallapreemia mitte välja anda.

 (9) Vallapreemia pälvinud isikule antakse Hiiu valla aastapäeval, 30. oktoobril, üle vastav preemia, tunnustusavaldus (tänukiri vms) ja rinnamärk.

 (10) Vallapreemia pälvinud isiku nimi ning teenete loetelu kantakse valla Auraamatusse.

§ 6.  Tänukirja andmine

 (1) Tänukirja andmise eesmärk on tunnustada füüsilisi või juriidilisi isikuid.

 (2) Ettepanekud valla tänukirja andmiseks esitatakse Hiiu valla elanike, vallas tegutsevate juriidiliste isikute ja muude ühenduste poolt vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal või e-kirjaga hiljemalt iga aasta 5. jaanuariks.

 (3) Ettepanekus peavad sisalduma:
 1) esitaja nimi ja kontaktandmed;
 2) esitatava kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
 3) esitamise põhjendus ja kandidaadi teenete loetelu.

 (4) Vallavalitsus vaatab läbi tähtaegselt esitatud ettepanekud ja otsustab tänukirjade saajad.

 (5) Tänukirjad antakse saajatele üle koos rinnamärgiga Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril.

§ 7.  Rakendussäte

 (1) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 13.12.2012 määrus nr 61“Kõrgessaare valla preemia põhimäärus“ ja Kärdla Linnavolikogu 27.03.2008 määrus nr 47 „Kärdla linna tunnustusavalduste andmise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees