KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Videovalve kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mäetaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 26

Videovalve kord

Vastu võetud 16.02.2012 nr 79
jõustumine 01.03.2014

Määrus on antud lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktist 36³ ja isikuandmete kaitse seaduse § 14 lõikest 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Mäetaguse valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil vara ja avaliku korra kaitseks videovalve (edaspidi jälgimisseadmestiku) paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise alused ja kord ning jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord.

  (2) Määruses salvestise paigaldamisele, kasutamisele, töötlemisele ning säilitamisele ja avalikkuse jälgimisseadmete kasutamisest teavitamisele sätestatud nõudeid peavad täitma kõik valla hallatavad asutused (s.h. valla osalusega äriühingud ja sihtasutused) ning lepingupartnerid, kes asutuse valduses oleva vara kaitseks kasutavad jälgimisseadmeid.

§ 2.   Mõisted

  (1) Jälgimisseadmestik on tehniliste abivahendite süsteem, mis edastab pilti ja heli, mille abil on isikute tegevust avalikus kohas reaalajas võimalik jälgida, salvestada ja taasesitada.

  (2) Salvestis on pildi, heli ja muu andmekogu.

§ 3.   Kasutamise eesmärk ja paigaldamine

  (1) Jälgimisseadmestikku võib kasutada vallale kuuluvate hoonete ja valla asutuste territooriumide ning avalikku ruumi paigaldatud vara (pargiinventar, bussiootepaviljonid, spordi- ja mänguväljakute inventar jms) kaitseks ning avalikes kohtades (park, tänav, rand, avalik mängu- ja spordiväljak) isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks.

  (2) Videokaamerate paigaldamise kohad kinnitab vallavalitsus.

§ 4.   Avalikkuse teavitamine jälgimisseadmestikust

  (1) Avalikkuse teavitamiseks paigaldatakse nähtavale kohale teabetahvel enne jälgitavat ala. Avalikes kohtades jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamise tagab Vallavalitsus.

  (2) Teabetahvlil on valgel taustal musta värviga videokaamera kujutis ning sõna „VIDEOVALVE“. Teabetahvlil peab olema märgitud asutuse nimetus, kes andmeid töötleb ning andmete töötleja telefoninumber.

  (3) Avalikesse kohtadesse ja valla asutustesse paigaldatud jälgimisseadmetest tuleb isikuid teavitada valla veebilehel.

§ 5.   Salvestise kasutamine

  (1) Jälgimisseadmestiku salvestist kasutavad isikud, kelle pädevuses on tegeleda valla territooriumil järelevalve ning kohtuvälise menetlusega.

  (2) Asutuse juht peab asutuse tegevust reguleerivate dokumentidega määrama ametnikud või töötajad, kellel on ameti- või tööülesannetest lähtuvalt õigus ja kohustus salvestist kasutada, töödelda ja hävitada.

  (3) Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs:
  1) isikule, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha (andmesubjekt);
  2) Politseiameti töötajal avaliku korra rikkumise või vara kahjustamise korral kriminaal- või väärteomenetluseks;
  3) isikutel ja asutustel, kellele seadus sätestab õiguse salvestistele ligipääsuks.

  (4) Andmetele juurdepääsuks esitatakse kirjalik taotlus Vallavalitsusele, märkides põhjuse salvestisele juurdepääsuks ning aja ja koha, mille kohta salvestist näha soovitakse.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.

  (6) Politseiamet ning isikud, kellel on seaduse alusel õigustaotleda salvestisele juurdepääsu, esitavad Vallavalitsusele andmetele juurdepääsuks kirjaliku taotluse, märkides millise toiminguga seotult salvestisele juurdepääsu soovitakse.

  (7) Salvestise töötlemisel peab tagama, et salvestisele ei pääseks ligi isikud, kellel ei ole selleks õigust.

  (8) Salvestise kasutaja on kohustatud teavitama salvestise kaudu avastatud ohust või korrarikkumisest politseile ja hallatavale asutusele ning võtma kasutusele meetmed avaliku vara ja korra kaitseks.

§ 6.   Salvestise töötlemine ja nõuded jälgimisseadmestikule

  (1) Salvestise töötlemisel ja käitlemisel peab rakendama infoturbenõuetele vastavaid meetmeid (Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrus nr 252 “Infosüsteemide turvameetmete süsteem“) ning tagama andmete käideldavuse, terviklikkuse, konfidentsiaalsuse.

  (2) Jälgimisseadmestiku kasutamisel peab olema tagatud kasutaja tuvastamine.

§ 7.   Salvestise säilitamine

  (1) Salvestist säilitatakse 30 kalendripäeva.

  (2) Kui salvestist on vaja kriminaal- või väärteomenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.

  (3) Salvestise säilitamistähtaja möödumisel salvestis kustutatakse automaatselt.

  (4) Salvestise nõuetekohase säilitamise ning hävitamise eest vastutab asutuse juhi määratud ametnik või töötaja.

§ 8.   Lõppsätted

  Määrus jõustub 01. märtsist 2012.a.

Veljo Kingsep
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json